ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Мефодию, игумену Пешношскому (тропарь, кондак и молитвы)

Тропарь, глас 8:

Боже́ственною любо́вию от ю́ности распала́емь, / вся, я́же в ми́ре кра́сная, возненави́дев, / Христа́ Еди́наго возлюби́л еси́, / и, сего́ ра́ди в пусты́ню всели́вся, / в ней оби́тель сотвори́л еси́, / и, собра́в и́нок мно́жество, / прия́л еси́ от Бо́га чуде́с дар, о́тче Мефо́дие, / и был еси́ о Христе́ собесе́дник и спо́стник преподо́бному Се́ргию, / с ни́мже у Христа́ Бо́га испроси́ правосла́вным Христиа́ном здра́вие, и спасе́ние, // и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Послуша́ния до́брый рачи́тель быв, / безпло́тныя враги́ сле́зными моли́твами твои́ми кре́пко посрами́л еси́ / и яви́лся еси́ Пресвяты́я Тро́ицы жили́ще, / Ю́же зря, блаже́нне, я́сно, / Богому́дре Мефо́дие преподо́бне, / чуде́с дар от Нея́ прия́л еси́. / Те́мже исцеля́еши с ве́рою приходя́щих неду́ги, / утоля́еши ско́рби // и мо́лишися непреста́нно о всех нас.

Молитва первая

О свяще́нная главо́, земны́й А́нгеле и Небе́сный челове́че, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Мефо́дие! Припа́даем к тебе́ с ве́рою и любо́вию, и мо́лимся приле́жно: яви́ нам, смире́нным и гре́шным, свято́е оте́ческое твое́ заступле́ние: се бо грех ра́ди на́ших не и́мамы свобо́ды чад Бо́жиих, проси́ти о потре́бах на́ших Го́спода и Влады́ку на́шего, но тебе́, моли́твенника благоприя́тнаго к Нему́ предлага́ем, и про́сим тя со усе́рдием мно́гим, испроси́ нам у бла́гости Его́ благопотре́бныя да́ры душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду спасе́ния несомне́нну, любо́вь ко всем нелицеме́рну, в искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, душе́ и телесе́ здра́вие, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, жите́йских потре́б дово́льство, ми́рное и безмяте́жное житие́, благу́ю христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шном Суде́ Христо́ве. Испроси́, уго́дниче Бо́жий, у Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих правосла́вным христиа́ном спасе́ние и на враги́ одоле́ние и всему́ оте́честву на́шему мир, тишину́ и благострое́ние. Не лиши́ нас по́мощи твоея́ Небе́сныя, но моли́твами твои́ми всех нас приведи́ в приста́нище спасе́ния и насле́дники яви́ нас бы́ти всесве́тлаго Ца́рствия Христо́ва, да пое́м и сла́вим неизрече́нныя щедро́ты Человеколю́бца Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ свято́е оте́ческое заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О вели́кий уго́дниче Христо́в и пресла́вный чудотво́рче, преподо́бне о́тче наш Мефо́дие! При́зри на ны гре́шныя, обурева́емыя треволне́нием жите́йских страсте́й и к тебе́ вопию́щия: мы бо, ча́да твоя́ духо́вная и огра́ды твоея́ слове́сныя о́вцы, на тя, по Бо́зе и Богоро́дице, упова́ние на́ше возлага́ем, и тя со умиле́нием про́сим: хода́тайством ко Го́споду Бо́гу испроси́ нам мир, здра́вие, долгоде́нствие, возду́ха благорастворе́ние, земли́ плодоно́сие, дожди́ благовре́менны, и вся ны изба́ви от вся́ких бед: гра́да, гла́да, пото́па, огня́, меча́, вредоно́снаго че́рвия снеда́ющаго плоды́ земны́я, тлетво́рных ветро́в, смертоно́сныя я́звы н напра́сныя сме́рти, и во всех ско́рбех и печа́лех на́ших бу́ди нам уте́шитель благи́й и помо́щник ско́рый, сохраня́я нас моли́твами твои́ми от паде́ний грехо́вных и сподобля́я насле́дники бы́ти Ца́рствия Небе́снаго: да прославля́ем вку́пе с тобо́ю всех благ пода́теля, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку