ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

00 Служба общая Пресвятой Богородице, в честь святого Ея образа

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНЕ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н.

На Го́споди воззва́х, стихи́ры, глас 4:

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Боже́ственными де́тельми соблюда́ющи и покрыва́ющи от вра́жиих нахожде́ний, любо́вию пра́зднующыя пресла́вное явле́ние пречи́стаго о́браза Твоего́, зову́щыя Ти: Ты еси́ Кре́пость на́ша и Утвержде́ние, и ра́дование боголе́пное, Еди́н Сын Твой и Бог наш, Ему́же покланя́ющеся глаго́лем: Иису́се Всеси́льне, спаси́ ду́шы на́шя, я́ко Милосе́рд.

Днесь свяще́нно собра́вшеся похва́лим Богоро́дицу: Пресвята́я Де́во, мно́гая Твоя́ вели́чия и чуде́с пучи́на: Ты бо еси́ нам Свято́е огражде́ние и похвала́ и Сла́ва и Исто́чник исцеле́ния: пра́зднующе явле́ние свята́го Твоего́ о́браза, мо́лимся глаго́люще: Иису́се Всеси́льне, спаси́ ду́шы на́ша, я́ко Милосе́рд.

Благочести́вно, Пречи́стая, честны́ми Твои́ми моли́твами, огради́ и сохрани́, и стра́шны враго́м и нерабо́тны яви́, творя́щыя пра́зднество явле́ния честна́го о́браза Твоего́, да Сы́ну Твоему́ зове́м: Иису́се Всеси́льне, спаси́ нас, я́ко Милосе́рд.

Сла́ва и ны́не, глас 6:

Я́ко венце́м пресве́тлым, Пречи́стая Богоро́дице, явле́нием о́браза Твоего́, Це́рковь Бо́жия обложи́ся, и све́тится ра́дующися, днесь та́йно лику́ет, вопию́щи Тебе́, Влады́чице: ра́дуйся, диади́мо честна́я, и ве́нче Боже́ственныя сла́вы. Ра́дуйся, еди́на сла́вы Исполне́ние, и ве́чное весе́лие. Ра́дуйся, к Тебе́ прибега́ющым Приста́нище, Предста́тельнице и Спасе́ние душ на́шых.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три.

Бытия́ чте́ние. [Глава 28]

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго, и и́де в Харра́нь. И обре́те ме́сто, и спа та́мо. За́йде бо со́лнце: и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́, и спа на ме́сте о́ном, и сон ви́де. И се ле́ствица утвержде́на на земли́, ея́же глава́ досяза́ше до небе́с, и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней. Госпо́дь же утвержда́шеся на ней, и рече́: Аз Бог Авраа́мов отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся: земля́, иде́же ты спи́ши на ней, тебе́ дам ю и се́мени твоему́. И бу́дет се́мя твое́ я́ко песо́к земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки: и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я, и о се́мени твое́м. И се Аз с тобо́ю сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши: и возвращу́ тя в зе́млю сию́, я́ко не и́мам тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́. И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́: я́ко есть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно ме́сто сие́, несть сие́, но дом Бо́жий и сия́ вра́та Небе́сная.

Проро́чества Иезекии́лева чте́ние. [Главы 43 и 44]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее, сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего, и я́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мне: врата́ сия́ затворе́на бу́дут, и не отве́рзутся, и никто́же про́йдет сквозе́ их, я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на. Я́ко Игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб, по пути́ ела́мских врат вни́дет, и по пути́ его́ изы́дет. И введе́ мя по пути́ врат святы́х су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние. [Глава 9]

Прему́дрость созда́ себе́ дом, и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́, и угото́ва свою́ трапе́зу. Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу глаго́лющи: И́же есть безу́мен, да уклони́тся ко мне. и тре́бующым ума́ рече́: Прииди́те, яди́те мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете, и взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие: облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́, обличе́ния бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́: облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет: сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости, страх Госпо́день, и сове́т святы́х, ра́зум. Разуме́ти бо зако́н, по́мысла есть блага́го: сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

На стихо́вне стихи́ры, глас 3:

Прииди́те, вси концы́ земли́, честно́е явле́ние о́браза Бо́жия Ма́тере ублажи́м: и́бо ру́це к Сы́ну возде́ющи мо́лится: те́мже святы́м явле́нием ико́ны Ея́ мир оживле́н бысть: псалмы́ и пе́ньми и пе́сньми духо́вными, со все́ми святы́ми пра́зднуем све́тло.

Стих: Приведу́тся де́вы в след Ея́: и и́скренния Ея́ приведу́тся Тебе́.

Вельми́ добро́тою украси́ Тя Бог, я́ко в челове́цех Свет на руку́ Твое́ю: Я́же еди́на во Све́те Его́, Упова́ние христиа́ном, Помо́щница су́щым в ну́ждах и ско́рбех, и Приста́нище в пучи́не тружда́ющымся: моли́ изба́витися от напа́стей, любо́вию пою́щым явле́ние о́браза Твего́ всечестна́го.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́.

Всечестно́е явле́ние ико́ны Твоея́, Пресвята́я Де́во Чи́стая, а́нгел мно́жество на Небесе́х, и челове́ческий род на земли́ блажи́т: я́ко Ма́ти бысть Творца́ всех Христа́ Бо́га. Того́ моля́щи за ны не преста́й мо́лим Тя, и́же на Тя с Бо́гом упова́ние возложи́хом, Богоро́дице Препе́тая и Неискусобра́чная.

Сла́ва и ны́не, глас 2:

Мы́сли очи́стивши и ум, со а́нгелы и мы торжеству́ем све́тло, начина́юще Дави́дскую песнь Отрокови́це Неве́сте всех Царя́, Христа́ Бо́га на́шего: воскресни́, Го́споди, глаго́лющи, в поко́й Твой, Ты, и Киво́т святы́ни Твоея́. Я́коже пала́ту красну́ Сию́ украси́л еси́, и приче́л еси́ Ю гра́ду Твоему́, Влады́ко, стро́ити и покрыва́ти от сопоста́тных пога́н держа́вною си́лою, Тоя́ моли́твами.

Тропа́рь пра́зднику, во уста́ве.

А́ще ли несть уста́ва, глаго́ли сей тропа́рь, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши: потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний: не отврати́ Твоя́ рабы́ тщы, Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Сла́ва, и ны́не:

Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии: а́ще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи, кто бы нас изба́вил от толи́ких бед? Кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны? Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́, Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

НА УТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь Богоро́дице два́жды.

Сла́ва и ны́не: Не умолчи́м никогда́: еди́ножды.

По 1-й кафи́сме седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Заря́ми просия́ всеми́рная ра́дость, явле́ния пречу́днаго о́браза Твоего́, Де́во Ма́ти Мари́е: на земли́ просвети́ мы́сли любо́вию пою́щых Тя.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й кафи́сме седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся:

Де́ва Мари́я Богро́дица вои́стинну, я́ко о́блак све́тлый нам возсия́. ктому́ Ада́м не осужда́ется, и Е́ва от уз свободи́ся. сего́ ра́ди и мы зове́м, вопю́ще с дерзнове́нием Еди́ней Чи́стей: Пресвята́я Де́во, моли́ Сы́на Твоего́, пода́ти грехо́в оставле́ние.

Сла́ва и ны́не, то́йже.

По Хвали́те и́мя Госпо́дне:

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Богоизбра́нная Отрокови́це, и чтим о́браз Твой святы́й и́мже то́чиши исцеле́ния всем с ве́рою притека́ющим.

Псало́м избра́нный: Помяни́, Го́споди, Дави́да, и всю кро́тость его́.

По полиеле́и седа́лен, глас 1.

Подо́бен: А́нгельския си́лы:

Деви́ческаго Твоего́ чре́ва кра́сен Клас я́влься, израсти́ла бо еси́ ми́рови Жизнь. Сего́ ра́ди си́лы небе́сныя вопию́т Тебе́ Богоро́дице, сла́вяще честно́е Твое́ пра́зднество, Пречи́стая: сла́ва явле́нию о́браза Твоего́: сла́ва де́вству Твоему́, Ма́ти Безневе́стная.

Сла́ва и ны́не, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са.

Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де.

Стих: Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя́ Царе́ви.

Всякое дыхание: Евангелие от Луки, 4-е зача́ло.

По 50-м псалме́, стихи́ра, глас 6:

Днесь небе́сная врата́ отверза́ются, и дверь Боже́ственная предгряде́т. Днесь ра́дости благода́ть начина́ется, явле́нием ми́рови пречу́дныя ико́ны Бо́жия Ма́тере: Е́юже земна́я с небе́сными совокупля́ются, во спасе́ние душа́м на́шим.

Кано́н Пресвяте́й Богоро́дице, глас 8.

Ирмосы́ по два́жды: тропари́ на 12.

Песнь 1.

Ирмо́с: Во́ду проше́д я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, израильтя́нин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Бо́жиею си́лою благоче́стно укрепи́ мя, ра́достно пе́ти явле́ние честна́го о́браза Твоего́, Пречи́стая, заступле́ние гра́ду Твоему и всем лю́дем Твои́м держа́ву неразруши́му, Пресвята́я, и ста́ду Твоему́ утвержде́ние.

Благосты́ню и ми́лость почерпа́ем Твои́ми моли́твами: Ты бо Бо́га Си́льнаго родила́ еси́, спаса́ющая вся благове́рныя моле́нием Твои́м, Пренепоро́чная. Его́же ра́ди Тя ублажа́ем вси, Влады́чице.

Боже́ственное явле́ние пресвята́го о́браза Твоего́, пра́зднующе, Пречи́стая Богоро́дице, Тобо́ю спасе́ние нетле́нно дарова́ся, и неразруши́мо весе́лие и наде́жда, покро́в и держа́ва, и душа́м на́шим прибе́жище.

Под Твой кров притека́ем, Влады́чице, лю́дие Твои, Пренепоро́чная, помо́щница бу́ди нам рабо́м Твои́м, и спасе́нию проше́ние подаю́щи, любо́вию пою́щым Тя.

Катавасия: Отве́рзу уста́ моя́: или по уставу.

Песнь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Ве́рою сердца́ обнови́м, явле́нием ико́ны святы́я Богоро́дицы, всем подава́я ве́рою прося́щым избавле́ния, от враг ви́димых и неви́димых нас соблюди́, Пречи́стая.

Освяща́еши благоче́стно, ве́рно притека́ющих ко хра́му Твоему́, и припа́дающих любо́вию, ко пречи́стому о́бразу Твоему́: изба́ви нас от вся́ких бед, и ми́лостива сотвори́ нам Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего.

Из Тебе́ Бо́жию Сло́ву вопло́щшуся, и дом сотвори́ Себе́ во святе́м чре́ве Твое́м, и изво́ли роди́тися, я́коже восхоте́, и дарова́ нам день ви́дети явле́ния о́браза Твоего́, Его́же любо́вию пра́зднующе, мо́лимся Ти.

Ра́достными душа́ми, и в весе́лии се́рдца, прии́мше ум к честно́му и Боже́ственному явле́нию преди́вныя ико́ны Твоея́,  и вси ве́рнии мо́лим Тя, Богоро́дице, я́ко Пречи́стому Сы́ну Твоему́ млеко́ подала́ еси́, И́же нас пита́вый ми́лостию Свое́ю.

Ин конда́к, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты нам помози́: на Тебе́ наде́емся и Тобо́ю хва́лимся, Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

Седа́лен, глас 4:

Це́рковь Твоя́ све́тло пра́зднует Твоего́ сла́внаго о́браза явле́ние, и вси ве́рнии, пою́ще, зове́м Ти приле́жно, Чи́стая Де́во: вся ве́рныя укрепи́ на вра́жию си́лу, и сове́ты беззако́нных разори́: и живо́т наш напра́ви, твори́ти Боже́ственную во́лю Сы́на Твоего́.

Сла́ва и ны́не, то́йже.

Песнь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́, и просла́вих Твое́ Божество́.

Ты у́бо, Де́во Чи́стая, к Све́ту незаходи́мому прише́дши помяни́ нас, моля́щи Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, честно́е явле́ние ико́ны Твоея́ пра́зднующих, пода́ти грехо́в оставле́ние.

Я́коже со́лнце светоза́рное, не́бо преходя́щи сия́ет, и Твой Боже́ственный пра́здник лучы́ испуща́ет: страсте́й же мглу от нас отгоня́я, да́рует душа́м на́шым очище́ние, и от бед свобожде́ние.

Ны́не мрак зло́бный потреби́ся, и со́лнечный и душе́вный свет возсия́, Всенепоро́чныя Бо́жия Ма́тере, пра́здник честна́го явле́ния о́браза Ея́, его́же благоче́стно пра́зднуем.

Прибе́жище вели́кое и похвала́, Пречи́стая и Пренепоро́чная Ма́ти Всепе́тая: Ты Киво́т у́мныя Святы́ни, Ты целе́б Исто́чник неисчерпа́емый, чту́щым честно́е явле́ние о́браза Твоего́.

Песнь 5.

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый, и покры́ла мя есть чужда́я тьма окая́ннаго, но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Исполня́ется святы́ни вся́ческая, к Тебе́ прибега́ющым и проще́ние ве́рнии прие́млюще, пра́зднуем честно́е явле́ние ико́ны Твоея́, в не́йже мо́лим Тя, пода́ти нам благода́ть и ми́лость в день су́дный.

Украси́лася еси́ де́вства чистото́ю, ро́ждшая кра́снаго Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего: украси́ пра́здник явле́ния честна́го о́браза Твоего́, и свяще́ннический чин возвесели́, и лю́ди Твоя́ от вся́ких бед свободи́.

Я́ко други́й рай всем познава́ется, стяжа́вый посреде́ благоуха́ния цвет, Твой честны́й пра́здник, Бо́жиим благоуха́нием ве́рных сердца́ исполня́ет, и́же любо́вию чту́щих Тя, Пренепоро́чная Влады́чице.

О́блак была́ еси́, Де́во, дождю́ Бо́жию, Пренепоро́чная Влады́чице, во́ду спаси́тельную испуща́ющи, зе́млю грехми́ изсо́хшую напои́вши, приводя́щи плод творе́нию доброде́тели: сего́ ра́ди ублажа́ем Тя.

Песнь 6.

Ирмо́с: Очи́сти мя Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зол возведи́ молю́ся: к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя, Бо́же спасе́ния моего́.

Пре́жде всех век Су́щаго, я́ко отроча́ родила́ еси́, и на́ша сердца́ обнови́ла еси́, мно́гими грехи́ обетша́вшая: и обновле́ние приими́ на́шего пе́ния, принося́щее Твоему́ пра́зднику, Богоро́дице Присноде́во.

Це́рковь Твоя́ Свята́я, ди́вна впра́вду есть, е́же пречи́стое явле́ние ико́ны Твоея́ в ней благоче́стно пра́зднуем, и всем серде́чная подава́еши исцеле́ния, блажа́щым Тя, Пречи́стая, и от вся́ких бед соблюди́ рабы́ Твоя́.

Душа́ вся́ка весели́тся, соше́дшеся в це́рковь Твою́, и Твой пра́зднуем пра́здник, пою́ще, Де́во Богоро́дице, честно́е явле́ние о́браза Твоего́, я́ко со́лнце светя́щееся, и све́та сия́ющее Бо́жия Ду́ха благода́тию, и нас озари́, и просвети́ сердца́ на́ша, Де́во Ма́ти Влады́чице.

Пое́м пречи́стое явле́ние иконы́ Твоея́, и чтим Непоро́чное Твое́ зача́тие, и Рождество́ Твое́, Богоневе́сто Отрокови́це: сла́вят же с на́ми а́нгельстии чи́нове и всех святы́х ли́кове.

Таже кондак прилучившагося праздника.

Аще ли несть, глаголи сей кондак, глас 1:

Честно́е жили́ще бы́вшее неизрече́ннаго естества́ Боже́ственнаго, вы́ше сло́ва и па́че ума́, и гре́шным еси́ Спору́чница, подава́еши благода́ть и исцеле́ние, я́ко Ма́ти всех Ца́рствующаго: моли́ Сы́на Твоего́, получи́ти нам ми́лость в день су́дный.

