ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Боголепу отроку схимонаху, Черноярскому, Астраханскому (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 4:

От ю́ности посвяще́н быв Го́сподеви,/ преподо́бне о́тче Боголе́пе,/ ми́ра сего́ красоту́ оста́вил еси́,/ жела́я дре́внему Оте́честву насле́довати,/ сохраня́й град сей и лю́ди,/ с ве́рою притека́ющия ко гро́бу твоему́ целе́бному,/ прося́ще по́мощи и заступле́ния,/ да вси воспои́м ти:// ра́дуйся, о́тче Боголе́пе.

Кондак, глас 8:

Изво́ли Го́сподеви от ю́ности рабо́тати, о́тче Боголе́пе,/ Крест Христо́в на ра́мо взем, и понесе́,/ моли́ся Пресвяте́й Тро́ице/ о ве́рою прося́щих в ско́рбех исцеле́ний/ и в напа́стех свобожде́ний,// всей Росси́йстей земли́ похвало́ и утвержде́ние.

Молитва

О всехва́льный и преди́вный уго́дниче Христо́в, преподо́бный о́троче Боголе́пе, страны́ на́шея драгоце́нное сокро́вище, ты бо любве́ ра́ди Бо́жия изде́тска рабо́тати Го́сподеви возжела́л еси́ и, я́ко а́нгел во пло́ти пожи́в на земли́, чи́стою душе́ю твое́ю в Небе́сных оби́телех водвори́лся еси́, ны́не же с ли́ки святы́х Бо́гу предстои́ши и Тому́ хвалы́ и славосло́вия непреста́нно прино́сиши. К тебе́ прибега́ем, многострада́льный уго́дниче Бо́жий, я́ко сострада́ти нам могу́щему и ве́лие дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу стяжа́вшему, ско́рому помо́щнику всем к тебе́ прибега́ющим и моля́щимся пред святы́м твои́м о́бразом. Услы́ши моле́ние нас гре́шных, чту́щих святу́ю па́мять твою́, и я́коже дре́вле град твой и люде́й правосла́вных мно́гажды от плене́ния и разоре́ния ага́рянскаго ди́вно избавля́л еси́, та́ко и ны́не нас и вся гра́ды и ве́си страны́ Росси́йския от вся́ких бед и напа́стей, от наше́ствий иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни предста́тельством твои́м сохрани́ и от враго́в ви́димых и неви́димых защити́. Бу́ди помо́щник благи́й всем чту́щим тя и изба́ви нас от гла́да и смертоно́сныя я́звы, от потопле́ния и огня́, от напра́сныя сме́рти и от вся́каго зла. Моли́ Всесвята́го Боже́ственнаго Ду́ха, да возсия́ет свет и́стины бра́тиям на́шим не ве́рующим в Него́, и да позна́ют они́ Христа́ Бо́га И́стиннаго, еди́наго Спаси́теля всех челове́к, да вразумя́тся они́ и пре́йдут во огра́ду Правосла́вныя Це́ркве, в не́йже еди́ной несомне́нно содева́ется спасе́ние ве́рных. При́зри ми́лостиво на нас и вся проше́ния на́ша испо́лни: боля́щим исцеле́ние, скорбя́щим утеше́ние, бе́дствующим вспоможе́ние ско́рое пода́ждь, пла́вающих по вода́м упра́ви, волне́ния мо́ря жите́йскаго ути́ши; укрепи́ нас к исполне́нию за́поведей Госпо́дних, даждь нам покая́ние серде́чное и умиле́ние, моли́тву непреста́нную, хране́ние се́рдца, мир помысло́в, чистоту́ жела́ний, утверди́ сердца́ на́ша во смире́нии, кро́тости, терпе́нии и любви́, помози́ всем ве́рным соедини́тися сою́зом любве́ нераздели́мыя, да в ми́ре друг дру́га тяготы́ нося́ще, дости́гнем Ца́рства Небе́снаго, иде́же вку́пе с тобо́ю и все́ми святы́ми просла́вим милосе́рдие и любо́вь Спаси́теля на́шего Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку