ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобной Манефе схимонахине Гомельской (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 2:

Измла́да теле́сно стра́ждущи, / душе́вную чистоту́ соблюла́ еси́, / и во и́ночестве честне́м возросла́ еси́, / во́лю Бо́жию приходя́щим к тебе́ открыва́ющи, / от ко́зней де́монских и челове́ков лука́вых их огражда́ла еси́, / неду́ги людски́я цели́ла, от не́другов защища́ла еси́, / боле́зни свои́ и ско́рби кро́тко претерпева́ющи, / сего́ ра́ди, Мане́фо свята́я, моще́м твои́м поклоня́ющеся, / мо́лимся ти в обстоя́ниях на́ших и те́пле взыва́ем ти: / о, преподо́бная прозорли́вица и цели́тельница на́ша, и ма́ти, // всем к тебе́ притека́ющим помози́.

Кондак, глас 4:

Избра́нная в жена́х преподо́бных Мане́фо, / свя́то подвиза́лася еси́ на го́мельской земли́, / и от рожде́ния твоего́ в боле́знех стра́ждущи, / николи́же уныва́ла или́ возропта́ла еси́, / и та́ко благода́тию Ду́ха Свята́го испо́лнившеся, / проро́чицею, чудотво́рицею и целе́бницею ста́ла еси́, / и мно́гим помога́ющи спасе́ние обрести́, / ве́лие дерзнове́ние моли́твенное пред Го́сподом стяжа́ла еси́, / сего́ ра́ди пое́м ти:/ Ра́дуйся, свята́я Мане́фо, // и ми́лости Бо́жия нам испроси́.

Молитва

О, преподо́бная на́ша ма́ти, свята́я уго́дница Бо́жия схимона́хиня Мане́фо! Мо́лимся ти в ну́ждах, ско́рбех, неду́зех и нестрое́ниях духо́вных и жите́йских пребыва́ющии, я́ко ве́мы благода́ть, тебе́ свы́ше да́нную и мно́жицею чрез тя подава́емую всем к тебе́ притека́ющим и наде́ющимся хода́тайствы твои́ми ко Го́споду и Пречи́стей Де́ве Мари́е Богоро́дице спасти́ся благоче́стно живу́ще на земли́. От рождества́ твоего́ да́же до преставле́ния твоего́ теле́сно боле́знующи, зна́еши, коли́ка обстои́т сме́ртно язвя́щая нас по греха́м на́шим му́ка и туга́. Помози́ нам, свята́я на́ша моли́твенница, и стра́ждущих от окая́нства и немоще́й вы́моли и исцели́. И я́коже саме́й ти еще́ на земли́ с на́ми пребыва́вшей явля́лся есть с назида́нии и сове́ты почи́вший бы́вший твой духовни́к, и нам вразумле́ние и наставле́ния та́кожде подава́й. Еще́же от неурожа́ев, вре́да и за́сухи се́ла на́ша и нас от гла́да и па́губы избавля́й. Ю́ныя уцелому́дри, де́вствующия в де́встве укрепи́, супру́жество избра́вшия на супру́жество благо́е и в бра́ке благослови́, мона́шествующим на стра́сти и де́моны спобо́рствуй, вороже́й препобеди́ и отжени́, да не погубя́т нас и достоя́ние на́ше злы́ми свои́ми наве́тами и ко́знями. От наше́ствия иноплеме́нных и бра́ни междоусо́бныя, разоре́ния и гоне́ний, тобо́ю пережи́тых и тебе́ ве́домых огради́ нас и защити́. Да с по́мощию благода́тною, подо́бно тебе́ саме́й, ку́плю до́брую по сло́ву Христо́ву зде де́юще, сподо́бимся проще́ния согреше́ний на́ших, от скве́рн очище́ния и освяще́ния душ и теле́с на́ших в жи́зни сей вре́менней и в бесконе́чныя ве́ки жи́зни бу́дущей блаже́нство ве́чное улучи́м. Ами́нь.


Назад к списку