ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Антонию Сийскому (тропари, кондаки и молитвы)

Тропарь, глас 1:

Жела́нием духо́вным pаспали́вся/ и мяте́жи миpски́я отpи́нув,/ ко еди́ному же Бо́гу любо́вию пpилепи́лся еси́,/ и, Того́ вседу́шне взыску́я,/ во вну́тpеннюю пусты́ню отше́л еси́, пpи вода́х всели́вся,/ иде́же во слеза́х и тpуде́х пpебыва́я многоле́тное вpе́мя,/ в теpпе́нии мно́зем житие́ а́нгельское пpоходи́л еси́,/ в наставле́нии Боже́ственнаго ра́зума:/ и мно́жество мона́хов собpа́л еси́, му́дpе,/ и́хже посеща́я не оста́ви, Анто́ние пpеподо́бне о́тче наш,/ Пpесвяте́й Тpо́ице моля́ся// от зол вся́ческих изба́вити и спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 6:

И́же вои́стинну на земли́ тя А́нгела / и на Небеси́ челове́ка Бо́жия почти́м, / сию́ жизнь су́етную оста́вль, / я́ко вои́стинну преудо́брен во́ин Христа́ Бо́га, / на стра́сти душепа́губныя подвиза́вся в жи́зни сей су́етней / бде́нием и поще́нием, / во всем быв о́браз свои́м ученико́м. / Те́мже бо в тя всели́ся Пресвяты́й Дух, / Его́же де́йствием све́тло укра́шен, / но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, / помина́й святу́ю оби́тель сию́ / и ста́до свое́, е́же собра́, му́дре, / и не забу́ди, я́коже обеща́ся, / посеща́й чад свои́х, // Анто́ние преподо́бне, о́тче наш.

Кондак, глас 8:

От ю́ности, преподо́бне, пло́ть твою́ в посте́х и моли́твах истончи́л еси́/ и крест твой взе́м, Христу́ после́довал еси́,/ те́мже и к Вы́шним тече́ние ра́достно соверши́л еси́,/ иде́же со все́ми святы́ми Святе́й Тро́ице предстои́ши;/ и ны́не ста́до твое́ посеща́я,/ помина́й чту́щих пресвяту́ю па́мять твою́,/ да вси́ благода́рне вопие́м ти́:// ра́дуйся, Богому́дре Анто́ние, наста́вниче пусты́нный.

Ин кондак, глас 3:

Христа́ еди́наго вожделе́в, / и к Тому́ любо́вию уязви́вся, / и Тому́ неотло́жным путе́м после́довал еси́. / Вся́кое жите́йское наслажде́ние возненави́дев, / те́мже, я́ко второ́е со́лнце, чудесы́ сия́я, / и сего́ ра́ди тя да́ром обогати́ Влады́ка, / помина́й нас, чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, да зове́м ти: // ра́дуйся, Анто́ние, преподо́бне о́тче наш.

