ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Иоанну Рыльскому (тропари, кондаки и молитвы)

Тропарь, глас 4:

Твои́х моще́й возвраще́нием / оби́тель твоя́ обогати́ся, / це́рковь же твоя, прие́мши я́, просвети́ся / и, крася́щися, ве́рных созыва́ет с весе́лием / светоно́сный твой све́тло пра́здновати день, / гряди́те, глаго́лющи, // и приими́те благода́тей дарова́ния.

Ин тропарь, глас 4:

Те́ло смири́в поще́нием, / ду́шу же возвы́сив пе́нием, / сосу́д яви́ся избра́н Свято́му Ду́ху, / Иоа́нне, о́тче наш, / в чистоте́ се́рдца твоего́, преподо́бне, пожи́в. / Тем, дерзнове́ние име́я ко Го́споду, // моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 1:

Покая́ния основа́ние, прописа́ние умиле́ния,/ о́браз утеше́ния, духо́внаго соверше́ния,/ равноа́нгельное житие́ твое́ бысть, преподо́бне./ В моли́твах у́бо и поще́ниих, и в слеза́х пребыва́вый,/ о́тче Иоа́нне,// моли́ Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.

Кондак, глас 2:

Тве́рдым умо́м и непреста́нными моли́твами / бори́теля врага́ си́лу всегуби́тельную до конца́ побори́в, / досто́йно от Христа́ просла́вился еси́, / Иоа́нне всеблаже́нне. / Тем твои́х днесь моще́й возвраще́ния / све́тлый соверша́юще пра́здник в весе́лии, / согла́сно вопие́м ти: / ста́ду и лю́дем твои́м ты еси́ с Бо́гом, о́тче преподо́бне, // похвала́ и утвержде́ние.

Ин кондак, глас 6:

Благода́тию Бо́жиею нас обогати́л еси́ / и де́лы благи́ми извести́л еси́, / зва́нием яви́ся, Иоа́нне, уго́дник Христа́ Бо́га. / В моли́твах и посте́х дарова́ний Бо́жия Ду́ха испо́лнися / и бысть неду́гом прогони́тель // и засту́пник душа́м на́шим.

Ин кондак, глас 2:

В моли́твах бо́дренно не усыпа́я/ и в пе́ниих непреста́нных А́нгелом подо́бяся,/ в гроб вшел еси́, тле́нную жизнь оста́вив,/ и к Небеси́ преше́л еси́/ на нетле́ние, Иоа́нне о́тче,/ от сме́рти бо к животу́ ве́чному// тя пресели́ Христо́с Бог, я́ко Своего́ уго́дника.

Ин кондак, глас 2:

Моля́щим тя тепле́йший засту́пниче/ и прося́щим скоре́йший послу́шателю,/ преподо́бне о́тче Иоа́нне,/ приими́ моле́ние на́ше/ и Христа́ умоли́ поми́ловати нас,// Еди́наго Преблага́го и Многоми́лостиваго.

Ин кондак, глас 8:

А́нгельскому житию́ поревнова́в, преподо́бне,/ вся земна́я оста́вив, ко Христу́ прите́кл еси́,/ и того́ за́поведьми огражда́яся, яви́лся еси́ столп непоколеби́мь от вра́жиих нападе́ний. Тем зове́м ти:// ра́дуйся, о́тче Иоа́нне, свети́ло пресве́тлое.

Молитва первая

Земна́я звездо́ чуде́сная, я́же от преде́л Сре́дца гра́да возсия́вшая, и све́щниче живы́й, и́же всю зе́млю Бо́лгарскую све́том пра́вды Бо́жия осиява́яй, преди́вный в по́стницех уго́дниче Бо́жий, о́тче Иоа́нне, преподо́бных у́бо ра́дование, Це́ркве Бо́лгарския украше́ние, ве́ры Правосла́вныя кре́пкое утвержде́ние, ско́рый помо́щниче к тебе́ с ве́рою и любо́вию притека́ющим и вели́кий пред Го́сподем о всех нас предста́телю! Приими́, преблаже́нне, моле́ния на́ша и умоли́ Христа́ Бо́га на́шего, я́ко да вси, тобо́ю неви́димо охраня́еми и сою́зом бра́тския любве́ связу́еми, лю́дие слове́нстии в ми́ре пребыва́ют и благоче́стии, и да изба́вит их Госпо́дь от враг ви́димых и неви́димых, от наше́ствия иноплеме́нник, от неду́га и гла́да, от вся́кия ско́рби и вся́каго зла. Предстоя́щим же зде и моля́щимся пред честно́ю ра́кою моще́й твои́х испроси́, преподо́бне, у Го́спода на́шего Иису́са Христа́ вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, да вси с тобо́ю непреста́нно прославля́ем всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О преподо́бне о́тче Иоа́нне, уго́дниче Госпо́день преизря́дный, те́плый наш засту́пниче и везде́ в ско́рбех ско́рый помо́щниче! Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем сем житии́ и умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́ во всем житии́ мое́м де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы. И во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, и умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку