ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Антонию, игумену Киево-Печеpскому (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 4:

От миpска́го мяте́жа исше́д,/ отвеpже́нием же ми́pа ева́нгельски Хpисту́ после́довал еси́/ и pавноа́нгельное житие́ пожи́в,/ в ти́хое пpиста́нище Святы́я Гоpы́ Афо́на дости́гл еси́./ Отону́дуже благослове́нием отце́в в го́pу Ки́ева пpише́д,/ и та́мо тpудолю́бно жизнь совеpши́в,/ оте́чество твое́ пpосвети́л еси́,/ и мно́жеству мона́шествующих стезю́ веду́щую к Небе́сному Ца́pствию показа́в,/ Хpисту́ сия́ пpиве́л еси́:/ Его́же моли́, Анто́ние пpеподо́бне,// да спасе́т ду́ши наша.

Кондак, глас 8:

Возложи́в себе́ Бо́гу, па́че всех возлю́бленному от ю́ности, преподо́бне,/ Тому́ от всея́ души́ любо́вию после́довал еси́;/ ми́ра же тле́нная нивочто́же вмени́в, в земли́ пеще́ру соде́лал еси́,/ и в ней до́бре проти́ву неви́димаго врага́ ко́зней подвиза́вся,/ я́ко светоза́рное со́лнце во вся концы́ земли́ возсия́л еси́,/ отону́дуже веселя́ся преше́л еси́ к Небе́сным Черто́гом./ И ны́не со А́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, Анто́ние, о́тче наш.

Ин кондак, глас 8:

В ми́ре я́ко А́нгел, о́тче, пожи́л еси́, / в земли́ пеще́ру себе́ соде́лав, / в не́йже до́бре подвиза́вся проти́ву неви́димаго врага́ ко́зней, / и отту́ду, веселя́ся, преше́л еси́ к Небе́сным черто́гом. / Помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти: // ра́дуйся, Анто́ние, о́тче на́ш.

Молитва

О до́брый наш па́стырю наста́вниче, приснопомина́емый и́ноков росси́йских первонача́льниче, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Анто́ние! Ты горе́ на Небеси́ пребыва́еши, мы ни́зу на земли́, удале́ни су́ще от тебе́ не толи́ко ме́стом, коли́ко грехо́вною нечистото́ю на́шею; оба́че па́мятующе оте́ческую любо́вь твою́ к лю́дем, ти сро́дным, припа́даем и мо́лимтися с умиле́нием и ве́рою: помози́ нам, гре́шным, покая́нием очи́ститися и досто́йным бы́ти поми́лования и проще́ния от Го́спода и Созда́теля на́шего. Умоли́ Его́ бла́гость дарова́ти нам вели́кия и бога́тыя ми́лости: земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, мир глубо́к, братолю́бие и́скреннее, благоче́стие нелицеме́рное, жите́йских потре́б дово́льство, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от щедротода́тельныя Его́ десни́цы, но во сла́ву И́мене Его́ свята́го и во спасе́ние на́ше. Соблюди́, чудотво́рче святы́й, благомо́щными твои́ми моли́твами росси́йския гра́ды, оби́тель твою́ и всю страну́ Правосла́вно Росси́йскую невреди́мы от вся́каго зла, и вся лю́ди, жи́тельствующия в оби́тели твое́й и на поклоне́ние в ню приходя́щия, осени́ Небе́сным твои́м благослове́нием, и в ско́рбех, беда́х и боле́знех утеше́ние, избавле́ние и исцеле́ние им пода́ждь, да благода́рно сла́вим, хва́лим и велича́ем просла́вльшаго тя Го́спода, чрез тебе́ ди́вно благоде́тельствующаго нам, Безнача́льного Отца́, Единоро́днаго Его́ Сы́на и Единосу́щнаго Его́ Ду́ха, Тро́ицу Живонача́льную и Неразде́льную, и твое́ свято́е заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку