ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобной Досифее Киевской (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

Я́же Ду́хом Святы́м изде́тска Христу́ обруче́на была́ еси́,/ и сокры́вши себе́ от ми́ра в подо́бии му́жестем,/ пеще́рное затворе́ние сла́достне восприя́ла еси́./ Моли́ся о на́с, Досифе́е сла́вная, Жениху́ твоему́,/ да изба́вит на́с от мра́ка грехо́внаго // и спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

А́ще у́бо и не наста́ вре́мя обре́тения честна́го те́ла твоего́,/ но ве́мы вои́стинну твое́ пребыва́ние ду́хом с на́ми./ На твои́ бо моли́твы наде́емся и вопие́м ти́ усе́рдно: // ра́дуйся, хода́таица на́ша пред Бо́гом и оби́тели Кита́евския украше́ние.

Молитва

О, прекра́сная неве́сто Христо́ва, чи́стая голуби́це, позлаще́нная Ду́хом Святы́м, де́вственная похвало́ и пеще́рная собесе́днице а́нгелов, под спу́дом ми́ра сего́ скры́вшаяся, но на све́щнице церко́внем высо́це сами́м Бо́гом поста́вленная, преподо́бная ма́ти Досифе́е! Что досто́йное в дар тебе́ принесе́м кро́ме смире́нных и гре́шных моле́ний на́ших, я́же прии́мши, очи́сти я святы́ми твои́ми моли́твами и принеси́ к Жениху́ твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. Ублажа́ем тя, оби́тели Кита́евския украше́ние, на́ша засту́пнице и храни́тельнице во тьме грехо́вней блужда́ющым, я́ко звезда́ путево́дная путь ко Христу́ указу́ющая. Ты я́ко хра́брый во́ин Христо́в в борьбу́ с ду́хом зло́бы вступи́ла еси́, не́мощь же́нскую презира́я, и му́жеством от Бо́га укрепля́ема, сохрани́ла еси́ цвет де́вства и чистоту́ целому́дрия твоего́, ме́жду мужа́ми житие́ провожда́я и Досифе́ем ра́ди сокры́тия от ми́ра наре́кшаяся. Моли́ Бо́га о нас, о преподо́бная ма́ти, да не я́ростию свое́ю обличи́т нас Госпо́дь, ниже́ гне́вом Свои́м нака́жет нас за премно́гия грехи́ на́ша, но ми́лостию свое́ю да огради́т нас и да да́рует нам вре́мя на покая́ние и исправле́ние. О, преподо́бная Досифе́е! Всех собрав́шихся во хра́ме сем и с любо́вию чту́щих святу́ю па́мять твою́, твои́м заступле́нием осени́, и испроси́ у Царя́ Сил, Ему́же со А́нгелы предстои́ши, коему́ждо благоприя́тная во вре́менней жи́зни сей, па́че же помози́ нам Небе́снаго Ца́рствия дости́гнути твои́ми те́плыми моли́твами и хода́тайством ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти Досифе́е,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас // Христа́ Бо́га на́шего.


Назад к списку