Молитва первая

О преди́вный чудотво́рче и вели́кий уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче Анто́ние, па́стырю наш до́брый, те́плый засту́пниче и ско́рый помо́щниче, предстоя́й Престо́лу Святы́я Тро́ицы, при́зри ми́лостивым о́ком на ны и на вся лю́ди, благогове́йне притека́ющия к честно́му гро́бу твоему́, в не́мже лежа́щия святы́я мо́щи твоя́, от дней дре́вних цвету́ще нетле́нием и благоуха́юще благода́тию животворя́щаго Пресвята́го Ду́ха, неоску́дно источа́ют исцеле́ния от вся́ких неду́гов душе́вных и теле́сных, услы́ши нас, моля́щяхся и чту́щих святу́ю па́мять твою́. Моли́ ми́лостиваго Бо́га, отврати́ти от нас вся́кий гнев Его́, пра́ведно на ны дви́жимый, и сохрани́ти не то́чию оби́тель на́шу, но и вся гра́ды и ве́си, и вся стра́ны христиа́нския и лю́ди, живу́щия в них, от гра́да и гла́да, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, от смертоно́сныя я́звы и вся́кия па́губы и вся́каго зла, дарова́ти же нам вся к жи́зни вре́менней благопотре́бная и к ве́чному спасе́нию поле́зная. Помози́ нам, свя́тче Бо́жий, избежа́ти па́губных сете́й диа́вольских, препобеди́ти собла́зны ми́ра и умертви́ти у́ды на́ша, су́щия на земли́; отврати́ о́чи на́ша от су́етных и преле́стных веще́й земны́х, напра́ви же умы́ и мы́сли на́ша к зре́нию красо́т боже́ственных, пренебе́сных и нетле́нных, сердца́ на́ша неду́гующая страстьми́ грехо́вными, исцели́, да не прильпну́т сласте́м привре́менным и безме́стным; согре́й же я боже́ственною любо́вию, да вожделе́ют и́стиннаго и непреходя́щаго блаже́нства, е́же в Бо́зе. Укрепи́ нас к исполне́нию за́поведей Госпо́дних, даждь нам покая́ние серде́чное и умиле́ние сле́зное, моли́тву непреста́нную и трудолю́бие неосла́бное, бо́дренное трезве́ние ума́ и хране́ние се́рдца, мир помысло́в, чистоту́ жела́ний, правоту́ дея́ний, да, изба́вльшеся тобо́ю от всех враг ви́димых и неви́димых, от вся́ких зол душе́вных и теле́сных, и соблю́дше ве́ру пра́вую, наде́жду неотло́жную и любо́вь нелицеме́рную, богоуго́дне сконча́ем житие́ на́ше на земли́, и преше́дше в жизнь ве́чную, сподо́бимся зре́ти трисве́тлую зарю́ трисия́ющаго ве́чнаго Со́лнца, и в невече́рнем дни Небе́снаго Ца́рствия, ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми, благода́рне воспева́ти и благословля́ти Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О богоблаже́нне и приснопа́мятне о́тче наш Анто́ние, не мним тя ме́ртва су́ща, а́ще те́лом и преста́вился еси́ от нас, но жив в собо́ре А́нгелов водворя́ешися. Моли́ за ны, избра́нниче Христо́в, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя, помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Царя́ Небе́снаго, тебе́ бо даде́ся благода́ть моли́тися за ны. О засту́пниче и моли́твенниче наш до́брый! Се бо святы́х моще́й твои́х ра́ка, пред очи́ма на́шима ви́дима есть, сохраня́й нас всегда́ от сете́й вра́жиих; моли́ся ко Го́споду о спасе́нии душ на́ших, и испроси́ нам покая́ния вре́мя и христиа́нскую кончи́ну безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, да невозбра́нно пре́йдем мыта́рства возду́шных князе́й и сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия со все́ми угоди́вшими Влады́це Не́ба и земли́, Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О всеблаже́нне о́тче наш, преподо́бне Анто́ние, те́плый засту́пниче и помо́щниче с ве́рою призыва́ющим тя, изба́ви нас моли́твами си ко Го́споду от вся́каго обстоя́ния бесо́вскаго и изми́ нас, окая́нных и недосто́йных рабо́в твои́х, о чудотво́рче Анто́ние, от уст па́губнаго зми́я, зия́ющаго пожре́ти нас и свести́ во ад жи́вых, прости́ нас, о́тче, ели́ко согреши́хом ти, и исто́ргни нас от греха́ и вся́кия напа́сти, приходя́щия грехо́в ра́ди на́ших. Пода́ждь душа́м на́шим утеше́ния, всади́ в сердца́ на́ша страх Суда́ Бо́жия и изба́ви нас от враго́в на́ших, ви́димых и неви́димых, тебе́ бо и́мамы те́пла моли́твенника и засту́пника, и́же в беда́х су́щии и в грехи́ впа́дшия. Ты бо яви́ся столп благоче́стия, воздержа́ния пра́вило, смиренному́дрия о́браз, целому́дрия наста́вник, убо́гим и сирота́м засту́пник и храни́тель прибега́ющим к тебе́. Кто у́бо по досто́инству мо́жет похвали́ти равноа́нгельное твое́ житие́ и кто мо́жет изчести́ твои́х трудо́в по́двизи и сле́зы ко Го́споду, вои́стинну я́ко со́лнца светле́йши возсия́ша твоя́ исправле́ния. Ревни́тель бо бысть всех святы́х преподо́бных и пра́ведных и учи́тель духо́вный, побо́рник, и засту́пник, и моли́твенник, Пресвяте́й Тро́ице предстоя́. Ты я́ко мир оста́вил еси́ и я́же в ми́ре, и нас в покая́ние приведи́ ко Го́споду моли́твами си, о́тче всечестне́йший, да и мы сподо́бимся ве́чных благи́х, иде́же наслажда́ешися Небе́сныя сла́вы жела́емаго Иису́са Христа́, И́стиннаго Бо́га на́шего и Сладча́йшаго Влады́ки и Го́спода всех. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку