ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Симеону Псково-Печерскому (тропарь, кондак и молитвы)

Тропарь, глас 1:

Любо́вию Христо́вою се́рдце твое́ уязви́вый,/ ева́нгельски Тому́ после́довал еси́:/ я́ко дре́вний подви́жник преподо́бием украси́выйся,/ сла́вный насе́льник оби́тели Богома́тери у пеще́р Бо́гом зда́нных яви́лся еси́,/ и, благода́ть духо́вную свы́ше прие́мь,/ подае́ши ве́рным исцеле́ния,/ Симео́не богоблаже́нне,// не преста́й моли́тися о чту́щих тя.

Кондак, глас 4:

Я́ко Бо́жия любве́ зерца́ло,/ во оби́тели Пече́рстей благода́тно просвети́лся еси́,/ о́браз и́ноческаго жития́ показу́я,/ трудолю́бием и послуша́нием на высоту́ доброде́телей восте́кл еси́./ Те́мже, да́ры Ду́ха Свята́го от Го́спода почте́нный,/ чудеса́ мно́га ще́дро источа́еши,/ преподо́бне о́тче наш Симео́не,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва о иночествующих во обители

О преди́вный уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче Симео́не! Услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́, к ра́це моще́й твои́х и ко святе́й ико́не твое́й припа́дающих, и мно́жества ра́ди грехо́в на́ших не отъими́ покро́в твой святы́й от оби́тели сей Пече́рстей, в не́йже от лет дре́вних мно́гими зна́меньми и чудесы́ просла́вися свята́я и чудотво́рная ико́на Успе́ния Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, но соблюди́ ю́ тве́рду и непоколеби́му от всех враг ви́димых и неви́димых, и от всех напа́стей и бед невреди́му сохрани́. Бу́ди помо́щник благи́й всем, благоче́стно живу́щим и до́бре тружда́ющимся в ней, и изба́ви нас от неду́гов и гла́да, от потопле́ния и огня́, от внеза́пныя сме́рти и смертоно́сныя я́звы, от наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни и от вся́каго зла.Отжени́ от нас мы́сленнаго во́лка-губи́теля, и́щуща пожра́ти и во ад свести́ ду́ши на́ша, огради́ нас от искуше́ний и собла́знов мирски́х, и от по́мыслов су́етных и душевре́дных. Утверди́ сердца́ на́ша во смиренному́дрии, кро́тости, послуша́нии, безмо́лвии, воздержа́нии, терпе́нии, непамятозло́бии и любви́, я́же о Христе́ Иису́се Го́споде на́шем, и во вся́цем де́ле бла́зе и по́двизех и́ноческих укрепи́. Упаси́ у́бо, я́ко па́стырь до́брый, на па́житех Христо́вых в ми́ре вся слове́сныя о́вцы Христо́вы, во дворе́ твое́м со́бранныя, я́ко да благоче́стно пожи́вше во оби́тели твое́й на земли́, с ми́ром отъи́дем во оби́тели Небе́сного ца́рствия, иде́же со́нми пра́ведных и святы́х ку́пно с тобо́ю непреста́нно сла́вят Пресвято́е и Благослове́нное и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва иная о человецех в скорби сущих

О вели́кий уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче Симео́не! При́зри на нас гре́шных, ко святе́й ико́не твое́й припа́дающих и прося́щих твоего́ заступле́ния и по́мощи. Скорбь бо обдержи́т нас от обстоя́щих нас ны́не бед и зол, и утеше́ния не и́мамы многоболе́зненным душа́м на́шим. Иска́хом бо по́мощи от челове́к, и не обре́теся. Вопия́хом ко Го́споду, и не услы́ша нас, зане́ прогне́вах пречи́стую бла́гость Его́ беззако́ньми на́шими, и мно́жеством мно́гих грехо́в на́ших преогорчи́хом человеколю́бную утро́бу Его́. И кто нам ны́не по́мощь яви́т, кто нам скорбь утоли́т, кто даст отра́ду и успокое́ние многомяте́жным душа́м на́шим? К тебе́, вели́кий уго́дниче Бо́жий, прибега́ем мы, гре́шнии и недосто́йнии, ве́дуще бо, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Христу́ Бо́гу, и многомо́щен предста́тель еси́ о всех, с ве́рою к тебе́ прибега́ющих и твоего́ заступле́ния и по́мощи тре́бующих. Моли́ у́бо Человеколю́бца Го́спода, я́ко да прости́в нам безчи́сленная на́ша прегреше́ния, не отврати́т ми́лость Свою́ от нас, но я́ко благ и сострада́телен, яви́т и нам безконе́чное Свое́ милосе́рдие, и в лю́тем напа́стей и бед на́ших озлобле́нии пода́ст нам всеси́льную по́мощь Свою́, и преогорче́нным душа́м на́шим осла́бу, мир, укрепле́ние, утеше́ние и успокое́ние да́рует. Ей, вели́кий уго́дниче Бо́жий! Вознеси́ преподо́бнии ру́це твои́ ко Христу́ Бо́гу на́шему и моли́ бла́гость Его́, да не отри́нет моле́ния серде́ц на́ших, недосто́инства ра́ди на́шего, но да яви́т нам благовре́менне ми́лость Свою́, да та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дше, в ве́чный дости́гнем поко́й, и с тобо́ю удосто́имся сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку