ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Праведной Софии, княгине Слуцкой (тропари, кондак, молитвы и величание)

Тропарь, глас 5:

Свята́я пра́ведная ма́ти Софи́е,/ нетле́нием моще́й и чуде́с сия́нием почти́ тя Бог;/ и мы, помина́юще твое́ пра́ведное житие́,/ мо́лим тя испроси́ти/ телесе́м на́шим здра́вие// и душа́м спасе́ние.

Кондак, глас 4:

Прииди́те, вся ру́сския жены́,/ святу́ю Софи́ю восхва́лим,/ уподо́бившуюся му́дрым де́вам,/ еле́й благода́ти Ду́ха Свята́го стяжа́вшим;/ те́мже умудри́ ю Госпо́дь/ подвиза́тися во утвержде́ние святы́я правосла́вныя ве́ры/ и соблюда́ти Це́рковь Его́/ незы́блему от ересе́й и раско́лов,/ сего́ ра́ди благода́рне воспои́м ей:/ ра́дуйся, гра́да Слу́цка и всея́ земли́ на́шея// ра́досте и утвержде́ние.

Молитва

О, свята́я пра́ведная ма́ти на́ша, блаже́нная княги́не Софи́е, приими́ ми́лостивно приноше́ние ве́ры, наде́жды и любве́ на́шея и вознеси́ е ко Го́споду, и я́коже в земне́м животе́ твое́м была́ еси́ помо́щница и засту́пница всем правосла́вным христиа́ном земли́ твоея́, та́ко и ны́не укрепи́ нас тве́рдо и непоколеби́мо до сме́рти стоя́ти за ве́ру Правосла́вную, согре́й сердца́ на́ша любо́вию ко Го́споду и Пречи́стей Его́ Ма́тери. Умоли́ Христа́ Бо́га на́шего, да сохрани́т Це́рковь Свою́ святу́ю от раско́лов и ересе́й, да утверди́т в ней дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, дух ве́дения и любве́, дух ми́ра и ра́дости ве́чныя, да вся ча́да ея́ ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́, да укрепи́т ве́рных в благоче́стии и свя́тости жи́зни, да обрати́т отпа́дших от Правосла́вныя Це́ркве во святы́я не́дра ея́. О свята́я ма́ти, гра́да Слу́цка похвало́ и ра́досте, умоли́ Го́спода, да изба́вит град твой и всю страну́ на́шу от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, от смертоно́сныя я́звы, да низпосле́т прави́телем на́шим усе́рдие, му́дрость и ве́рность, да управля́ют и су́дят по во́ле Его́, да храня́т установле́ния Святы́я Це́ркве. Испроси́ всем с ве́рою притека́ющим к ра́це святы́х моще́й твои́х ми́рное житие́, тишину́, просвеще́ние умо́в и серде́ц, соблюди́ их от ко́зней вра́жиих, от собла́знов ми́ра, во зле лежа́щаго, и от вся́кия ско́рби и ну́жды, обрати́ нас к покая́нию и исправле́нию, да́руй заблу́дшим и́стины позна́ние, неду́гующим исцеле́ние. Сохрани́ нас благода́тными твои́ми моли́твами от всех враго́в ви́димых и неви́димых и изба́ви от вся́каго зла, да просла́вим во вся дни жи́зни на́шея Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем тя, свята́я пра́ведная княги́не Софи́е, и чтим святу́ю па́мять твою́: ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Тексты тропаря, кондака молитвы и величания утверждены Священным Синодом Русской Православной Церкви 25 декабря 2013 года (журнал № 146)

Ин тропарь, глас 5:

Блаже́нная ма́ти Софи́е,/ нетле́нием моще́й и чуде́с сия́нием почти́ тя Бог;/ помина́юще твое́ пра́ведное житие́,/ тя мо́лим испроси́ти // телесе́м на́шим здра́вие и душа́м спасе́ние.

Молитва ина

О свята́я пра́ведная ма́ти на́ша, блаже́нная княги́не Софи́е, приими́ с любо́вию приноше́ние ве́ры, наде́жды и любве́ на́шея и вознеси́ ко Го́споду, и я́ко в житии́ была́ еси́ помо́щница и засту́пница всем правосла́вным Христиа́ном земли́ твоея́, та́ко и ны́не укрепи́ нас тве́рдо и непоколеби́мо до сме́рти стоя́ти за ве́ру правосла́вную, согре́й сердца́ на́ша любо́вию ко Го́споду и Пречи́стей Его́ Ма́тери. Умоли́ Христа́ Бо́га на́шего, да сохрани́т Це́рковь Свою́ святу́ю от раско́лов и ересе́й, да утверди́т в ней дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, дух ве́дения и любве́, дух ми́ра и ра́дости ве́чныя, да вси ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́, да укрепи́т ве́рных в благоче́стии и свя́тости, да обрати́т отпа́дших от Правосла́вныя Це́ркви во свята́я не́дра ея́.

О, свята́я ма́ти, гра́да Слу́цка похвало́ и ра́досте, умоли́ Го́спода, да изба́вит град твой и вся гра́ды и ве́си Бе́лыя, Ма́лыя и Вели́кия Руси́ от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, от смертоно́сныя я́звы, да ниспосле́т прави́телем на́шим усе́рдие, прозорли́вость, му́дрость и ве́рность, да управля́ют и су́дят по во́ле Его́, да храня́т установле́ния Святы́я Це́ркве. Испроси́ всем с ве́рою притека́ющим к ра́це святы́х моще́й твои́х ми́рное житие́, тишину́, просвеще́ние умо́в и серде́ц, соблюди́ их от ко́зней вра́жиих, от собла́знов ми́ра, во зле лежа́щаго, и от вся́кия ско́рби и ну́жды, обрати́ нас к покая́нию и исправле́нию, да́руй заблу́дшим и́стины позна́ние, неду́гующим исцеле́ние. Сохрани́ нас благода́тными твои́ми моли́твами от всех враго́в ви́димых и неви́димых и огради́ от вся́каго зла, да просла́вим во вся дни жи́зни на́шея Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку