ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Праведному Артемию Веркольскому, отроку (тропарь, кондак и молитвы)

Тропарь, глас 2:

Вы́шняго повеле́нием,/ тучено́сным облако́м не́бо помрачи́вшим,/ и мо́лниям блиста́ющим,/ гро́му же возшуме́вшу с преще́нием,/ испусти́л еси́ ду́шу твою́ в ру́це Го́сподеви,/ прему́дре Арте́мие,/ и ны́не предстои́ши Престо́лу Влады́ки всех,/ и́же ве́рою и любо́вию приходя́щим к тебе́,/ подая́ исцеле́ние все́м неотло́жно,/ и моля́ся Христу́ Бо́гу,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Возсия́ днесь пресве́тлая па́мять прему́драго Арте́мия;/ Богода́нная благода́ть я́ко ре́ки излива́ет от целе́бных моще́й его́ ди́вная исцеле́ния,/ и́миже от многоразли́чных неду́г избавля́емся,/ с ве́рою прие́млюще я́, и взыва́юще:// ра́дуйся, Арте́мие Богому́дре.

Молитва первая

Святы́й уго́дниче Бо́жий, пра́ведный Арте́мие, при́сный храни́телю святы́я ве́ры Правосла́вныя и бли́зкий защи́тниче всего́ се́вернаго кра́я Росси́йския страны́! При́зри ми́лостивно на усе́рдную моли́тву нас гре́шных и твои́м благомо́щным предста́тельством испроси́ нам у Го́спода проще́ние согреше́ний на́ших, преспе́яние в ве́ре и благоче́стии и огражде́ние от ко́зней диа́вольских. Моли́ Го́спода, да храни́т во здра́вии и непременя́емем благополу́чии ве́рных люде́й Свои́х, да пода́ст стране́ на́шей мир и тишину́, а нам нелицеме́рное послуша́ние, да сподо́бит всех нас получи́ти, по христиа́нстей кончи́не, Небе́сное Ца́рствие, иде́же вси пра́веднии вме́сте с тобо́ю, ве́чно сла́вят Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва вторая

О вели́кий уго́дниче Бо́жий, святы́й пра́ведный Арте́мие, покрови́телю святы́я оби́тели, твои́м и́менем красу́ющияся, си́льный хода́таю о нас ко Го́споду, вели́кий благоде́телю и живу́щих зде и́ноков твоея́ оби́тели и всех с ве́рою и любо́вию притека́ющих к ра́це чудотво́рных моще́й твои́х! При́зри ми́лостивно на убо́гую моли́тву нас, гре́шных и непотре́бных рабо́в, и твои́м всемо́щным предста́тельством испроси́ нам у Го́спода проще́ние грехо́в, преспе́яние в ве́ре и благоче́стии и огражде́ние от ко́зней супоста́та, и́щущаго нас погуби́ти. Да́руй бра́тству твоея́ оби́тели, от ста́рших до после́дних, смире́ние и кро́тость, любо́вь и послуша́ние вседу́шное, служе́ние и житие́ благогове́йное, свято́е и во всем ве́рное и благоду́шное исполне́ние и́ноческаго общежи́тия, да, рабо́тающе Го́сподеви непосты́дно и ду́хом горя́ще в непреста́нней моли́тве за благотвори́телей на́ших живы́х и усо́пших, яви́мся ве́рными раба́ми Го́спода, да Це́рковь Правосла́вная всея́ Росси́и, я́ко вертогра́д благонасажде́нный, цвете́т и плодотвори́т бога́то плода́ми ве́ры и благоче́стия! Моли́ Го́спода, да храни́т во здра́вии, душе́внем спасе́нии и благопоспеше́нии во всем правосла́вный наро́д наш. Моли́ Го́спода о ми́лости и благода́тных щедро́тах Святе́йшему Патриа́рху на́шему (имярек) и Святе́йшему Сино́ду на́шему. Моли́ Го́спода, да хода́тайством и заступле́нием преблагослове́нныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы все мы и зде ми́рное и богоуго́дное житие́ поживе́м и по ми́рней христиа́нстей кончи́не сподо́бимся в пресла́внем Ца́рствии ми́лости Царя́ Не́ба и земли́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, сла́вяще Его́ ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О великосла́вный уго́дниче Бо́жий, о вели́кий чудотво́рче, святы́й и пра́ведный Арте́мие, херуви́ме земны́й, челове́че Небе́сный, А́нгелов собесе́дниче, Небе́сный жи́телю! При́зри с высоты́ Небе́сныя све́тлым о́ком твои́м, и ниспосли́ нам лучи́ Бо́жия благода́ти. Свети́льниче Боговозжже́нный, твои́ми святы́ми моли́твами разжени́ мрак грехо́в на́ших, упроси́ у Отца́ све́тов свет благода́ти душа́м на́шим, всех правове́рных ско́рый быв помо́щник и засту́пник. Всяк бо, с ве́рою под кров защище́ния твоего́ моли́твенно притека́яй и заступле́ния Твоего́ у Го́спода прося́й, а́бие посо́бствуем быва́ет, Бо́жию же ми́лость обрета́ет и жела́ния се́рдца своего́ не лиша́ется, но про́сит благода́ти и прие́млет дар на по́льзу проше́ния. Ты еси, пра́ведный Арте́мие, вертогра́д Бо́гом насажде́нный, в не́мже цвет здравотво́рный, процвете́, е́же исцели́тися мно́гим от зе́льнаго трясави́чнаго неду́га. О коль мно́зи твое́ю чуде́сною по́мощию слепи́и прозре́ша, глуси́и слух прия́ша, хроми́и возскочи́ша и ходя́ша, немощни́и де́йство рук прия́ша, безу́мнии воуми́шася, разсла́блении в жи́лах укрепи́шася, сля́ченнии испра́вишася и иму́щии вре́ды исцеле́ша! Еще́ же и скве́рнии де́мони моли́твою твое́ю отгна́шася, и ини́и неисце́льнии неду́зи разреши́шася. Та́ко, святы́й и пра́ведный Арте́мие, всем всегда ми́лостив явля́ешися. У́бо и о нас неисповеди́мую Бо́жию бла́гость умоли́, да оста́вит нам Госпо́дь до́лги на́ша, и да храни́т госуда́рство Росси́йское в ми́ре и благоде́нствии, в кре́пости и оби́лии, и ве́ру правосла́вную да укрепи́т, церко́вныя же раско́лы да утоли́т, и вся правосла́вныя христиа́ны да спасе́т. Мы же твою па́мять святу́ю от ро́да в род че́стно пра́здновати бу́дем, сла́вяще просла́вльшаго тя Христа́ Го́спода, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно, и в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая

Святы́й уго́дниче Бо́жий, Арте́мие пра́ведный! При́зри ми́лостивно на усе́рдную моли́тву нас, гре́шных (имена), и твои́м благомо́щным предста́тельством проще́ние согреше́ний на́ших у Го́спода испроси́, преспе́яние же в ве́ре и благоче́стии и от ко́зней диа́вольских огражде́ние исхода́тствуй нам. Наипа́че же моли́ Го́спода, да сподо́бит всех нас по христиа́нстей кончи́не Небе́сное Ца́рство получи́ти, иде́же вси пра́веднии ку́пно с тобо́ю сла́вят Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку