ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Варлааму Керетскому (тропарь, кондак, молитвы и величание)

Тропарь, глас 1:

Боже́ственною свы́ше просвети́вся благода́тию, преподо́бне,/ мир оста́вил еси́,/ жите́йскую печа́ль и всяк мяте́ж ми́ра сего́/ любве́ ра́ди Христо́вы со дерзнове́нием отве́ргл еси́,/ ева́нгельски Христу́ после́довал еси́,/ и, Того́ яре́м взем, во всем во́ли Его́ повину́лся еси́,/ и весь ра́зум и се́рдце к Нему́ неукло́нно возложи́л еси́,/ Христа́ ра́ди те́ло свое́ изнуря́я посто́м и бде́нием, в моли́твах свои́х не усыпа́я,/ Бо́га ми́лостива творя́ и Пречи́стую Богоро́дицу Моле́бницу предлага́я,/ и сего́ ра́ди от Бо́га восприе́м власть и си́лу на сопроти́внаго врага́,/ не убоя́ся возду́шныя и морски́я тяготы́ и сту́дени, ниже́ уклони́ся,/ и морско́ю пучи́ною в ма́ле лади́ице по вода́м ше́ствие творя́,/ про́тив зе́льнаго обурева́ния пла́ваше,/ промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума направля́ем,/ и о́коло Свята́го Но́са непроходи́мый путь морски́й/ от ядови́таго че́рвия/ благопрохо́ден челове́ком без вреда́ сотвори́л еси́ моли́твами свои́ми,/ и мно́гим терпе́нием во вре́менней жи́зни по́двиг соверши́л еси́,/ и, равноа́нгельное житие́ пожи́в,/ те́мже и по преставле́нии источа́еши чуде́с благода́ть/ и́же ве́рою приходя́щим к тебе́, Варлаа́ме, преблаже́нне о́тче наш,/ вопие́м ти: моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 1:

Боже́ственною свы́ше просвети́вся благода́тию, / ева́нгельски Христу́ после́довал еси́ / и Того́ во всем во́ли повину́лся еси́, / и сего́ ра́ди восприи́м си́лу на врага́ сопроти́внаго, / не убоя́лся еси́ морски́я тяготы́ и сту́дени, ниже́ уклони́ся, / в свое́м пла́че по Бо́зе не усыпа́я, /в ма́ле ла́диице по вода́м ше́ствие твори́л еси́, / про́тив зе́льного обурева́ния пла́вав, / и равноа́нгельное житие́ пожи́в, / те́мже и по преставле́нии источа́еши чуде́с благода́ть, / да вси тебе́ возопие́м: Варлаа́ме преблаже́нне, // моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Все у́мное свое́ жела́ние к Бо́гу впери́в,/ и Тому́ невозвра́тно от души́ после́довал еси́,/ и жите́йския молвы́ отри́нув,/ в моли́твах, и слеза́х, и злострада́ниих плоть свою́ изнуря́я,/ до́бре подвиза́вся проти́ву неви́димаго врага́ ко́знем,/ и, победи́в я́, веселя́ся, преше́л еси́ к Небе́сным черто́гом,/ и ны́не со А́нгелы Святе́й Тро́ице предстоя́,/ отню́ду же и Всеви́дящее о́ко, твоя́ труды́ ви́дев,/ да́ром чуде́с по преставле́нии обогати́ло тя есть,/ и́же тебе́ с ве́рою почита́ющим/ исцеле́ние подава́еши неви́димо/ и мо́лишися непреста́нно, сохраня́я оте́чество свое́ и лю́ди/ от враг ви́димых и неви́димых ненаве́тны,/ да вси тебе́ вопие́м:/ преподо́бне о́тче наш Варлаа́ме,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Ин кондак, глас 1:

Все у́мное свое́ жела́ние к Бо́гу впери́в, / жите́йские молвы́ до конца́ отри́нул еси́, / в моли́твах и слеза́х и злострада́ниях плоть свою́ изнуря́я, / до́бре подвиза́вся проти́ву неви́димаго врага́ ко́зней / и, победи́в я́,  путь морски́й от ядови́таго че́рвия челове́кам без вреда́ сотвори́л еси́, / и веселя́ся прише́л еси́ к небе́сным черто́гам, / где ны́не, со а́нгелы Святе́й Тро́ице предстоя́, мо́лишися непреста́нно, / сохраня́я нас от враг ви́димых и неви́димых / и ненаве́тны соблюда́я от скорбе́й, зол и боле́зней, // да твои́ми моли́твами спасе́мся, Варлаа́ме преподо́бне, о́тче наш.

Молитва первая

О преподо́бне о́тче наш Варлаа́ме, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Творцу́, Изба́вителю всех, И́же в Тро́ице Святе́й покланя́емому и́стинному Христу́, Бо́гу на́шему, помяни́ нас в моли́твах свои́х и всех нас моле́ния, Бо́гу возсыла́емая, приими́ и принеси́ хода́тайственне. Мо́лим тя, изба́ви нас от напа́стей, и на мо́ри зе́льнаго обурева́ния, и потопле́ния морска́го невреди́мы сохрани́, и от всех ви́димых и неви́димых враг ненаве́тны соблюди́, я́ко да твои́ми моли́твами, свя́те, согреше́ний на́ших оставле́ние полу́чим и ве́чных благ сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же сла́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, преподо́бне о́тче наш Варлаа́ме, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Творцу́, Изба́вителю всех, И́же в Тро́ице Святе́й покланя́емому и́стинному Христу́ Бо́гу на́шему, помяни́ нас, гре́шных и недосто́йных щедро́т Его́, у стра́шнаго престо́ла Го́спода Сла́вы и Судии́ всех, иде́же ты в со́нме пра́ведных предстои́ши. Да пода́ст нам непотре́бным, погруже́нным в бе́здну грехо́вную, покая́ние серде́чное, слез излия́ние и пла́мень стыда́ во утро́бах на́ших. В сим же пла́мене да сгоря́т вся на́ша беззако́ния и непра́вды, я́же соде́лали есмы́ во вся́ дни живота́ на́шего, да не бу́дем насле́дницы пла́мене гее́ннскаго, гото́ваго пожре́ти ду́ши на́ши. Мо́лим тя, о́тче святы́й, умоли́ Го́спода Вседержи́теля дарова́ти нам сил и му́дрости вое́же изба́витися от вся́каго тлетво́рнаго стра́стнаго де́йства, от поползнове́ния грехо́внаго. Упроси́, о́тче Варлаа́ме, Всеми́лостиваго Бо́га дарова́ти нам ревнова́ние о житии́ равноа́нгельском, о стяжа́нии моли́твы чи́стыя, о пребыва́нии в посте́ и доброде́телех христиа́нских. Не премолчи́ вопия́ за ны ко Го́споду, да с терпе́нием тече́м на предлежа́щий нам по́двиг име́я в житии́ твое́м о́браз назида́ния не то́кмо лю́дем мирски́м, но и лико́м и́ноческим. Научи́ нас, богоно́сне о́тче Варлаа́ме, ка́ятися твои́м покая́нием суро́вым, полага́тися несумне́нно на во́лю Го́спода на́шего, я́ко да и ма́лая лоде́ица сме́ртного сего́ телесе́ на́шего без препя́тия одоле́ет бу́рный океа́н грехо́вных страсте́й ми́ра сего́ и к ти́хому приста́нищу притече́т, иде́же ты и вси от ве́ка Бо́гу угоди́вшия пребыва́ют во Христе́ Иису́се Го́споде на́шем, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, держа́ва честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м, и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Варлаа́ме,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов // и собесе́дниче А́нгелов.


Назад к списку