ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Праведному Прокопию, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотворцу (тропари, кондаки и молитва)

Тропарь, глас 4:

Просвети́вся Боже́ственною благода́тию, Богому́дре, / и весь ра́зум и се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́ к Зижди́телю неукло́нно возложи́в / целому́дрием и мно́гим терпе́нием, / во вре́менней жи́зни тече́ние до́бре сконча́л еси́ / и ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну. / Те́мже и по сме́рти яви́ся све́тлость жития́ твоего́: / источа́еши бо чудесе́м исто́чник неисчерпа́емый / ве́рою притека́ющим ко свято́му твоему́ гро́бу, / Проко́пие всеблаже́нне, / моли́ Христа́ Бо́га, // да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 4:

В терпе́нии твое́м от Бо́га мзду дарова́ний проро́чества / прия́л еси́, блаже́нне, / моли́твами, бде́нием и поще́нием / те́ло свое́ изнури́в, / ду́шу же возвы́сив на Небе́сная, / Царя́ всех Христа́ Бо́га сла́вы зре́ти сподо́бися / и неувяда́емым венце́м увязе́ся. / Ему́же с ли́ки святы́х предстоя́, / за лю́ди своя́ моле́ние предлага́я, / те́пле пролия́ слез исто́чник, / изба́вил еси́ град Вели́кий У́стюг и лю́ди своя́ / от тру́са стра́шнаго, и огня́, и напра́сныя сме́рти. / Те́мже и мы, к честне́й ра́це твое́й припа́дающе, вопие́м ти: / о Проко́пие чудоно́сне, / хода́тай нам бу́ди ко Го́споду / во дни наше́дших печа́лей, рабо́м твои́м, // и моли́ся, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 4:

От земли́ Воззва́вый тя к ве́чным оби́телем / соблюда́ет и по сме́рти неврежде́нно те́ло твое́, свя́те, / ты бо, в целому́дрии и чистоте́ житие́ пожи́в, блаже́нне, / не оскверни́л еси́ пло́ти истле́нием сме́ртным. // Те́мже тя любо́вию чтим, Проко́пие.

Ин тропарь, глас 2:

В терпе́нии твое́м, свя́тче Бо́жий, / от Го́спода мзду восприя́л еси́ / и пожа́л еси́ ни́ву пи́щи ра́йския, / безсо́нным бде́нием и юро́дством те́ло твое́ изнури́л еси́ / и му́дростию ду́шу твою́ спасл еси́, / живота́ земна́го небре́гл еси́, / но Небе́снаго Ца́рствия зре́ти возжеле́л еси́, / и Небе́снаго Царя́ ви́дети сподо́бился еси́, / и Тому́ поклони́лся еси́. / Мы же, недосто́йнии раби́ твои́, ко гро́бу твоему́ уми́льно припа́дающе / и сокруше́нным се́рдцем взира́юще на о́браз ико́ны твоея́, си́це вопие́м: / о Проко́пие чу́дный, / хода́тай бу́ди и моли́твенник ко Го́споду о рабе́х твои́х / и засту́пник гра́ду на́шему / во дни наше́дших печа́лей // и моли́ся ко Го́споду о спасе́нии душ на́ших.

Кондак, глас 4:

Христа́ ра́ди юро́дством / возду́шная мыта́рства на рука́х а́нгельских неприкоснове́нно преше́д, / ца́рскаго дости́гл еси́ престо́ла / и от Царя́ всех Христа́ Бо́га дар прие́м благода́ть исцеле́ний, / мно́гими бо чудесы́ твои́ми и зна́мением стра́шным / удиви́л еси́ град твой Вели́кий У́стюг: / лю́дем твои́м ми́лость испроси́в, / ми́ро от честна́го о́браза Пресвяты́я Богоро́дицы моли́твою изве́л еси́, / и неду́жным по́дал еси́ цельбы́. / Тем же мо́лим тя, чудоно́сче Проко́пие: // моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно пода́ти грехо́в на́ших проще́ние.

Ин кондак, глас 4:

Ве́рою па́мять твою́, блаже́нне, соверша́ющих / и любо́вию пра́зднующих свято́е торжество́ твое́ / соблюда́й от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на, / и́маши бо дерзнове́ние ко всех Влады́це, // Его́же моли́ изба́витися от бед рабо́м твои́м, Богому́дре Проко́пие.

Молитва

О вели́кий уго́дниче Бо́жий и чудотво́рче, святы́й блаже́нный Проко́пие! Тебе́ мо́лимся и тебе́ про́сим: моли́ся о нас ко Всеми́лостивому Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́су Христу́, да проба́вит ми́лость Свою́ к нам, недосто́йным, и да́рует нам вся, я́же к животу́ и благоче́стию потре́бная: ве́ры у́бо и любве́ преспе́яние, благоче́стия умноже́ние, ми́ра утвержде́ние, земли́ плодоно́сие, возду́хов благорастворе́ние и во всем благо́е поспеше́ние. Град твой У́стюг и вся гра́ды и ве́си Росси́йския предста́тельством твои́м соблюди́ невреди́мы от вся́каго зла. Всем правосла́вным христиа́ном, тя моли́твенно призыва́ющим, коему́ждо по ну́ждам их, потре́бная да́руй: боля́щим — исцеле́ние, скорбя́щим — утеше́ние, бе́дствующим —поможе́ние, уныва́ющим — ободре́ние, ни́щим — снабде́ние, си́рым — призре́ние, всем же нам дух покая́ния и стра́ха Бо́жия испроси́, да благоче́стно сконча́вше вре́менное сие́ житие́, сподо́бимся благу́ю христиа́нскую кончи́ну и Ца́рствие Небе́сное со избра́нными Бо́жиими насле́довати. Ей, пра́ведниче Бо́жий! Не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя смире́нно возлага́ем, но бу́ди нам помо́щник и засту́пник в жи́зни, в сме́рти и по сме́рти на́шей, да, твои́м предста́тельством спасе́ние улучи́вше, ку́пно с тобо́ю просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ кре́пкое заступле́ние о нас во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку