ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Паисию Величковскому (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 2:

Стpа́нен быв на земли́, Небе́снаго Оте́чества дости́гл еси́/ пpеподо́бне о́тче Паи́сие,/ добpотолю́бия подви́жниче,/ ве́pных научи́л еси́ ум к Бо́гу возводи́ти/ и се́pдцем к Нему́ взыва́ти:/ Го́споди Иису́се Хpисте́, Сы́не Бо́жий,// поми́луй мя, гpе́шнаго.

Кондак, глас 8:

Избра́нный и́ноческаго жития́ ревни́телю,/ я́ко пчела́ многотру́дная,/ писа́ньми оте́ческими ду́ши на́ша снабди́л еси́,/ коего́ждо наставля́я на путь спасе́ния, сего́ ра́ди зове́м ти:// ра́дуйся, Паи́сие прему́дре, ста́рчества духо́внаго в стране́ на́шей возроди́телю.

Молитва

О, вели́кий наста́вниче и учи́телю прему́дрый всех ча́ющих спасе́ния и по́двига духо́внаго, преподо́бне о́тче наш Паи́сие!

Ты́ от ю́ности любве́ ра́ди Бо́жия оста́вил еси́ оте́чество твое́ и, в ины́х страна́х безмо́лвия ища́, во Святе́й Горе́ Афо́нстей и оби́телех и́ноческих Молдовла́хии Небе́сное бога́тство обрел еси́. Ты вели́ким воздержа́нием, в труде́х, тесно́те и кра́йнем лише́нии плоть свою́ ду́хови покори́в, сокруше́ние нелицемерное, трезве́ние бодренное, безстра́стие ангельское, моли́тву сердечную стяжа́л еси́, и сими обнови́тель дре́вняго и́ночества и столп Правосла́вия показа́лся еси́ и, яко учитель, наставник и отец чадолюбивый, свяще́нный вертогра́д учени́к твои́х, и́же простре́ о́трасли своя́ во вся концы́ Росси́йския земли́, насадил еси. Сего ради, услы́ши на́с, гре́шных, ве́рою и любо́вию призыва́ющих тя и вонми́ проше́нием на́шим. Умоли́ Всеще́драго Бо́га, да сохрани́т святу́ю Це́рковь Ру́сскую и вся святы́я Це́ркви Правосла́вныя в сою́зе ве́ры, ми́ра и бра́тския любве́, па́че же от раско́лов па́губных и междоусо́бных нестрое́ний изба́вит и в непоколеби́мем благостоя́нии утверди́т, во спасе́ние всех и́стинно испове́дающих пресвято́е и́мя Его́. Испроси́, уго́дниче Бо́жий, оте́честву и наро́ду на́шему ми́р и благоде́нствие, изоби́лие плодо́в земны́х и благоустрое́ние ве́сей и гра́дов на́ших, оби́телем же и́ноческим житие богоуго́дное, да сла́вится в них пресвято́е и́мя Го́спода Бо́га и обрета́ют в ни́х ве́чное спасе́ние лю́бящии Его́. Помози́ нам, в су́етнем и гре́шнем ми́ре сем стра́нствующим, о́тче преподо́бне, и умоли́ Го́спода дарова́ти нам оставле́ние всех прегреше́ний, и во исхо́де душ на́ших изба́вити нас возду́шных мыта́рств и муче́ния ве́чнаго, да моли́твами твои́ми узре́вше неизрече́нную сла́ву Христа́ Бо́га, возблагодари́м тя, яко засту́пника и предста́теля нашего, и просла́вим Безнача́льную, Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Текст молитвы преподобному Паисию Величковскому утвержден к общецерковному богослужебному употреблению решением Священного Синода от 17 июня 2021 года (журнал № 34).


Назад к списку