ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Никандру пустынножителю, Псковскому чудотворцу (тропари, кондаки и молитвы)

Тропарь, глас 4:

Глас Боже́ственный,/ и́же во Ева́нгелии, услы́шав,/ преподо́бне о́тче Ника́ндре:/ прииди́те ко Мне вси тружда́ющиися и обремене́ннии,/ и Аз упоко́ю вы,/ и прие́м крест, после́довал еси́ Христу́,/ мир оставль, в пусты́ню всели́лся еси́,/ поще́нием же и бде́нием Небе́сный дар восприи́м,/ и ду́ши неду́жных приходя́щих к тебе́ с ве́рою исцеля́еши:// те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне, дух твой.

Ин тропарь, глас 6:

Свети́ло незаходи́маго све́та/ стране́ на́шей яви́лся еси́, богоблаже́нне, / до́блественне претерпе́в вра́жия озлобле́ния, / бие́ние и ра́ны я́ко оде́жда нетле́ния вмени́шася тебе́, / со зверьми́ бо бра́вся,/ и от челове́к злых прободе́ния прия́в, / о тех моли́лся еси́:/ не поста́ви им греха́ сего́, глаго́ля; / те́мже Влады́це Христу́ уподо́бился еси́,/ достохва́льне Ника́ндре, о́тче наш, // моли́ся о душа́х на́ших.

Кондак, глас 1:

Я́ко лучу́ тя со́лнечную Христо́с показа́, преподо́бне,/ сия́еши бо в земли́ Росси́йстей чуде́с благода́тию,/ и отгоня́еши тьму страсте́й же и скорбе́й, от приходя́щих к тебе́ с ве́рою./ Те́мже почита́ем твою́ па́мять, Ника́ндре о́тче наш, и вопие́м ти:/ ра́дуйся пустынножи́телей красото́,// и стране́ на́шей похвало́ и утвержде́ние.

Ин кондак, глас 8:

Богосия́нная звездо́ ве́ры, я́же возсия́ в Ру́сстей земли́,/ о́тче преблаже́нне Ника́ндре,/ слеза́ми и посто́м и бде́нием и моли́твами удруча́л еси́ те́ло свое́,/ те́мже и обре́л еси́ Небе́сную жизнь, и ра́достно та́мо со А́нгелы ликовству́еши, да зове́м ти:// ра́дуйся, о́тче преподо́бне Ника́ндре пусты́нный жи́телю.

Ин кондак, глас 8:

Во избра́ние Богосия́нная звезда́ ве́ры,/ и́же возсия́ в Ру́стей земли́, о́тче преблаже́нне Ника́ндре,/ слеза́ми и посто́м и бде́нием и моли́твами удруча́л те́ло свое́,/ те́мже и обре́те Небе́сную жизнь,/ и ра́достно та́мо со А́нгелы ликовству́я, да зове́м ти:// ра́дуйся, о́тче преподо́бне Ника́ндре пусты́нный жи́телю.

Молитва первая

О преподо́бне и достоблаже́нне о́тче наш Ника́ндре, по́стниче терпеливоду́шный, безмо́лвия рачи́телю предо́блий, учи́телю спасти́ся хотя́щим прему́дрый, наказа́телю лени́вым прети́хий, разреши́телю тлетво́рных страсте́й незло́бивый, му́жу жела́ний, прозорли́вства проро́ческаго испо́лненне, предвозгла́сная бу́дущих благ цевни́це, адама́нте ве́ры во Христа́ несеко́мый, незы́блемый терпе́ния сто́лпе, за́поведей Творца́ твоего́ соверши́телю благопослушли́вый, плотоно́сный А́нгеле и Ду́ха Свята́го вмести́лище благово́нное, жи́телю пусты́нный и бесо́в прогони́телю, исполни́телю всех доброде́телей смиренному́дрый, Небе́сный челове́че и сожи́телю го́рним чинонача́лием, кро́тостию ду́ха зе́млю кро́тких насле́довавый, дру́же Христо́в и уго́дниче Пресвяты́я Богоро́дицы, Я́же и ра́ку цельбоно́сных моще́й твои́х во хра́ме Свое́м просла́вити благоизво́ли, изоби́льно от нея́ чуде́сному дождю́ на ве́рных излива́тися повеле́вши! К не́йже припа́дающе с любо́вию, мо́лим тя, досточу́дне: не преста́й моли́ти Пресвяту́ю и Живонача́льную Тро́ицу, низпосла́ти стране́ на́шей мир и благоде́нствие, на враги́ же побе́ду и одоле́ние, и от наве́т вра́жиих во́инству на́шему сохрани́тися в ми́ре, Це́рквам согла́сие и всем лю́дем тишину́ и изоби́лие благи́х дарова́ти. И угаси́, блаже́нне, моли́твами твои́ми, паря́щия на ны разжже́нныя бесо́вския стре́лы, да не прико́снется нам зло́ба грехо́вная. И, всем вся ми́лостивне да́руя, при́зри и на мя, смире́ннаго раба́: свя́зан бо есмь лю́те плени́цами прегреше́ний и влеко́мь, увы́ мне! в пучи́ну стра́стнаго мо́ря неодержа́нно. Сего́ ра́ди приле́жно молю́ святы́ню твою́, пребога́те, и припа́даю к ра́це моще́й твои́х со слеза́ми: предста́ни мне на пути́ бе́дственнаго жития́ сего́, расто́ргни у́зы, отжени́ стра́сти, осла́би от грехо́вных вери́г, изба́ви мя от належа́щия ско́рби и от вся́каго зла, разреши́ мя от боле́зненных уз и спасе́ние души́ умоли́ мне, я́ко да воспою́ и просла́влю в Тро́ице сла́вимаго Еди́наго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О преподо́бне и преблаже́нне о́тче наш Ника́ндре, граждани́не го́рняго Иерусали́ма, дру́же и сподви́жниче избра́нных во́ев Небе́сных, прославля́яй вы́ну Триипоста́снаго Бо́га! Воззри́ на нас ми́лостивно, предстоя́щих ны́не ра́це честны́х моще́й твои́х, и все́ми на́шими чу́вствы пригвожде́нных ко сласте́м ве́ка сего́ обрати́ ко взыска́нию блаже́нств го́рних. Ты вселя́ешися во оби́телех Небе́сных с преми́рными ду́хи Це́ркве торжеству́ющия: мы во́инствуем еще́, во многотру́днем ве́це сем, с неви́димыми враги́: отстои́м от тебе́ не то́лько ме́стом, ели́ко грехми́ и беззако́ньми, и́миже прогневля́ем по всяк час Го́спода и саме́х себе́ приво́дим на па́губу, но к тебе́, я́ко нам соесте́ственному, прибега́ем и взыва́ем с те́плыми слеза́ми: наста́ви и вразуми́ нас ходи́ти по стопа́м твои́м, бу́ди на пути́ сем избра́нным вожде́м на́шим, я́коже дре́вле Моисе́й лю́дем Изра́ильским, неотсту́пно бо от тебе́, о́тче наш, сострада́ние к скорбя́щим и человеколю́бие тре́бующим от тебе́ по́мощи в напа́стех и во благовре́мении, живу́щу бо тебе́ на земли́, не о свое́м то́кмо спасе́нии тща́ние приложи́ся, но и о всех к тебе притека́ющих моле́ние приноси́л еси́ ко Всевы́шнему, да не пре́зрит де́ло рук Свои́х, ниже́ погуби́т со беззако́ньми, оте́ческая наказа́ния твоя́, е́же ходи́ти по стопа́м за́поведей Госпо́дних, прозябо́ша в сердца́х сыно́в твои́х, я́ко се́мя до́брое, с плодоноше́нием; неду́жнии, разсла́бленнии, боля́щии, скорбя́щии, озло́бленнии пропове́дуют со славосло́вием ско́рую твою́ по́мощь, исцеле́ние и заступле́ние; вся же твоя́ свята́я жизнь бысть зерца́лом вся́ких доброде́телей. А́ще толи́к был еси́, учениче́ Христо́в, на земли́: коли́к ны́не еси́ на Небеси́! Ты вы́ну предстои́ши престо́лу непристу́пнаго Бо́га, и в нем, я́ко в зерца́ле, зри́ши вся на́ша ну́жды и проше́ния; ты свесели́шися со А́нгелы Бо́жиими о еди́нем гре́шнице, ка́ющемся ра́достию ве́лиею: и милосе́рдие Бо́жие, и любы́ Его́ к ро́ду челове́ческому неоску́дны, и твое́ дерзнове́ние к Нему́ мно́го. Испроси́ у всеми́лостиваго Пода́теля всех благ мир и святы́ню Це́ркви Его́, под зна́менем креста́ вои́нствующей, побе́ду и одоле́ние на неви́димых враго́в ея́ и единомы́слие в ве́ре; заблу́ждшия же от правосла́вия к позна́нию и́стины призови́, неве́рныя просвети́ све́том Ева́нгелия: гре́шныя к покая́нию приведи́ и обрати́, де́вствующим чистоту́ и целому́дрие да́руй, бра́чным святы́ню, вдови́цам и си́рым бу́ди препита́ние, ни́щим покро́в, стра́нствующим возвраще́ние, пла́вающим приста́нище, ка́ющимся проще́ние испроси́, пла́чущим утеше́ние, тре́бующим по́мощь, напа́ствуемым заступле́ние, больны́м ско́рое исцеле́ние и вся́кому проше́нию во благи́х исполне́ние. Не отри́ни нас с ве́рою и любо́вию тебе́ призыва́ющих! А́ще бо и недосто́йни есмы́ толи́каго отца́ и хода́тая, оскверне́ни душе́ю и телесы́ су́ще; но ты, быв подража́тель человолю́бия Бо́жия, соде́лай нас твои́ми моли́твами досто́йны чрез обраще́ние с пути́ зла́го на пути́ ми́рны доброде́телей. Но́вград и Псков, и вся Росси́я просвеще́нная твои́м богоуго́дным житие́м и чудесы́, пропове́дуют тя бы́ти те́плаго засту́пника. Яви́ и нам недосто́йным ми́лости твоя́! Ве́руем, я́ко ду́хом нам сопрису́тствуеши, па́че же и те́лом с на́ми пребыва́еши: се, предлежа́т оча́м на́шим нетле́нныя и цельбоно́сныя твоя́ мо́щи, и́хже новопросла́ви Госпо́дь явле́нием мно́гих чуде́с. Тем, предстоя́ще им, я́ко жи́ву тебе́ су́щу, припа́даем и смире́нно мо́лим: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ я́ на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, я́ко да ниспо́слет нам всеси́льную благода́ть Свою́, укрепля́ющую нас во благо́м житии́, и благовре́менну и неко́сненну в ну́ждах на́ших по́мощь: ума́ благопостоя́ние, телесе́м здра́вие, житию́ благопотре́бная, мир во днех на́ших, возду́ха благорастворе́ние, огнь любве́ и вся́каго благоче́стия, в моли́тве чистоту́ серде́чную, в злоключе́нии терпе́ние и упова́ние, в наде́жди весе́лие и вре́мя на покая́ние, я́ко да, и настоя́щих зол избе́гше, удосто́имся пресели́тися во блаже́нныя оби́тели Небе́сныя, иде́же ты ны́не вселя́ешися со все́ми Бо́гу угоди́вшими и прославля́еши Триипоста́снаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О преподо́бне и достоблаже́нне о́тче наш Ника́ндре! К тебе́ припа́дающе с любо́вию, мо́лим тя, досточу́дне: наста́ви и вразуми́ нас, раб Бо́жиих (имена), ходи́ти по стопа́м твои́м: бу́ди на пути́ сем избра́нный вождь нам, я́коже дре́вле Моисе́й бя́ше лю́дем Изра́илевым. Испроси́ нам, о́тче, моли́твами твои́ми у Христа́ Бо́га: да освяти́т благода́тию Свое́ю ду́ши и телеса́ на́ша, ум наш да просвети́т све́том богопозна́ния, со́весть на́шу от ме́ртвых дел да очи́стит, от грехо́вных же помышле́ний и губи́тельнаго уны́ния да огради́т и да́рует нам и́скреннее покая́ние, серде́ц сокруше́ние, сле́зное умиле́ние, воздержа́ние и тре́звость, смиренному́дрие и кро́тость, чистоту́ душе́вную и теле́сную, страннолю́бие и друг ко дру́гу нелицеме́рную любо́вь, я́ко да воспое́м и просла́вим в Тро́ице сла́вимаго Еди́наго Бо́га Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку