ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Сильвестру, игумену Обнорскому (тропари, кондаки и молитва)

Тропарь, глас 6:

И́же измла́да Христа́ возлюби́в / и ве́рою к Нему́ прибли́жся, / изнури́л еси́, в пусты́ни живы́й, многострада́льное те́ло твое́. / Тем, блаже́нне Сильве́стре, со А́нгелы ликовству́я, / моли́ Христа́ Бо́га мир ми́рови дарова́ти / и бу́ди помо́щник ве́рою призыва́ющим тя на по́мощь // и чту́щим святу́ю па́мять твою́.

Ин тропарь, глас 4:

Я́ко добр блаже́ннаго Се́ргия учени́к, / ве́ре и благоче́стию его́ подража́я, / стяжа́л еси́ даро́в Ду́ха Свята́го сокро́вище / и си́лы мно́ги соде́лал еси́ о Го́споде / во спасе́ние и утеше́ние ве́рных. / Не оста́ви у́бо и нас, с ве́рою притека́ющих к тебе́, // Сильве́стре преподо́бне.

Кондак, глас 6:

По́двигом до́брым подвиза́лся еси́, преподо́бне, / и ду́шу твою́, я́ко же́ртву чи́сту и непоро́чну, / Ду́ху Свято́му прине́сл еси́, / и по сме́рти твое́й ста́до твое́ духо́вное соблюда́еши, / и в боле́знех ско́ро посеща́еши. / Те́мже мо́лим тя, преблаже́нне: / с ли́ки преподо́бных моли́ Христа́ Бо́га, / да спасе́т правосла́вныя христиа́ны / и пода́ст лю́дем в ми́ре глубо́це устро́итися, да зове́м ти: // ра́дуйся, Сильве́стре, и́ноком духо́вный па́стырю и наста́вниче.

Ин кондак, глас 6:

По́двигом до́брым подвиза́лся еси́, преподо́бне, / и ду́шу твою́, я́ко же́ртву чи́сту и непоро́чну, Бо́гу прине́сл еси́, / по успе́нии твое́м явля́ешися те́плый наш пред Бо́гом моли́твенник, / сего́ ра́ди, ве́рою притека́юще к тебе́, взыва́ем: // ра́дуйся, преподо́бне о́тче Сильве́стре.

Молитва

О честна́я главо́! Ду́ха Свята́го обита́лище и А́нгелов собесе́дниче, преблаже́нне о́тче Сильве́стре! Житие́м богоуго́дным вене́ц сла́вы Небе́сныя стяжа́вый и у Го́спода дерзнове́ние ве́лие имы́й, моли́ся о рабе́х твои́х, с ве́рою твоея́ по́мощи тре́бующих и с упова́нием на милосе́рдие твое́ к тебе́ прибега́ющих. Испроси́ у Го́спода Человеколю́бца всем лю́дем, коему́ждо для блага́го жи́тельствования и спасе́ния потре́бная: Це́ркви — мир и тишину́, правосла́вным христиа́ном — на враги́ побе́ду и одоле́ние, неду́жным — исцеле́ние, си́рым — вспоможе́ние, немощству́ющим ве́рою — в ве́ре утвержде́ние, ю́ным — в благоче́стии воспита́ние, всем лю́дем — безмяте́жие и от всех бед и скорбе́й избавле́ние, воззыва́емым от жи́зни сея́ вре́менныя — свято́е напу́тствие, преста́вльшимся — блаже́нное в Го́споде упокое́ние. Услы́ши, Богоно́сне, усе́рдное моле́ние гре́шных и недосто́йных раб твои́х и ми́лости твоя́ бога́тыя изле́й на ны, да, щедро́тами твои́ми обогаща́еми, сла́вим всечестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го, Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку