ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Герману Аляскинскому, равноапостолу Алеутскому (тропари, кондаки и молитвы)

Тропарь, глас 1:

Ло́зу Правосла́вия прине́сл еси́ в Аме́рику из Росси́и благочести́выя / и, удобри́в ко́рень по́стническими труда́ми / и напои́в оби́льне моли́твенными слеза́ми, / плоды́ прине́сл еси́ - виногра́д возлю́бленный, / Ге́рмане преблаже́нне о́тче наш. / Те́мже и Бог тя просла́ви, я́ко апо́стола преподо́бнаго, / нетле́нием моще́й и благода́тию чуде́с, / от них же почерпа́юще благодея́ния, восхваля́ем тя: / сла́ва Да́вшему ти кре́пость, / сла́ва Венча́вшему тя, // сла́ва Дарова́вшему тя Аме́рице свети́ло Правосла́вия.

Ин тропарь поемый во Америце, глас 3:

Преподо́бне о́тче наш Ге́рмане, / пе́рвый свети́льниче, в земли́ на́шей просия́вый, / прино́сим вси тебе́ похвалы́ сия́, / ты же, я́ко име́я дерзнове́ние ко Го́споду, / бу́ди засту́пник нам, и уте́шитель, / и Це́ркви на́шея покрови́тель ди́вный, / да вси со умиле́нием зове́м ти: // ра́дуйся, о́тче наш Ге́рмане, Аля́ски и всея́ Аме́рики пресла́вный чудотво́рче.

Ин тропарь, глас 7:

Звездо́ пресве́тлая Це́ркве Христо́вы,/ на се́вере просия́вшая,/ вся к Ца́рствию Небе́сному путеводя́щая,/ учи́телю и апо́столе и́стинныя ве́ры,/ предста́телю и засту́пниче гони́мых,/ украше́ние изя́щное Святы́я Це́ркве во Аме́рице,/ преподо́бне о́тче Ге́рмане Аля́скинский,/ моли́ся ко Го́споду Спа́су на́шему,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Взбра́нному Воево́де сво́инствовався, / в брань вступи́л еси́ на ду́ха зло́бы в по́ле преподо́бия и апо́стольства. / И, пожа́в побе́ды обою́дныя, / воздвиза́еши нас вопи́ти тебе́: // ра́дуйся, свя́те Ге́рмане, апо́столе преподо́бный.

Ин кондак глас 8:

Валаа́ма постри́женик, честны́й,/ возлю́бленник Бо́жия Ма́тере бы́вый, / ревни́тель по́двигов дре́вних подви́жник но́вый, / моли́тву, я́ко копие́ и щит, прие́мый, / стра́шен де́моном и тьме язы́честей ста́вый, // Ге́рмане преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ ду́ши на́ша.

Ин кондак, глас 3:

Свет ве́чный Христа́ Спа́са на́шего/ тя на путь ева́нгельский во Аме́рику наста́ви,/ возвести́ти весть о ми́ре ева́нгельскую./ Днесь Престо́лу Сла́вы предстоя́,/ моли́ся о стране́ твое́й и лю́дех ея́,/ о ми́ре всего́ ми́ра// и спасе́нии душ на́ших.

Молитва первая

О преди́вный уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче наш Ге́рмане, ты по́двигом до́брым подвиза́лся еси́ во стране́ сей, среди́ суро́выя приро́ды, яви́л еси́ себе́ в ма́лом ве́рно во служе́нии твое́м Бо́гу, по глаго́лу Его́: о ма́лем был еси́ ве́рен, над мно́гими поста́влю тя. И ны́не, егда́ испо́лнися сло́во сие́ Госпо́дне на тебе́, поста́ви тя Госпо́дь над все́ю Це́рковию Америка́нскою, я́ко Небе́снаго покрови́теля, все мы взыва́ем ти те́плою моли́твою: моли́ся за Це́рковь на́шу Святу́ю, да сохрани́т ю́ Госпо́дь в чистоте́ и Правосла́вии, да яви́т ю́ украше́ние страны́ на́шея, да огради́т ю́ от те́мных сил вра́жиих, да изжене́т супоста́ты и да да́рует всем чистоту́ ве́ры и благоче́стие. Всем же нам испроси́ ду́ха ми́ра и любве́, ду́ха кро́тости и смире́ния, горды́ни отгна́ние, от самопревозноше́ния огражде́ние, боля́щим по́мощь и исцеле́ние, скорбя́щим утеше́ние, а́лчущим пра́вды духо́вныя пи́щу Небе́сную. Да, улучи́вше жела́емая, обря́щем пра́ведное воздая́ние в день Стра́шнаго суда́ и со все́ми святы́ми воспое́м и просла́вим Живонача́льную Тро́ицу, Отца́ Непостижи́маго, И́стиннаго и Единаро́днаго Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха, во ве́ки. Ами́нь.

Молитва вторая

О преподо́бне о́тче Ге́рмане, новоя́вленный уго́дниче, Аля́ски просвети́телю! Мо́лим тя: хода́тайствуй о нас, гре́шных рабе́х Бо́жиих (имена), пред Престо́лом Вседержи́теля Бо́га, да да́рует нам вся потре́бная животу́ и благоче́стию, душа́м и телесе́м на́шим здра́вие, во всех благи́х преспе́яние и Свою́ всеси́льную по́мощь во вся́ких искуше́ниях, беда́х же и напа́стех, воздвиза́емых на ны от врага́ спасе́ния на́шего. Наипа́че же испроси́, уго́дниче Христо́в, всем нам грехо́в отпуще́ние, христиа́нскую кончи́ну жития́ и насле́дие Ца́рствия Небе́снаго у Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же честь и сла́ва, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку