ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобной Марии Египетской (тропарь, кондаки и молитвы)

Тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́ ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух твой.

Кондак, глас 4:

Греха́ мглы избежа́вши,/ покая́ния све́том озари́вши твое́ се́рдце, сла́вная,/ пришла́ еси́ ко Христу́,/ Сего́ Всенепоро́чную и святу́ю Ма́терь/ Моли́твенницу ми́лостивную принесла́ еси́./ Отону́дуже и прегреше́ний обрела́ еси́ оставле́ние,// и со А́нгелы при́сно сра́дуешися.

Ин кондак, глас 3:

Блуда́ми пе́рвее преиспо́лнена вся́ческими, / Христо́ва неве́ста днесь покая́нием яви́ся, / а́нгельское жи́тельство подража́ющи, / де́мона креста́ ору́жием погубля́ет. // Сего́ ра́ди Ца́рствия неве́ста яви́лася еси́, Мари́е пресла́вная.

Молитва первая

О вели́кая Христо́ва уго́днице преподо́бная Мари́е! На Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́щи, на земли́ же ду́хом любве́ с на́ми пребыва́ющи, име́ющи дерзнове́ние ко Го́споду, моли́ спасти́ рабы́ Его́, к тебе́ с любо́вию притека́ющыя. Испроси́ нам у Великоми́лостиваго Влады́ки и Го́спода ве́ры непоро́чное соблюде́ние, градо́в и ве́сей на́ших утвержде́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, скорбя́щым утеше́ние, неду́гующым — исцеле́ние, па́дшим — возста́ние, заблу́ждшым — укрепле́ние, в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, сирота́м и вдови́цам — заступле́ние и отше́дшим от сего́ жития́ — ве́чное упокое́ние, всем же нам в день Стра́шного Суда́ одесну́ю страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный  глас Судии́ Моего́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра, и та́мо пребыва́ния во ве́ки получи́ти. Ами́нь.

Молитва вторая

О вели́кая Христо́ва уго́дница, преподо́бная ма́ти Мари́е! Услы́ши недосто́йную моли́тву нас, гре́шных (имена), изба́ви нас, преподо́бная ма́ти, от страсте́й, вою́ющих на ду́ши на́ша, от вся́кия печа́ли и находя́шия напа́сти, от внеза́пныя сме́рти и от вся́каго зла, в час же разлуче́ния души́ от те́ла отжени́, свята́я уго́дница, вся́кую лука́вую мысль и лука́вые бе́сы, я́ко да прии́мет ду́ши на́ша с ми́ром в ме́сто све́тло Христо́с Госпо́дь Бог наш, я́ко от Него́ очище́ние грехо́в, и Той есть спасе́ние душ на́ших, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О равноа́нгельная и всесве́тлая Мари́е преподо́бная, убели́вшая ри́зу ду́ши своея́ в Кро́ви А́гнчей и зря́щая ны́не на небеси́ невече́рний свет Ца́рствия Небе́снаго Христо́ва, помяни́ мя, гре́шнаго и убо́гаго ра́ба твоего́, в Богоприя́тных твои́х к Бо́гу моли́твах и защити́ мя от ловле́ния врага́, ве́си бо его́ ко́зни и лю́тую в сем житии́ на ны брань, да́руй ми сле́зы покая́ния, омыва́юще душе́вную мою́ скве́рну, испроси́ ми оставле́ние грехо́в и жития́ исправле́ние, изба́ви мя от злых мои́х обы́чаев, ле́ности и нераде́ния, научи́ мя постоя́нству и кре́пости в бо́рьбе с мои́ми грехо́вными на́выками, напечатле́ти в се́рдце мое́м и уме́ пресве́тлый о́браз тобо́ю люби́маго Христа́, уязви́ мою́ ду́шу Его́ всепроща́ющею любо́вию, да не оскорблю́ милосе́рдие Его́ но́выми греха́ми, умоли́ о мне и ми́лостивую спору́чницу твою́, Пречи́стую Де́ву Богоро́дицу, да и мне, недосто́йному, да́рует всеси́льную Свою́ по́мощь и наста́вит на стезю́ спасе́ния, во исхо́де же от сего́ ми́ра, о ма́ти преподо́бная, сподо́би мя причаще́ния Святы́х Боже́ственных Тайн: в стра́шный час сме́рти помози́, на возду́шных мыта́рствах заступи́ и предста́тельством твои́м отве́рзи ми две́ри Небе́снаго Ца́рствия, иде́же по труде́х и по́двизех ны́не водворя́ешися, зря и прославля́я пресла́дкаго Искупи́теля твоего́, прише́дшаго в мир гре́шныя спасти́ и Боже́ственною Свое́ю Кро́вию омыва́ющаго нас от вся́каго греха́. Ему́же сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пречи́стым и Животворя́щим Ду́хом в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.


Назад к списку