ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Праведному Иову Многострадальному (тропари, кондак, молитвы и величание)

Тропарь, глас 1:

Бога́тство ви́дев доброде́телей И́овлих,/ укра́сти ко́знствоваше пра́ведных враг,/ и, разтерза́в столп телесе́,/ сокро́вище не укра́де ду́ха,/ обре́те бо вооруже́ну непоро́чнаго ду́шу,/ мене́ же и, обнажи́в, плени́,/ предвари́в у́бо мя пре́жде конца́,// изба́ви мя льсти́ваго, Спа́се, и спаси́ мя.

Ин тропарь, глас 2:

Па́мять пра́ведного Твоего́ И́ова, Го́споди, пра́зднующе, / тем Тя мо́лим: / изба́ви нас от наве́тов и сете́й лука́вого диа́вола // и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Кондак, глас 8:

Я́ко и́стинен и пра́веден, Богочести́в и непоро́чен,/ освяще́н же я́влься всесла́вне, Бо́жий уго́дниче и́стинный,/ просвети́л еси́ мир в терпе́нии твое́м, терпели́вейший и до́блейший.// Те́мже вси, Богому́дре, па́мять твою́ воспева́ем.

Молитва первая

О святы́й уго́дниче Бо́жий, пра́ведне И́ове! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, вели́кий пра́ведниче, И́ове Многострада́льне, чи́стым житие́м свои́м и свято́ю бли́зостию к Бо́гу просия́вый. Ты́ до Моисе́а и Христа́ на земли́ пожи́л еси́, вся́ же за́поведи Бо́жия, нося́ и́х в се́рдце свое́м, исполня́л еси́. Явле́нныя ми́ру чрез Христа́ и Его́ Святы́х апо́столов та́йны, глубо́кими свои́ми открове́нии уразуме́в, прича́стник ве́яний Ду́ха Свя́та бы́ти сподо́бился еси́. Вся́кия ко́зни диа́вольския, в по́сланных тебе́ от Го́спода особых искуше́ниих, и́стинным смире́нием свои́м препобеди́в, о́браз злострада́ния и долготерпе́ния все́й вселе́нней яви́лся еси́. Любо́вь ве́лию к Бо́гу и ко все́м лю́дем в безме́рных свои́х ско́рбех сохрани́в, чи́стым се́рдцем за гро́бом едине́ния с Го́сподем ра́достно ожида́л еси́. Ны́не же в селе́ниих пра́ведных пребыва́еши и Престо́лу Бо́жию предстои́ши. Услы́ши на́с гре́шных и непотре́бных, пред свято́ю ико́ною твое́ю предстоя́щих и усе́рдно к хода́тайству твоему́ прибега́ющих. Моли́ Человеколю́бца Бо́га, да к ве́ре кре́пцей, непоро́чней и неруши́мей на́с утверди́т, от вся́каго зла́ вра́г ви́димых и неви́димых защити́т, в ско́рбех и искуше́ниих на́м кре́пость пода́ст, в сердца́х на́ших па́мять сме́ртную при́сно сохрани́т, в долготерпе́нии и братолю́бии укрепи́т, и сподо́бит на́с на стра́шнем суде́ Христо́ве до́брый отве́т да́ти и в воскреше́нней пло́ти на́шей Триеди́наго Бо́га созерца́ти и сла́ву Ему́ со все́ми святы́ми воспева́ти во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем тя,/ пра́ведниче Бо́жий И́ове Многострада́льне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас // Христа́ Бо́га на́шего.


Назад к списку