ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Авраамию, Смоленскому чудотворцу (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 8:

Днесь возсия́ нам па́мять твоя́, сла́вне, я́ко со́лнце, / светоза́рно луча́ми озаря́ющая мир / и тьму но́щи злых духо́в от нас отгоня́ющая. / Днесь Небе́сныя си́лы святы́х А́нгел / и ду́ши пра́ведных мы́сленно торжеству́ют, ра́дующеся. / Днесь и мы, гре́шнии, припа́дающе, мо́лимся: / о́тче преподо́бне Авраа́мие, / Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно // спасти́ град и лю́ди, любе́зно тебе́ почита́ющия.

Кондак, глас 3:

Возсия́, Го́споди, гра́ду Твоему́ / па́мять Твоего́ уго́дника, / я́ко све́тлое со́лнце, / ра́достно всех, я́ко луча́ми, озаря́ющи, / па́че же моли́твы Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере / от всех бед избавля́ют нас / и упраждня́ют ва́рварская шата́ния. / Тем мы, лю́дие Твои́ и град наш, вельми́ хва́лимся / и спаса́емся моли́твами // Твоего́ уго́дника Авраа́мия, преподо́бнаго отца́.

Молитва

О вели́кий о́тче Авраа́мие, до́блий подви́жниче Христо́в, в ско́рбех и напа́стех пресла́вный наш помо́щниче и защи́тниче: ничто́же возмо́же отлучи́ти тя от любве́ ко Го́споду Иису́су: ни гоне́ния, ни клеветы́, ни преще́ния враго́в твои́х. Ты, я́ко лев, исше́л еси на брань проти́ву волко́в мы́сленных, духо́в зло́бы, подви́гших на тя, ра́ди до́браго твоего́ испове́дания и пропове́дания, единоплеме́нный тебе́ наро́д смоле́нский: и я́ко о́гненная стрела́ порази́л еси́ твои́х гони́телей си́лою благода́ти Свята́го Ду́ха и кре́пкия любве́ твоея́ к Бо́гу: и я́ко оре́л, воспари́л еси́ в го́рния оби́тели Отца́ Небе́снаго, насле́довав та́мо ве́чную жизнь, сла́ву и блаже́нство неизрече́нное. Ве́руем, свя́тче Бо́жий, я́ко предстоя́ со а́нгелы и все́ми святы́ми престо́лу сла́вы Триипоста́снаго Бо́га, усе́рдныя и богоприя́тныя возно́сиши моли́твы не то́кмо о святе́й оби́тели сей, тобо́ю устро́енной, и о гра́де на́шем Смоле́нске, но и о всей святе́й Христо́вой Це́ркви, и мо́лим тя моли́ся Го́сподеви: стра́ждущую страну́ Росси́йскую от лю́тых безбо́жник и вла́сти их да свободи́т, и да возста́вит престо́л правосла́вных царе́й, ве́рных рабо́в Твои́х, в ско́рби и печа́ли день и нощь вопию́щих к Тебе́, многоболе́зненный вопль да услы́шит, и да изведе́т от поги́бели живо́т наш. Ве́руем, пресла́вный чудотво́рче, я́ко ты си́лою всемогу́щаго Го́спода Иису́са Христа́, еще́ жив сый, умоли́л еси́ напои́ти жа́ждущую за грехи́ люде́й зе́млю смоле́нскую оби́лным дожде́м, и по успе́нии свое́м источа́еши оби́лныя да́ры благода́тныя по́мощи во спасе́ние всем с ве́рою к тебе́ прибега́ющым и моля́щымся тебе́, наипа́че же испра́шиваеши кончи́ну с покая́нием почита́ющым тебе́, да вси от ма́ла до вели́ка, единоду́шно прославля́ем неисповеди́мое вели́чие бла́гости Бо́жией. Те́мже с ве́рою и любо́вию припа́дающе и благогове́йно лобыза́юще святу́ю ико́ну твою́, умоля́ем тя, до́брый на небеси́ наш моли́твенниче и засту́пниче, помога́й нам гре́шным и смире́нным, твои́ми моли́твами во всех ско́рбех, ну́ждах и обстоя́ниих на́ших, сохраня́й нас и святу́ю оби́тель твою́ и град сей Смоле́нск (и весь сию́ и хра́мы сия́) и вся правосла́вныя христиа́ны росси́йския страны́ от вся́каго зла и вся́кия напа́сти, наипа́че же споспешеству́й ве́чному на́шему спасе́нию и всех прося́щих твоея́ по́мощи и заступле́ния. Уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче Авраа́мие, моли́ Христа́ Спаси́теля на́шего, да даст той мир и тишину́ всем правосла́вным христиа́ном и да отврати́т от нас вся́кий гнев, на ны дви́жимый, да изба́вит нас от се́тей вра́жиих, томле́ния во у́зах греха́ и муче́ний а́дских, и да сподо́бит нас недосто́йных и гре́шных ста́ти одесну́ю Его́ на суде́ Его́ пра́ведном и вни́ти в ве́чный поко́й святы́х Его́, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный и неизрече́нная сла́дость зря́щих добро́ту лица́ Его́, и та́ко да возмо́жем с тобо́ю и все́ми святы́ми безконе́чно сла́вити Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Авраа́мие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов // и собесе́дниче А́нгелов.


Назад к списку