ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Максиму Греку (тропарь, кондак и молитвы)

Тропарь, глас 8:

Заре́ю Ду́ха облиста́емь,/ вити́йствующих богому́дренно сподо́бился еси́ разуме́ния,/ неве́дением омраче́нная сердца́ челове́ков све́том благоче́стия просвеща́я,/ пресве́тел яви́лся еси́ правосла́вия свети́льник, Макси́ме преподо́бне,/ отону́дуже ре́вности ра́ди Всеви́дящаго,/ оте́чества чужд и стра́нен, Росси́йския страны́ был еси́ пресе́льник,/ страда́ния темни́ц и заточе́ния от самодержа́внаго претерпе́в,/ десни́цею Вы́шняго венча́ешися и чудоде́йствуеши пресла́вная./ И о нас хода́тай бу́ди непрело́жен,// чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 8:

Богодухнове́нным Писа́нием и богосло́вия пропове́данием/ неве́рствующих суему́дрие обличи́л еси́, всебога́те,/ па́че же в Правосла́вии исправля́я, на стезю́ и́стиннаго позна́ния наста́вил еси́,/ я́коже свире́ль богогла́сная, услажда́я слы́шащих ра́зумы,/ непреста́нно весели́ши, Макси́ме досточу́дне./ Сего́ ра́ди мо́лим тя: моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в оставле́ние низпосла́ти// ве́рою пою́щим всесвято́е твое́ успе́ние, Макси́ме, о́тче наш.

Молитва

Творе́ние Макси́ма пресви́тера

О,  прему́дрости сокро́вищнице, вся́каго ве́дения и разуме́ния испо́лненная, Ду́ха Свята́го неумо́лчный орга́не, трубо́ Боже́ственная, возвеща́ющая нам веле́ния Зако́на Бо́жия, о́тче пресла́вне Макси́ме! Се ны́не мы припа́даем ти, о́тче блаже́нне, и вопие́м усе́рдно: просвети́ омраче́нныя умы́ на́ша, неве́дущия веле́ний Бо́жиих, и напра́ви ду́ши на́ша во е́же де́лати за́поведи Госпо́дни приле́жно и в словесе́х Бо́жиих поуча́тися день и нощь. Огради́ уста́ на́ша от глаго́лов су́етных, рече́ний лука́вых и многоглаго́лания суетного, и́мже мы прилепи́хомся па́че не́же словесе́м оправда́ний Бо́жиих и возлюби́хом их превы́ше звяца́ния псалти́ри и гу́слей Дави́довых. Укрепи́ язы́ки на́ша, во е́же источа́ти им глаго́лы спасе́ния, пе́сни моли́твенныя и словеса́ псало́мская, и́миже подоба́ет Го́спода воспева́ти и превозноси́ти Его́ до́ндеже есмы́. Ты, о́тче преподо́бне, и в те́мности узи́лища, му́чимь непра́ведно от приста́вник неми́лостивых, во све́те повеле́ний Госпо́дних пребыва́ше и светлостьми́ Его́ исполня́ше ум свой и помышле́ние свое́. Мы же, лени́вии и нетерпели́вии, свет со́лнечный на всяк день зря́ще и глаго́лы Свята́го Писа́ния во ушесе́х свои́х иму́ще, ни о внима́нии глаго́лам ева́нгельским, ниже́ о науче́нии в наставле́ниих оте́ческих попече́ния возыме́хом. При́зри на ны, а́лчущия пи́щи духо́вныя, оба́че не приступа́ющия к трапе́зе Прему́дрости Бо́жия; даждь нам растворе́нное в ча́ше Ея́ вино́ и хлеб, сходя́й от рук Бо́жиих с Небесе́, да и мы испо́лнимся ве́дения за́поведей Госпо́дних и разуме́ния, что́ есть пра́во сле́довати стопа́м Бо́жиим; испроси́ нам благослове́ние Госпо́дне, науча́ющее оправда́нием Его́, и приведи́ ны с собо́ю пред Лице́ Бо́жие, Ему́же ты предстоя́л еси́ при́сно, я́коже и пре́жде просия́вшии святи́и му́жи и жены́, да тобо́ю вразумле́ннии и наста́вленнии, пути́ своя́ испра́вивше, удосто́имся вни́ти в безконе́чную све́тлость Небе́снаго Ца́рствия, иде́же ку́пно с ли́ки святы́х и со́нмы Безпло́тных сподо́бимся при́сно воспева́ти Отца́, Сы́на и Пресвята́го Уте́шителя Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Текст молитвы преподобному Максиму Греку утвержден к общецерковному богослужебному употреблению решением Священного Синода от 17 июня 2021 года (журнал № 34).

Молитва вторая

Преподо́бне о́тче Макси́ме! Воззри́ на на́с ми́лостивно и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ небе́сней. Ты́ горе́ на небеси́, мы́ на земли́ ни́зу, удалены́ от тебе́, не толи́ко ме́стом, ели́ко грехми́ свои́ми и беззако́нии, но к тебе́ прибега́ем и взыва́ем: наста́ви на́с ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Вся́ твоя́ свята́я жи́знь бы́сть зерца́лом вся́кия доброде́тели. Не преста́ни, уго́дниче Бо́жий, о на́с вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́р Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ на́с, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. Вси́ правосла́внии христиа́не, твои́ми чудесы́ испо́лненнии и ми́лостьми облагоде́тельствованнии, испове́дуют тя́ бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́, и и́хже отце́м всепомоществова́л еси́, не отри́ни и на́с, ча́д и́х, стопа́ми и́х к тебе́ ше́ствующих. Предстоя́ще всечестне́й ико́не твое́й, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ и́х на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менную в ну́ждех на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ на́с в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся́ блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. О, превели́кий уго́дниче Бо́жий! Все́м на́м, с ве́рою притека́ющим к тебе́, помози́ предста́тельством твои́м ко Го́споду, и все́х на́с упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т на́ш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты́ ра́достно во труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Макси́ме, не забу́ди убо́гих свои́х до конца́, но помина́й нас во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же сам упасл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти своя́ духо́вныя, я́ко име́я дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны ко Го́споду и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас, недосто́йных у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый; а́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще бо тя вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно прейде́м от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку