ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Праведному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу (тропарь, кондаки и молитвы)

Тропарь, глас 1:

Боже́ственною благода́тию просвети́вся, / и по сме́рти да́руеши исцеле́ние / притека́ющим к тебе́, прему́дре Иа́кове: / те́мже и мы ны́не чтим честны́х моще́й пренесе́ние, / веселя́ще вку́пе ду́ши и телеса́. / Тем вси вопие́м: / сла́ва Да́вшему ти кре́пость! / Сла́ва Венча́вшему тя! // Сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния!

Кондак, глас 8:

Ве́рою и любо́вию/ твое́ честно́е пренесе́ние пра́зднующих, блаже́нне, / сохрани́ и соблюди́ от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на, / и́маши бо дерзнове́ние ко Влады́це всех, Христу́ Бо́гу. / Его́же моли́ спасти́ правосла́вныя лю́ди, / моля́щия тя, да вси вопие́м ти: / ра́дуйся, о́тче Иа́кове, // всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.

Ин кондак, глас 8:

Я́ко звезда́ многосве́тлая, от́че, на восто́це возсия́, / к за́паду прише́л еси́, блаже́нне, во твое́ принесе́ние, / я́ко со́лнечная луча́, испуща́еши исцеле́ния притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, / моли́ся Христу́ Бо́гу спасти́ правосла́вныя лю́ди, моля́щияся ти, / да вси вопие́м ти: // ра́дуйся, Богому́дре Иа́кове.

Молитва первая

О святы́й уго́дниче Бо́жий Иа́кове! Услы́ши нас, гре́шных раб Бо́жиих (имена) и бу́ди нам помо́щник в ско́рбех на́ших, и изба́ви нас от напа́стей, за мно́жество прегреше́ний на́ших на нас находя́щих. Наипа́че же в после́дний час жития́ на́шего не закосни́ приити́ на по́мощь нам, и умоли́ Го́спода дарова́ти нам (имена) кончи́ну жи́зни на́шея ми́рну, безмяте́жну, святы́х Христо́вых Тайн прича́стну и упова́ния испо́лнену, да с наде́ждою спасе́ния безбе́дно пре́йдем стра́шный путь возду́шных мыта́рств и непреткнове́нно дости́гнем вожделе́ннаго о́наго Ца́рствия, е́же угото́ва Госпо́дь лю́бящим Его́.

Молитва вторая

Святы́й вели́кий пра́ведниче и пресла́вный чудотво́рче, богоблаже́нный уго́дниче Христо́в Иа́кове, ди́вно просла́вленный на Небеси́ и на земли́ да́нный нам от Го́спода целе́бниче и засту́пниче, к тебе́ припа́даем с ве́рою, любо́вию и благогове́нием, и мо́лимся от глубины́ души́: помози́ нам, зело́ прогне́вавшим Го́спода и Созда́теля на́шего, и испроси́ нам вся, я́же к житию́ вре́менному и спасе́нию ве́чному потре́бная: земли́ плодоно́сие, возду́хов благорастворе́ние, душ и теле́с здра́вие, в покая́нии и благоче́стии преспе́яние, ве́ры правосла́вныя укрепле́ние, суеве́рия посрамле́ние, неве́рия искорене́ние и вся́каго блага́го проше́ния на́шего ко Бо́гу исполне́ние. Услы́ши, уго́дниче Бо́жий, вся́ку ду́шу христиа́нскую, в ско́рби и обстоя́нии тя моли́твенно призыва́ющую, ускори́ на по́мощь, облегчи́ ско́рби, уврачу́й неду́ги и яви́ся ско́рый предста́тель тре́бующих твоего́ заступле́ния. Наипа́че же в час кончи́ны на́шея не закосни́ приити́ на по́мощь нам и умоли́ Го́спода дарова́ти нам кончи́ну живота́ на́шего ми́рну, безмяте́жну, Святы́х Христо́вых Та́ин прича́стну и упова́ния испо́лнену, да с наде́ждою спасе́ния безбе́дно пре́йдем стра́шный путь возду́шных мыта́рств и непреткнове́нно дости́гнем вожделе́ннаго ца́рствия, е́же угото́вал Госпо́дь лю́бящим Его́. Ей, свя́тче Бо́жий! Услы́ши нас и не пре́зри моле́ния на́шего, но сотвори́ нас соуча́стники блаже́нства ве́чнаго, да вку́пе с тобо́ю спасе́нии милосе́рдием Христа́ Спаси́теля на́шего воспое́м и просла́вим Его́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку