ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Во время бездождия (тропарь, кондак и молитвы)

Тропарь, глас 2:

Возду́ха растворе́ние повеле́нием Твои́м прелага́яй, Го́споди,/ во́льный дождь с благорастворе́нными возду́хи да́руй земли́,/ е́же приноси́ти лю́дем Твои́м плоды́ изоби́льныя,/ и насыща́ти вся́кое живо́тно Твои́м благоволе́нием,// моли́твами Богоро́дицы и всех святы́х Твои́х.

Кондак, глас 6:

Всех Творца́ и Зижди́теля,/ и благи́х Да́теля Тя све́дуще, Го́споди,/ к Тебе́ припа́даем, и приле́жно мо́лим:/ пощади́, Милосе́рде, и прости́ я́ко Благ беззако́ния на́ша,/ и настоя́щаго пра́веднаго гне́ва изба́ви рабы́ Своя́,/ подая́, я́ко Благ, жа́ждущей земли́ благопло́дныя дожди́,// я́ко Еди́н Многоми́лостив.

Молитвы в бездождие

(творение Каллиста, патриарха Константинопольскаго)

Читаются священником

Молитва первая

Го́споду помо́лимся.

Влады́ко Го́споди Бо́же наш, послу́шавый Илию́ Фесви́тянина ра́ди ре́вности его́ о сла́ве Твое́й, и во вре́мя посыла́емому земли́ дождю́ удержа́тися повеле́вый, та́же па́ки моли́твою его́ до́ждь плодоно́сный ей дарова́вый: Сам, Влады́ко всех, от сама́го Твоего́ благосе́рдия умоля́емь, до́ждь во́лен да́ждь насле́дию Твоему́, и согреше́нная на́ми презре́в, дожди́ Твоя́ низпосли́ на тре́бующая и прося́щая ме́ста; возвесели́ лице́ земли́, ни́щих ра́ди люде́й Твои́х, младе́нцев, и ското́в и ины́х всех творе́ний Твои́х, поне́же все от Тебе́ ча́ют получа́ти пи́щу во бла́го вре́мя. Ты бо еси́ наш Бог, Бог ми́лующий и спаса́ющий, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва вторая

Го́споду помо́лимся.

Го́споди Бо́же Вседержи́телю, возводя́й о́блаки от после́дних земли́, мо́лнии в до́ждь сотвори́вый, изводя́й ве́тры от сокро́вищ свои́х, призыва́яй во́ду морску́ю, и пролива́яй сию́ на лице́ всея́ земли́, Тебе́ мо́лимся, и Тебя́ умилостивля́ем, испове́дающе грехи́ на́ша, и от Тебе́ бога́тые ми́лости прося́ще: запове́ждь о́блакам одожди́ти до́ждь, уще́дри все земны́я творе́ния Твоя́; умилосе́рдися о ста́рцах и ю́ношах, и грудны́х младе́нцев, о мужа́х и жена́х, сына́х и дще́рей и о всех скота́х земны́х, да изведе́т земля́ хле́б в cне́дь нам, и злак скота́м. Приими́ моле́ния всех люде́й Твои́х и не отри́ни воздыха́ния убо́гих, и я́ростию Твое́ю не обличи́ши нас, и гне́вом Твои́м не наказыва́й нас и не растли́ гла́дом, и жа́ждою люде́й Твои́х: всех бо очи́ на Тя упова́ют, прия́ти от Тебе́ пи́щу во бла́го вре́мя. На Тя наде́емся, и кроме́ Тебе́ ино́го не ве́мы, от Тебе́ бога́тые ми́лости ожида́ем, я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва третия

Го́споду помо́лимся.

Го́споди Бо́же наш, ве́мы, я́ко недосто́йни есмы́ Твои́х щедро́т, и не́смы досто́йни возвести́ о́чи на́ши, зре́ти на не́бо, и ста́ти пред Тобо́ю, и проше́ния на́ша глаго́лати к Тебе́. Ко́е бо добро́ сотвори́хом, да и проше́ния полу́чим? И́бо Твоея́ ра́ди безме́рныя бла́гости от небытия́ нас в бытие́ приве́д, о́бразом Твои́м поче́л еси́, и тварь всю нам покори́л еси́. Но мы толи́ко облагоде́тельствовани бы́вше, я́коже врази́ предста́вихомся, и Твои́, Благоде́телю, за́поведи презре́хом, и житие́ поро́чно и мысль скве́рну и нечи́сту стяжа́хом. И не то́чию Твою́ любо́вь отверго́хом, но и я́коже зве́рие друг на дру́га но́симся, и пло́ти друг дру́га снеда́ем лихои́мственными о́бразы, и непра́ведным произволе́нием на́шим. Ка́ко у́бо досто́йни есмы́ Твои́х благоде́тельств восприя́ти? Ты бо Пра́веден, мы непра́ведни; Ты лю́биши, мы вражду́ем; Ты Милосе́рд, мы немилосе́рдны; Ты Благоде́тель, мы хи́щницы. Ко́е обще́ние к Тебе́ и́мамы, да и Твои́х благи́х приобщи́мся? Испове́дуем пра́вду Твою́, познава́ем осужде́ние на́ше, пропове́дуем благодея́ния Твоя́, тьмам смерте́й пови́нни есмы́. Се под Твое́ю действи́тельною, и вся содержа́щею руко́ю пребыва́ем: удо́бно есть Твое́й всеси́льной руке́ во мгнове́ние о́ка погуби́ти нас. И ра́ди на́шего грехо́внаго жития́, пра́ведно бы́ло бы нас па́губе преда́ти, Пра́веднейший Судие́, но Твое́й непобеди́мей бла́гости и неизрече́нней благосты́ни сие́ не сво́йственно, Человеколю́бнейший Влады́ко. Сего́ ра́ди на неизсле́димое и непамятозло́бное Твое́ милосе́рдие дерза́юще, приступа́ем к Тебе́, Благоде́телю, неразу́мнии и неблагода́рнии. Не преда́ждь нас грех ра́ди на́ших в ру́це су́хости, и беззако́ний ра́ди на́ших, не сокруши́ши нас у́зами гла́да. Но бла́гости ра́ди Твоея́, пода́ждь земли́ и насле́дию Твоему́ до́ждь оби́льный и испо́лни не́дра земны́я живоро́дными Твои́ми вода́ми и во́дными о́блаками возду́х благораствори́. И бога́тым Твои́м дожде́м зе́млю ороси́ и прозябе́ния ея́ оживи́, и возвея́нием добре́йших ветро́в плоды́ це́лы и по́лны сотвори́, и умно́жи их благосе́рдием Твои́м. Те́ми бо определи́л еси́ теле́сную жи́знь поддержива́ти, а́ще бо Ты во́льными Твои́ми дождя́ми не яви́шь бла́гость, земля́ на́ша не даст плода́ своего́. Но мно́жества ра́ди щедро́т Твои́х услы́ши моле́ние нас недосто́йных рабо́в Твои́х. Ты бо Исто́чник ми́лости, и благи́х Пода́телю, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва четвертая

Го́споду помо́лимся.

Ты еси́ повеле́вый земли́ разли́чныя израща́ти плоды́; в наслажде́ние на́ше, Ты за грехи́ жи́вших при Но́и люде́й исто́чники бе́здн и хля́би небе́сные отве́рз, лице́ земли́ наводни́л еси́ во истребле́ние вся́кия пло́ти. Ты еси́ вода́ми покрыва́яй превы́спренняя Твоя́. Ты еси́ о́блаки возвыша́яй, и сим повелева́яй дожде́вныя испуща́ти ка́пли. Ты еси́ возводя́й во́ду морску́ю, и излива́яй на лице́ земли́. Ты еси́ дожди́ определи́вый, и дожди́ оби́льные посыла́яй, и ре́ки вод наполня́яй, и напоя́яй зе́млю, и упоева́й бразды́ ея́, во умноже́ние прекра́сных ея́ плодо́в, ты еси́ раздели́вый мо́ре и ре́ку проходи́му соде́лавый, и во́ду из ка́мене источи́вый, и го́ресть водну́ю в сла́дость преложи́вый. Весть водно́е естество́ своего́ Творца́, зна́ет своего́ Влады́ку, но не весть до́лжное свое́ служе́ние. А́ще у́зрит Тебе́, Влады́ку, гне́вающагося на нас, или́ безме́рно дви́жимо, поги́бель соделова́ет, или́ спря́таемо удержива́ется, и су́хость и пламенови́дный возду́х быва́ет, и земна́я прозябе́ния увяда́ют, и мы в ру́це беды́ впа́даем. А́ще же па́ки ви́дит Тебе́, Человеколю́бца Бо́га, благоуве́тлива и благопремени́тельна, дожди́ уготовля́ет, и ту́чи на зе́млю низно́сятся, и возду́х благоды́шущий быва́ет, и земля́ Твое́ повеле́ние услы́шавши, изоби́льныя плоды́ от свои́х недр прозяба́ет. Тебе́ у́бо Творца́ и Созда́теля всех мо́лим, глаго́люще: поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас: помяни́ я́ко дела́ рук Твои́х есмы́, вонми́ неможе́нию естества́ на́шего, я́ко Ты сотвори́л еси́ нас. Ви́ждь птиц стена́ние, ското́в вопие́ние, младе́нческий плач, ю́ношей вопль, ста́рых сокруше́ние, сиро́т лише́ние, вдови́ц уедине́ние, убо́гих недоста́точество, и всех люде́й Твои́х моле́бный глас, и посети́ зе́млю, и упо́й о́ную ту́чными дождя́ми: мокро́ты бо лиша́ющися, свои́м у́бо прозябе́нием увяде́ние, челове́кам же к скота́м па́губою прети́т. Водо́ю па́губу наве́д иногда́, помяну́л еси́ Но́я носи́маго в ковче́ге, от безме́рных вод о́ных: помяну́л же еси́ его́, и птиц и ското́в, и звере́й, и по́лзающих и наве́л еси́ ветр на зе́млю, и преста́ вода́: и Но́я, и с ним живо́тных, я́коже се́мя соблю́л еси́, в бытие́ втора́го ми́ра; и ны́не содержа́щее су́хостию возду́х гла́дом угрожа́ет нам и сме́ртию. Помяни́ упова́ющих на Тя люде́й: помяни́ и птиц, помяни́ и ското́в, и дух росы́ наведи́, и су́хость да преста́нет, и се́мена земли́ сотвори́ к пита́нию челове́ков же и живо́тных: и всех па́ки Твоего́ попече́ния сподо́би. Ты бо еси́ прозяба́яй траву́ скота́м, злак на слу́жбу челове́ков: и Ты еси́ изводя́й хлеб от земли́ и вино́ источа́яй, и еле́ем умаща́яй челове́ческая ли́ца: я́ко да подава́емым от Тебе́ благи́м во изоби́лии причаща́ющеся, в весе́лии се́рдца просла́вим Твою́ бла́гость, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва пятая

Го́споду помо́лимся.

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, глаго́лом Свои́м все от небытия́ в бытие́ приведы́й, пе́рсть взе́мый от земли́, и созда́вый челове́ка, и душе́ю слове́сною и о́бразом Твои́м почты́й того́, и реки́й: расти́теся и мно́житеся, и наполня́йте зе́млю; дая́й пи́щу ското́м и птенце́м вра́новым. Ты и в дни вели́каго и спаси́тельнаго Твоего́ во плоти́ прише́ствия, пре́жде у́бо седми́ю, пото́м же пяти́ю хле́бами, ты́сящи насы́тил еси́ мно́гия: Сам, всеблаги́й Влады́ко, и Твои́х люде́й сих призыва́ющих Пресвято́е Твое́ и́мя, Твое́ю вседе́тельною и великода́рною десни́цею бога́тно препита́й. При́зри, Го́споди, на убо́гих люде́й Твои́х, отверза́ющи ру́ку Твою́, и насыща́ющи вся́кое живо́тно благоволе́ния, уще́дри всех нас ми́лостивно. Ты бо, Влады́ко Человеколю́бче, еди́н еси́ Оте́ц всех нас, и к Тебе́ еди́ному о́чи возво́дим, я́ко младе́нцы к ма́тери свое́й. Твое́ есть сло́во, Преблаги́й Влады́ко: проси́те и да́стся вам, ищи́те, и обря́щете. Пода́ждь у́бо прося́щим ны́не, Влады́ко, с духо́вною пи́щею и ну́жную для пло́ти, и препита́й а́лчущих люде́й Твои́х, дожди́ благовре́менны и благорастворе́ние возду́хов, и плодо́в разли́чных изоби́лие земли́ да́руй: в не́мощи и губи́тельстве, и огне́вице, и в неду́гах разли́чных бе́дствующих посети́. Изба́ви, Го́споди, и́мя Твое́ призыва́ющий вся́кий град и страну́ от гла́да, губи́тельства, землетрясе́ния, пото́па, огня́, меча́ и уби́йства, да́руй нам ми́лости Твоя́, благода́тию Безнача́льнаго и Единосу́щнаго Твоего́ Отца́ и Пресвята́го и Единоче́стнаго Твоего́ Ду́ха: моли́твами и моле́ньми Преблагослове́нныя Богоро́дицы, богоглаго́ливых Твои́х апо́столов, и всех святы́х Твои́х, ами́нь.

Молитва шестая

Го́споду помо́лимся.

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, на́шего ради́ спасе́ния изво́ливый плоть носи́ти, да просла́виши чу́дно слове́сное естество́, неизрече́нным Твои́м благоусе́рдием и бла́гостию, и во и́стинном позна́нии обраща́ющихся из глубины́ грехо́вныя прости́ти обеща́яй: егда́ бо к Тебе́ воззря́т со смире́нием я́ко раби́, исполня́юще боже́ственныя Твои́ за́поведи, тогда́ со дерзнове́нием возмо́гут Тя, Бо́га Ми́лостиваго и Благосе́рдаго име́ти. Ны́не у́бо оста́ви вся́ беззако́ния на́ша, и приклони́ к нам у́хо Твое́, и услы́ши нас смире́нных и гре́шных, я́коже иногда́ Фесви́тянина Илию́ услы́шал еси́, я́ко же глаго́лом еди́ным связа́ти не́бо к целому́дрию непокори́вых о́ных люде́й: та́же тем па́ки обы́чное человеколю́бие употреби́вый о́блакам повеле́вый, зе́млю всю напои́л еси́ водо́ю благо́ю: си́це и ны́не па́ки моле́ньми и те́плыми моли́твами того́ Твоего́ уго́дника, пре́зри беззако́ния на́ша и грехи́, и приими́ моли́твы на́ша, и услы́ши нас в час сей те́пле моля́щихся Тебе́ и разреши́ су́хость сию́ земну́ю, ра́ди испове́дания и во́пля люде́й Твои́х, и низпосли́ на нас до́ждь благи́й, я́ко да насы́тимся воды́ и земля́ на́ша даст плоды́ во вре́мя благопотре́бно в пи́щу на́шу, и безслове́сных живо́тных. Ей, Го́споди Бо́же, наш, услы́ши нас гре́шных; и недосто́йных рабо́в Твои́х, и не пре́зри моле́ния на́ша, и да не победи́т беззако́ние на́ше ми́лость Твою́, но приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши нас. Ви́ждь сокруше́ние и умилосе́рдися, ви́ждь от свята́го Твоего́ жили́ща, ви́ждь воздыха́ние убо́гих; ви́ждь незре́лый во́зраст младе́нцев, зе́льнейшею жа́ждею изнуря́емый. Ви́ждь незло́бивых младе́нцев озлобле́ние, ви́ждь утро́бы ма́терни, ви́ждь сосцы́ изсуша́емые убие́нных младе́нцев, ви́ждь соста́ревшихся и ю́ношей, и пре́зри у́бо согреше́ния на́ша, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во уме́ и помышле́нии, и не отри́ни нас доконца́. Не бо воды́ еди́ныя жа́ждею та́ем, но и тьма́ми ины́х зол, грех на́ших ра́ди: и к Тебе́ зрим, да полие́т на нас дождь зре́лейший же и изоби́льнейший, да и пра́ведный Твой гнев уста́виши лю́таго сего́ плене́ния. Обоя́ у́бо про́сим, и мо́лимся Тебе́, Человеколю́бче, да кла́дязи и поля́ на́ша напо́лниши водо́ю, душе́вныя на́ша ни́вы в сы́тость напои́ши, и испо́лниши Твоея́ бла́гости: и кла́дези, си́речь сердца́ на́ша, весе́лием и неизрече́нною ра́достию и ра́дованием упои́ши и уста́виши належа́щее на нас нестерпи́мое стремле́ние злочести́вых супоста́т. Ты бо еси́ Свободи́тель душ и теле́с на́ших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва седьмая

(о бездождии и изменении ветров)

Го́споду помо́лимся.

Благи́й Человеколю́бче Го́споди, зе́млю еди́ным сло́вом соде́лавый, и из нея́ челове́ка созда́вый, последи́ же неизрече́нным человеколю́бием па́дшего сего́, и раба́ греху́ бы́вша восприе́мый и освяти́вый, я́ко да не поги́бнет до конца́ де́ло рук Твои́х, да́вый же сему́ и Своя́ за́поведи в па́мять Твоего́ прише́ствия и Твои́х повеле́ний, и Боже́ственнаго вочелове́чения. Те́мже труди́лся еси́, и подвиза́лся еси́, и взалка́л и вжа́дал еси́, испо́лнивый вся́ нас ра́ди: вше́дый же в кора́бль, и по мо́рю ходи́вый, и во́лны ди́вия и зе́льности ветро́в обузда́вый, и вся пострада́ти претерпе́вый, да́же до Креста́ и сме́рти: да в не́мже пострада́л еси́, и искуси́лся еси́, помо́жеши нам немощству́ющим. Сам и ны́не, Царю́ Святы́й, на́ше неможе́ние человеколю́бно восприе́мый, умилосе́рдися о нас обурева́емых зело́, и ску́достию потре́бных изнуря́емых: пода́ждь нам Твою́ бла́гость, упо́й зе́млю на́шу водо́й чи́стою, к плодоноше́нию ея́, поле́зныя нам возду́хи да́руй. И я́коже иногда́ ученико́в Твои́х погружа́емых спа́сл еси́ от мо́ря, и зе́льности ве́тров: та́коже и ны́не спаси́ нас от содержа́щаго нас обстоя́ния. Утоли́ и ны́не морско́е свире́пство, укроти́ сопроти́вных духо́в Твои́м повеле́нием Боже́ственным: да́ждь нам тишину́ и упокое́ние от ско́рбных. Ей Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, ви́ждь и при́зри от свята́го жили́ща Твоего́ на виногра́д сей, и соверши́ его́, его́же насади́ десни́ца Твоя́, и да́ждь Ду́ха пра́ваго ко избавле́нию от находя́щих на нас напа́стей, моли́твами ро́ждшия Тя Ма́тере, и всех святы́х Твои́х, ами́нь.


Назад к списку