ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

12 Святей Троице. Пятидесятнице. Сошествию Святаго Духа на апостолов (тропарь, кондак, задостойник, молитвы и величание)

Тропарь, глас 8:

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,// и те́ми уловле́й вселе́нную, Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 8:

Егда́ снизше́д язы́ки слия́,/ разделя́ше язы́ки Вы́шний,/ егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше,/ в соедине́ние вся́ призва́,// и согла́сно сла́вим Всесвята́го Ду́ха.

Задостойник, глас 4:

Апо́столи, соше́ствие Уте́шителя зря́ще, удиви́шася,// ка́ко в ви́де о́гненых язы́к яви́ся Дух Святы́й.

Ра́дуйся, Цари́це,/ матероде́вственная сла́во:/ вся́ка бо удобообраща́тельная благоглаго́ливая уста́ вити́йствовати не мо́гут/ Тебе́ пе́ти досто́йно;/ изумева́ет же ум всяк твое́ Рождество́ разуме́ти.// Те́мже Тя согла́сно сла́вим.

Молитва

Пресвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, всех благи́х Вина́, что воздади́м Тебе́ за вся́, я́же воздала́ еси́ нам, гре́шным и недосто́йным, пре́жде, не́же на свет произыдо́хом, за вся́, я́же воздае́ши коему́ждо нас по вся́ дни и я́же угото́вала еси́ всем нам в ве́це гряду́щем? Подоба́ше у́бо за толи́кия благодея́ния и щедро́ты благодари́ти Тя не словесы́ то́чию, но па́че де́лы, храня́ще и исполня́юще за́поведи Твоя́: мы же, страсте́м на́шим и злым обы́чаем вне́мше, в бесчи́сленные от ю́ности низверго́хомся грехи́ и беззако́ния. Сего́ ра́ди, я́ко нечи́стым и оскверне́нным, не то́чию пред трисве́тлое Лице́ Твое́ безсту́дно яви́теся, но ниже́ И́мене Твоего́ Пресвята́го изрещи́ довле́ше нам, а́ще бы не Ты Сама́ благоизво́лила во отра́ду на́шу возвести́ти, я́ко, чи́стыя и пра́ведныя лю́бящи, и гре́шники ка́ющиеся ми́луеши и благоутро́бне прие́млеши. При́зри у́бо, о Пребоже́ственная Тро́ице, с высоты́ Святы́я Сла́вы Твоея́ на нас, многогре́шных, и благо́е произволе́ние на́ше вме́сто благи́х дел приими́, и пода́ждь нам ду́ха и́стиннаго покая́ния, да возненави́девше всяк грех, в чистоте́ и пра́вде до конца́ дней на́ших поживе́м, творя́ще пресвяту́ю во́лю Твою́ и сла́вяще чи́стыми по́мыслы и благи́ми дея́ньми сладча́йшее и великоле́пое и́мя Твое́. Ами́нь.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю Всеблаги́й, Ду́ше и́стины, от Отца́ предве́чно исходя́й и в Сы́не вы́ну почива́яй, незави́стный исто́чниче дарова́ний боже́ственных, разделя́я их коему́ждо, я́коже хо́щеши, И́мже и мы недосто́йнии освяти́хомся и назна́менани есмы́ в день креще́ния на́шего! При́зри на моли́тву раб Свои́х, прииди́ к нам, всели́ся в ны, и очи́сти ду́ши на́ша, да бу́дем угото́вани в жили́щи Пресвяты́я Тро́ицы. Ей, о Всеблаги́й, не возгнуша́йся на́шея нечистоты́ и ран грехо́вных, но исцели́ я́ всеврачу́ющим пома́занием Твои́м. Просвети́ наш ум, да разуме́ем суету́ ми́ра и я́же в ми́ре, оживи́ на́шу со́весть, да немо́лчно возвеща́ет нам я́же подоба́ет твори́ти и я́же отмета́ти, испра́ви и обнови́ се́рдце, да не источа́ет день и нощь помышле́ний злых и жела́ний неподо́бных. Укроти́ плоть и угаси́ росоно́сным дыха́нием Твои́м пла́мень страсте́й, и́мже помрача́ется в нас драгоце́нный о́браз Бо́жий. Ду́ха пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия отжени́ от нас, пода́ждь же нам ду́ха любве́ и терпе́ния, ду́ха кро́тости и смире́ния, ду́ха чистоты́ и пра́вды, да испра́вив разсла́бленная сердца́ и коле́на, неле́ностно тече́м по пути́ за́поведей святы́х, и та́ко избега́я вся́каго греха́ и исполня́я вся́ку пра́вду, сподо́бимся улучи́ти кончи́ну ми́рну и непосты́дну, вни́ти в Иерусали́м небе́сный, и та́мо покланя́тися Тебе́ ку́пно со Отце́м и Сы́ном, поя́ во ве́ки веко́в: Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́. Ами́нь.

Молитва иная

Ду́ше Святы́й! Всю вселе́нную собо́ю наполня́яй, и всем жизнь подава́яй, от скве́рных же челове́к удаля́яйся, смире́нно молю́ Тя: не гнуша́йся нечистоты́ ду́ши моея́, но прииди́ и всели́ся в мя и очи́сти мя от вся́кия грехо́вныя скве́рны. Да по́мощию Твое́ю про́чее вре́мя живота́ моего́ поживу́ в покая́нии и творе́нии дел благи́х, и та́ко просла́влю Тя со Отце́м и Сы́ном во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва на Сошествие Святаго Духа

О, Небе́сный Царю́, Уте́шителю Святы́й, Ду́ше И́стины, везде́ сый и вся исполня́яй, никогда́же начина́емый, ниже́ престая́й, но со Отце́м и Сы́ном при́сно Су́щий, пе́рвее во А́нгельских Во́инствах де́йствовавый, свяще́ние да́руя; и при миробытии́ в нача́ле верху́ воды́ носи́выйся, я́ко жи́зни Пода́тель, в рай же первозда́нныя лю́ди дыха́нием жи́зни воодушеви́вый и сла́дким обще́нием Боже́ственным утеша́вый я́, по грехопаде́нии же прароди́телей на́ших не восхоте́вый с па́дшими сына́ми челове́ческими пребыва́ти, зане́ плоть бы́ша, но то́чию во избра́ннех патриа́рсех и проро́цех дре́вле отце́м глаго́лавый, в после́док же дней сих, восхоте́в изли́ти от Ду́ха Своего́ на вся́ку плоть, пе́рвее на Честне́йшую Го́рних Сил Пресвяту́ю Де́ву Мари́ю низше́дый и ве́лие та́инство Воплоще́ния Сы́на Бо́жия То́ю неизрече́нно соверши́вый, и па́ки на Том же Сы́не Бо́жием, во пло́ти на Иорда́н прише́дшем, в ви́де голуби́не почи́вый, по сем же в ве́ликий день Пятидеся́тницы суще́ственно в виде́нии о́гненных язы́к на апо́столы соше́дый и си́ми всю вселе́нную просвети́вый и Святу́ю Це́рковь до сконча́ния ве́ка Свое́ю Боже́ственною благода́тию изоби́льно испо́лнивый, во е́же па́дшее естество́ на́ше обожи́ти и па́ки к ра́йскому блаже́нству возврати́ти! При́зри у́бо в сей вели́кий, соверше́нный и коне́чный Пятидеся́тный пра́здник на моле́ния рабо́в Твои́х коленопреклоне́нно Тебе́ возноси́мый, и очи́сти нас свяще́нным наи́тием Твои́м от мно́жества согреше́ний на́ших во всем житии́ на́ми соде́янных. Еди́не Чи́стый и Пресвяты́й Ду́ше, очи́сти нас от мно́гия нечистоты́ на́шея, да не па́ки оста́виши нас, а́ще по пло́ти жи́ти бу́дем, я́ко не и́мать обита́ти Дух Твой в челове́цех плоть су́щих, зане́ плоть и кровь Ца́рствия Бо́жия насле́дити не мо́гут. Сего́ ра́ди мо́лим Тя: угаси́ живоно́сным дыха́нием Твои́м весь пла́мень страсте́й на́ших, да не твори́м плотоуго́дия в по́хотех, но води́мии Тобо́ю, да бу́дем прославля́ти Тя в душа́х и телесе́х на́ших. И изба́ви нас от ду́ха пра́здности, уны́ния, печа́ли и го́рдости и да́руй нам дух кро́тости и чистоты́, дух смире́ния и целому́дрия, дух терпе́ния и любве́, да прии́деши во вну́треннюю хра́мину душ на́ших и воцари́шися та́мо над страстя́ми на́шими, во е́же се́яти нам ктому́ уже́ не в плоть и тле́ние, но в дух, да от Ду́ха Твоего́ пожне́м живо́т ве́чный в после́днее Воскресе́ние и просла́вим Тя с ли́ки святы́х со Отце́м и Сы́ном во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и чтим Всесвята́го Ду́ха Твоего́,/ Его́же от Отца́ посла́л еси́// Боже́ственным ученико́м Твои́м.


Назад к списку