ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Князю Роману, Рязанскому (тропарь, кондак и молитвы)

Тропарь, глас 1:

Муче́ньми странноужа́сными/ и до́блестию терпе́ния/ всех преудиви́л еси́, кня́же Рома́не:/ честны́х бо чле́нов твои́х по соста́вом ре́зание/ и всего́ телесе́ твоего́ раздробле́ние/ претерпе́л еси́ за ве́ру Христо́ву./ Те́мже и возше́л еси́ к Престо́лу Царя́ Христа́ Бо́га/ и яви́лся еси́ но́вый предста́тель Це́ркве Ряза́нския./ Моли́ся у́бо ко Го́споду,/ да мир и благоде́нствие да́рует гра́ду на́шему,/ и испроси́ у Него́ ми́лость и спасе́ние // чту́щим свяще́нную па́мять твою́, многострада́льне.

Кондак, глас 2:

Оклеве́танный пред ха́ном в хуле́нии злове́рия его́,/ дерзнове́нно предста́л еси́ суди́щу нечести́вому;/ убоя́вся же Стра́шнаго Суда́ Христо́ва,/ ха́нское повеле́ние и страх поплева́л еси́, святы́й Рома́не./ Те́лом, я́ко розга́, ре́жемый,/ в страда́ниих уподо́бился еси́ Иа́кову Пе́рсянину/ и яви́лся еси́ великому́ченик изря́дный,/ столп и утвержде́ние Це́ркви Ряза́нстей,// засту́пник и воево́да Росси́йский пресла́вный.

Молитва первая

Святы́й сла́вный великому́чениче, благове́рный кня́же Рома́не, покрови́телю и засту́пниче о́бласти Ряза́нския! Ве́руем и упова́ем, я́ко страда́нии и богоуго́дною жи́знию твое́ю стяжа́л еси́ ве́лию ми́лость и дерзнове́ние у Го́спода Бо́га и не забы́л еси́ достоя́ния твоего́ земна́го, оте́чества на́шего, в не́мже обурева́емы мы, раби́ твои́, мно́гими напа́стьми вра́жиими и страстьми́ жите́йскими. Те́мже мо́лим тя: моли́твами и предста́тельством твои́м умоли́ Го́спода Бо́га, да изба́вит нас от вся́ких бед и от всех враго́в, ви́димых и неви́димых. О вели́кий уго́дниче Бо́жий! Вздохни́ о нас гре́шных ко Го́споду Бо́гу, да прости́т нам вся согреше́ния на́ша, да ниспосле́т нам благода́ть Всесвята́го Ду́ха, да преста́нем от вся́каго скверноде́йства и про́чее вре́мя живота́ на́шего во вся́ком благоче́стии и чистоте́ поживе́м и, та́ко благоугоди́вше Го́споду, сподо́бимся жи́зни вечноблаже́нныя, пою́ще и воспева́юще превели́кое милосе́рдие Бо́жие и твое́ ми́лостивое предстата́льство за нас у Престо́ла Бо́жия во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О пресла́вный страстоте́рпче, вели́кий уго́дниче Бо́жий, принеси́ на́шу сле́зную моли́тву Го́споду Бо́гу на́шему, уми́лостиви Его́ к нам, гре́шным, да оты́мет от нас гнев свой пра́ведный и умири́т страну́ на́шу многострада́льную; да утверди́т благоде́нствие и тишину́, да низпосле́т нам изоби́лие плодо́в земны́х и да возбрани́т враго́м на́шим оби́ду твори́ти си́рым и безпо́мощным. Припа́дающе к ико́не твое́й, воспомина́ем с ве́рою страда́ния твоя́, за Христа́ претерпе́нная, и мо́лим тя: не оста́ви нас и испроси́ нам у Го́спода блага́я вре́менная и ве́чная, да сла́вим просла́вившаго тебе́ Бо́га во ве́ки. Ами́нь.


Назад к списку