Икос: К Богоро́дице вопие́м любо́вию: ра́дуйся, Гра́де Госпо́день. Ра́дуйся, ски́птре Дави́дов. Ра́дуйся, Пала́то одушевле́нная. Ра́дуйся, ру́чко Боже́ственныя ма́нны. Ра́дуйся, неопали́мая Купино́. Ра́дуйся, све́щниче златы́й. Ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая. Ра́дуйся, горо́ Б́ожия приосене́нная. Ра́дуйся, огнено́сный Престо́ле. Ра́дуйся, ле́ствице и дверь небе́сная. Ра́дуйся, же́зле Ааро́нов невла́жно прозябы́й. Ра́дуйся, всех спаса́ющи от вся́ких бед и скорбе́й, и моли́, Пречи́стая, Сы́на Твоего́, получи́ти нам ми́лость в день су́дный.

Песнь 7.

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́, сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю, я́ко во цве́тнице лику́юще, поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Цари́ца всех прише́дши, Небе́сный кров на сла́ву нам уста́ви, пра́здника Боже́ственнаго явле́ния о́браза Своего́, и́мже спаса́емся от неви́димых враг нахожде́ния, к Сы́ну Твоему́ вопию́ще: благослове́н Бог оте́ц на́шых.

Рождество́м Твои́м, Госпоже́ Богоро́дице Де́во, и все́ми Твои́ми пра́здники, круг ле́та венча́ся: и ны́не украси́ день честна́го явле́ния святы́я ико́ны Твоея́, благода́ть источа́ющи, мы же вси ве́рнии во храм Твой притека́юще.

Вся Си́лы Небе́сныя восхваля́ют Ро́ждшую Го́спода, и ро́ди челове́честии прославля́ют Ю, я́вльшую нам день честна́го явле́ния преди́внаго о́браза Своего́, Прибе́жище на́ше, Наде́жда и Покро́в, и огражде́ние от вра́жиих нахожде́ний.

Благода́тный о́блаче, окропи́ нас свы́ше росо́ю Благода́ти и ми́лости Твоея́, чту́щих день пра́здника сла́внаго явле́ния честны́я ико́ны Твоея́, его́же пое́т и сла́вит вся́ка душа́ ра́дующися: благослове́на Ты в жена́х, и благослове́н плод чре́ва Твоего́.

Песнь 8.

Ирмо́с: Безнача́льнаго Царя́ Сла́вы, Его́же трепе́щут Небе́сныя Си́лы, по́йте свяще́нницы, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Цари́ца еси́ всех еди́на Бо́гу, Богороди́тельнице Чи́стая, Святы́й Престо́л и пала́та Христа́ Бо́га: Его́же моли́ о чту́щих честно́е явле́ние о́браза Твоего́, пода́ти грехо́в оставле́ние.

Рука́ми святы́ми и́стинно понесла́ еси́, в Тебе́ воплоти́вшагося Го́спода, на земли́, Пресла́вная: и ны́не взошла́ еси́ превы́ше небе́с, и оста́вльши челове́ком пресве́тлый день честна́го явле́ния сла́внаго о́браза Твоего́, во́ньже сла́вим пою́ще: Го́спода по́йте, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Боже́ственнии игра́йте проро́цы, чту́ще Де́вы Богоро́дицы честно́е ико́ны явле́ние: Та бо испо́лни всех рече́ния, ва́ми сказу́емаго ро́ждши Христа́ всех Царя́: Его́же превозно́сим во ве́ки.

Па́дшым воста́ние, уныва́ющым ра́дование, заблу́ждшым Наста́внице, боля́щым посеще́ние и исцеле́ние и всем христиа́ном Спасе́ние: соблюди́ нас, Госпоже́, вопию́щих и чту́щих явле́ние пречестна́го о́браза Твоего́, и изба́ви нас от иноплеме́нных нахожде́ния.

Песнь 9.

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти, от деви́ческаго чре́ва быв Челове́к: те́мже Пречи́стую Богоро́дицу ве́рнии велича́ем.

Пресла́вная глаго́лашася о Тебе́, Гра́де Бо́жий, и при́сно Ца́рствующаго небе́сными и земны́ми, от Тебе́ Ро́ждшагося, и от земли́ Тя на Не́бо возве́дша: Ему́же непреста́нно моли́ся о чту́щих честно́е явле́ние святы́я ико́ны Твоея́, с ни́мже Тя велича́ем.

Безпло́тных чи́нове, патриа́рх собо́р, и апо́столов Боже́ственный соста́в, проро́ческий лик, и му́ченичестии полцы́, святи́телей и преподо́бных оте́ц ли́ки, и вси святи́и, весели́теся с на́ми, пра́зднующе явле́ние пречу́даго о́браза Бо́жия Ма́тере, и велича́юще.

Вся́ческая освяти́ла еси́ Рождество́м Твои́м, Пречи́стая Де́во, и яви́ла еси́ бо́льшее просвеще́ние, пречестны́й день явле́ния святы́я ико́ны Твоея́: его́же пра́зднующе, Тебе́ велича́ем.

Вознеси́ рог правосла́вных христиа́н, Богороди́тельнице Пречи́стая: невоева́ны соблюди́ гра́ды Твоя́, и вся страны́ христиа́нския сохрани́, в ни́хже вели́кое Твое́ и́мя и многосла́вное велича́ется, и ве́рно сла́вится от всех, Влады́чице Чи́стая.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́ услы́шите:

Ада́ме, обнови́ся, и Е́во весели́ся, проро́цы со апо́столы, и му́ченики ликовству́йте, и преподо́бнии со святи́тели весели́теся: и́бо ра́дость и весе́лие, А́нгелом же и челове́ком ди́вное явле́ние о́браза Пречи́стыя Богоро́дицы Мари́и. [Трижды.]

На хвалитех стихиры, глас 1:

Исто́чник све́та, и пото́к све́тлости неистощи́мый, принося́ще пра́здник явле́ния пречу́дныя ико́ны Твоея́, Сего́ у́бо моли́, Богоро́дице, неразу́мия тьмы изба́вити мя, и страсте́й душе́вных же и теле́сных, и в бу́дущем ве́це безконе́чныя му́ки изба́ви нас. [Дважды.]

Исто́чника прему́дрости благи́я, ра́зума же пучи́ну и благода́ти: тем тя бе́здну Ипоста́сная Бо́жия Прему́дрость, Богоро́дице, показа́ пра́здник явле́ния свята́го о́браза Твоего́, из Тебе́ пло́тию рожде́йся. Его́же ра́ди ка́плю ми прему́дрости Твоея́ и ра́зума пода́ждь, и к жи́зни наста́ви мя.

Нача́ло та́йных Христо́вых чу́дес, Влады́чице, стра́шну ви́девше глави́зну, честно́е исполне́ние свята́го Твоего́ о́браза пра́здник, и Боже́ственных чуде́с, почита́ем и покланя́емся: от боле́зней и скорбе́й посети́, Наста́внице, и бу́дущаго, Богоро́дице, изба́ви нас муче́ния.

Слава и ныне, глас 8:

Богоро́дицу Мари́ю вси воспои́м: ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия. Ра́дуйся, ле́ствице одушевле́нная и разу́мная. Ра́дуйся, купино́ неопали́мая. Ра́дуйся, ста́мно Всесвята́я. Ра́дуйся, цве́те ве́ры. Ра́дуйся, же́зле прозя́бший. Ра́дуйся, злата́я кади́льнице. Ра́дуйся, горо́ Бо́жия присе́нная Де́во. Ра́дуйся, разреше́ние пе́рвыя Е́вы. Ра́дуйся, Престо́ле Бо́жий. Ра́дуйся, многоми́лостивая Красото́. Ра́дуйся, Влады́чице.

Славословие великое и отпуст.

НА ЛИТУРГИИ

Блаже́нна от кано́на, песнь 3-я и 6-я.

Проки́мен, песнь Богоро́дицы, глас 3: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

Стих: Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Апостол к филиписием, зач. 240

Аллилуиа, глас 8: Слы́ши Дщи и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́.

Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии.

Евангелие от Луки, зач. 54.

Причастен: Ча́шу спасе́ния прииму́ и и́мя Госпо́дне призову́.

Молитва

Цари́це моя преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прия́телище си́рых и стра́нных предста́тельнице, скорбя́щих ра́досте, оби́димым покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я предста́тельницы, ни благи́я уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Служба составлена на основе службы Минеи общей -  праздникам Богородичным. Можно взять за образец в том случае, если нет особой службы Богородице в честь Ея иконы, память явления которой празднуем.


Назад к списку