ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Никодиму Кожеезерскому, Хозьюгскому пустыннику (тропари, кондаки и молитвы)

Тропарь, глас 8:

От Ца́рствующаго гра́да пресе́льник яви́ся/ и я́же в нем вели́кия оби́тели/ и, промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума окормля́емь,/ к морски́м страна́м устреми́ся,/ всели́ся же в пусты́ню, уклоня́яся мирски́я молвы́,/ и си́лою Свята́го Ду́ха вооружи́лся еси́,/ кре́стным ору́жием враги́ своя́ прогоня́я,/ посто́м и непреста́нною моли́твою жизнь свою́ соверша́я,/ сревну́я вели́ким отце́м Анто́нию, и Ону́фрию, и Па́влу Фиве́йскому,/ с ни́миже Го́сподеви моли́ся, о́тче Никоди́ме,// спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4:

Я́ко безпло́тен, о́тче, пожи́л еси́ на земли́,/ смире́нием и в я́ме пребыва́нием с моли́твами превознося́щагося врага́ смири́л еси́,/ я́ко крин, вои́стинну процве́л еси́,/ избра́нный кинамо́н, и высо́кий кипари́с,/ и плодови́тая ма́слина, и фи́никс сла́дкий,/ и кедр благоуха́нный, и валса́м чи́стый,/ те́рние злостра́стия искорени́л еси́/ и жили́ще Всесвята́го Ду́ха был еси́,/ те́мже помина́й па́мять твою́ днесь пра́зднующих, Никоди́ме чудотво́рче,/ да вси ра́достными гла́сы воспева́ем Христа́ Бо́га на́шего,// И́же тебе́ дарова́вшаго исцеле́ний благода́ть.

Кондак, глас 2:

Пусты́ню, я́ко ца́рский черто́г,/ усе́рдно возлюби́л еси́,/ в не́йже жесто́кое показа́ житие́, многоле́тным пребыва́нием,/ очи́стив свою́ ду́шу и ум от страсте́й,/ и сего́ ра́ди Свята́го Ду́ха преди́вно прия́телище бысть, Никоди́ме преподо́бне,/ Его́же де́йствием и чудесы́ обогати́лся еси́,/ те́мже и мы почита́ем по́двиги твоя́, всеблаже́нне,/ но, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице,// моли́ся непреста́нно о всех нас.

Ин кондак, глас 8:

Укрепля́емь си́лою Креста́ и благода́тию,/ преоби́дев тле́нная и до́лу влеку́щая мудрова́ния, о́тче,/ бесо́в посрами́л еси́,/ к Вы́шнему тече́ние получи́л еси́,/ устреми́лся еси́ в Хозью́гу пусты́ню,/ Пресвяте́й Тро́ице жили́ще был еси́,/ Е́йже предстоя́, моли́ о нас, почита́ющих тя,/ да возопии́м ти:// ра́дуйся, преблаже́нне Никоди́ме, о́тче наш.

Молитва первая

О преподо́бне, треблаже́нне, досточу́дне, всече́стне и благоуго́дне о́тче Никоди́ме, ты возжеле́л еси́ усе́рдно ше́ствовати вслед Влады́ки Христа́, вся мирска́я мудрова́ния отри́нув, мона́шества путь предъизбра́л еси́, теле́сная чу́вства во вну́тренних пусты́нях сих затвори́в, при вода́х всели́лся еси́, во слеза́х и труде́х пребыва́я, многоле́тнее вре́мя в по́двизе, и терпе́нии, и озлобле́нии мно́зе а́нгельски житие́ препроводи́л еси́, сего́ ра́ди Свет невече́рний зре́ти сподо́бился еси́, Пресвяте́й Тро́ице со все́ми святы́ми предстои́ши, непреста́нно насыща́яся зре́нием Божества́ Трисве́тлаго. Помина́й чту́щих пресве́тлую па́мять твою́ и труды́ твоя́ и терпе́ние любоче́стне чту́щих, я́ко вседне́вно в пусты́ни сей за Христа́ подъя́л еси́. О всепреподо́бне о́тче наш, не промолчи́, Го́споду моля́ся о оби́тели, при не́йже подвиза́лся еси́ и честны́м и трудолю́бным твои́м моще́м положи́тся благоволи́л еси́, и не оста́ви, посеща́я нас, чад свои́х, но вразуми́, окорми́ и к пути́ спасе́ния наста́ви, к по́двигу укрепи́, уны́ние и ле́ность отжени́, Бо́жиим стра́хом серде́ц на́ших услуже́ние разжзи́, окамене́нное нечу́вствие и стра́стное души́ разслабле́ние уврачу́й, я́рость и двиза́ние теле́сное успи́, у́мную слепоту́ и омраче́ние просвети́ и к безро́потней стези́ покая́ния напра́ви, все житие́ на́ше одо́бри и к преуспе́янию доброде́телей утверди́, ю́ныя целому́дрию накажи́, ста́рыя безраска́янно соверши́ти по́двиг вооружи́, во ско́рбех су́щия уте́ши и исцели́, напа́ствуемыя заступи́ и де́монское искуше́ние отврати́ и всем поле́зная да́руй, я́ко да возмо́жем, твои́м предста́тельством и моли́твами сохраня́еми по́двига тече́ние непреткнове́нно соверши́ти, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, в Трех Ипоста́сех поклоня́емаго Бо́га, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О преподо́бне о́тче наш Никоди́ме, услы́ши мя, гре́шнаго раба́ твоего́ (имя рек), моля́щагося тебе́, и свято́му твоему́ о́бразу покланя́ющагося, к чудотво́рному твоему́ гро́бу притека́ющаго, и в моли́тве из глубины́ се́рдца своего́ призыва́ющаго в по́мощь и защище́ние себе́ свято́е твое́ и́мя, ми́лостив бу́ди и милосе́рд, скор моле́бник и хода́тай о мне, гре́шном рабе́ свое́м, ко Вседержи́телю Го́споду, в Трие́х Ипоста́сех поклоня́емому Бо́гу, к Нему́же дерзнове́ние име́я, моли́ за мя гре́шнаго и за весь мир правосла́вно-христиа́нскаго ро́да, е́же возника́ти горе́ ко взыска́нию Небе́снаго Оте́чества и свободи́тися в жи́зни сей от вся́ких одержа́щих скорбе́й и злоско́рбных бед и напа́стей, от злолю́таго оклеве́тания и наи́тия злых челове́к и злопомышле́ний и от враг ви́димых и неви́димых, да, сотво́рше во́лю Бо́жию, прии́мем сла́вы неувяда́емый вене́ц, зде же твою па́мять чту́ще, ра́достно просла́вим Просла́вльшаго тя Царя́ Небе́снаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Бо́га Трисвята́го. Ами́нь.

Молитва третья от инока скорбящаго, в келлии творимая

И́же благода́тию Святы́я Тро́ицы, преподо́бне и всеблаже́нне о́тче наш Никоди́ме, свята́го ра́ди жития́ твоего́ пусты́ннаго в ди́вных де́вственных по́двизех и пло́ти умерщвле́ниих, в себе́ вшед, непотре́бный аз и ло́жный твой учени́к, и раб лени́вый, и господи́н греха́, и сосу́д вся́ческия нечистоты́ (имя рек), со слеза́ми и стена́нием се́рдца тебе́ от скве́рных усте́н мои́х и от язы́ка ме́рзка испове́дание приношу́ и творю́ к Бо́гу че́рез тебе́ покая́ние, поне́же не и́мам се́рдца чи́ста, сего́ ра́ди студ лица́ моего́ покрыва́ет мя, не и́мам поста́ и целому́дрия, оскверни́в ум и ду́шу неле́пыми помышле́нии, плоть осмради́х стра́стными похотьми́, поне́же во тщесла́вии, а не смиренному́дрии, ели́ко бо благи́х твори́х, вся твори́в в неразу́мии, и́бо человекоуго́дия ра́ди, а не боголю́бия, не по́льзы ра́ди бли́жняго и спасе́ния души́ своея́ вся де́ях, су́етный, а не и́стинный мона́х, и в безу́мии все вре́мя жития́ моего́ изнури́в, страсте́м свои́м, а не тебе́ рабо́тая, мирсте́й суете́, а не Бо́гу боголе́пно служи́в, увы́, се́рдце во ожесточе́ние приведе́т мои́ми злы́ми обы́чаи, и до ны́не в нечу́вствии обрета́юся, окамене́нный, и во обеща́нии к Бо́гу и к тебе́ лжи́вец явля́юся. Но помози́ мне благода́тию, да́нною тебе́ от Царя́ Трисоста́внаго, се бо к со́лнцу достиго́х. О преподо́бный боже́ственный мой покрови́телю! Не пре́зри мя до конца́ поги́бнути, но ми́лостивно пода́й ми ру́ку по́мощи, уже́ бо ти приближа́ется, и посече́ние непло́дныя моея́ души́ гото́во есть, и ны́не молю́ тя, блаже́нне о́тче Никоди́ме, мил ся де́ю пред твои́м неви́димым прису́тствием, поверга́юся у свята́го гро́ба твоего́, умоли́ за мя, досто́йнаго ка́зни, и уми́лостиви Влады́ку Христа́ за раба́ недосто́йнаго, ми́лости прося́щаго, я́ко да не посече́т мя без вре́мене сме́ртною секи́рою, я́ко непло́дное дре́во, не иму́ще плода́ до́брых дея́ний, и споспеши́ ми про́чее вре́мя живота́ моего́ во и́стинном покая́нии сконча́ти, и во вре́мя исхо́да гре́шную мою́ ду́шу креста́ свята́го ору́жием и Присноде́вы Богоро́дицы Мари́и и́менем защити́, и сподо́би мя в коне́ц о́ный стра́шный безсме́ртных благ получи́ти и го́рькия и несказа́нныя тогда́шния ну́жды, и ско́рби, и боле́зни изба́витися ми́лостию и непобеди́мыми щедро́тами Тро́­ицы Пресвяты́я, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва четвертая

О преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Ннкоди́ме! Ве́лие име́я к Бо́гу дерзнове́ние, моли́ся вы́ну о всех нас, зане́ бу́ря мно́гих бед и скорбе́й обдержи́т ны: неду́зи теле́снии, боле́зни душе́вные, прираже́ния вра́жия обурева́ют ны. Хо́дит бо враг наш, иски́й кого́ поглоти́ти, и ежеча́сно от того́ уловля́емся; о спасе́нии же свое́м нерадя́ще, не́смы досто́йни воззре́ти на высоту́ Небе́сную. Но ты бу́ди нам помо́щник ско́рый и изба́витель: я́ко сам искуше́н быв от врага́, победи́в же сего́ до́блественне, вразуми́ ны, да разуме́ем того́ ко́вы и прираже́ния. Пода́ждь у́бо нам па́мять сме́ртную, сле́зы покая́ния и наде́жду спасе́ния, да не в отча́яние впаде́м, ниже́ де́рзостным на милосе́рдие Бо́жие упова́нием, во гресе́х же пребыва́нием в коне́ц себе́ погу́бим, но да бу́дет нам па́мять грехо́в на́ших во исто́чник те́плых слез и сокруше́ния серде́чнаго, милосе́рдие же Бо́жие и благода́ть Его́, моли́твами твои́ми, во спасе́ние на́ше, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку