ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Князю Феодору Ярославичу, Новгородскому (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 8:

От благочести́ваго ко́рене о́трасль благочести́вая прозя́бл еси́/ и, сконча́вся в ю́ности, ле́та до́лга твои́ми доброде́тельми испо́лнил еси́,/ благове́рный кня́же Фео́доре,/ сего́ ра́ди Владе́ющему времена́ми мо́лимся,/ да моли́твами твои́ми пода́ст нам долготу́ лет // и низпосле́т стране́ на́шей ве́лию и бога́тую ми́лость.

Кондак, глас 4:

В благоче́стии рожде́нна,/ в стра́се Бо́жии воспита́на,/ в житии́ целому́дрие стяжа́вшаго,/ по успе́нии же нетле́нием телесе́ просия́вшаго,/ благове́рнаго кня́зя Фео́дора во святы́х почита́я,/ смире́нно мо́лимся Тебе́, Всеси́льный Влады́ко,/ да и во ве́ки прославля́еши святы́ми Твои́ми // страны́ на́ша росси́йския.

Молитва

Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Фео́доре! Ты от кня́жеския кро́ве происше́д в мир сей, кня́жескую сла́ву навсегда́ име́л еси́ насле́довати, и вся кра́сная ми́ра сего́ бы́ша в руку́ твоею́, егда́ на земли́ сей обита́л еси́. Но ты, а́ще и в млады́х ле́тех сконча́лся еси́, но испо́лнил еси́ ле́та до́лга и душе́внаго сопоста́та, еще́ млад сый, победи́ти в си́лах был еси́. И чистоту́ в житии́ твое́м соблю́л еси́, чесо́ ра́ди Кре́пкий во бра́нех Госпо́дь и причте́ тя, я́ко до́браго во́ина, к Безпло́тному Своему́ во́инству в Небе́сных оби́телех, Росси́ю же защити́ руко́ю бра́та твоего́, свята́го благове́рнаго вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго. Сего́ ра́ди мо́лим тя, Небе́сный во́ине Христо́в: даждь и нам позна́ти, сколь ничто́жно и преходя́ще все жите́йское и сколь бли́зок всегда́ до́лжен бы́ти се́рдцу на́шему Бог наш, да вы́ну помышля́ем о Го́рнем, не о земно́м, да неусы́пно и́щем ве́чнаго Небе́снаго оте́чества, да прославля́ем Бо́га жи́знию и дела́ми на́шими и с му́жеством отража́ем стре́лы по́хоти, греха́ и собла́знов. Ты из среды́ волну́ющагося душе́вных страсте́й мо́ря к ти́хому приста́нищу в кра́ткое вре́мя безбе́дно дости́гл еси́, и, а́ще устремля́хуся ми́ра сего́ во́лны, е́же потопи́ти неви́нную ю́ность твою́, но ничто́же успе́ша, ко́вчег бо тебе́ бысть чистота́, корми́ло – Правосла́вная ве́ра, ко́тва – тве́рдая на Бо́га наде́жда, ве́трило – любо́вь к Бо́гу и бли́жнему. Мо́лим тя, уго́дниче Бо́жий, усво́й и нам эти сво́йства своя́ и доброде́тели, охлажда́й по́хоти се́рдца на́шего, помога́й нам в борьбе́ со страстьми́ на́шими, исхода́тайствуй нам у Го́спода реши́тельное отвраще́ние от поро́ков, постоя́нство в доброде́тели, терпе́ние в бе́дствиих, великоду́шие в го́рестех, тве́рдую на Бо́га наде́жду во всех обстоя́тельствех настоя́щия жи́зни, любо́вь к враго́м, жела́ние добра́ всем, лю́бящим и ненави́дящим нас. Ты, уве́рен быв, я́ко златотка́нныя ри́зы о́бщему подлежа́т тле́нию, потща́лся еси́ в животе́ твое́м из доброде́телей истка́ти себе́ ри́зу нетле́ния, в не́йже ны́не красу́ешися, внуши́ и нам, да отвраща́емся от всех мирски́х удово́льствий, от вся́кия плотски́я по́хоти, от всея́ земны́я сла́вы и от вся́каго тле́ннаго сокро́вища, да презира́ем обольще́ние ро́скоши, и гнуша́емся обая́ния ле́сти и поро́ка, и да ра́дуемся, егда́ те́рпим за Христа́ лише́ния, уничиже́ния, гоне́ния, презре́ния, клевету́ и озлобле́ние. Горя́ху к тебе́, святы́й кня́же, любо́вию росси́йския сы́нове, ви́дяще тя, от благочести́ваго ко́рене о́трасль благочести́вую, и великоле́пный брак тебе́ на земли́ гото́вляху сро́дницы и дру́зи твои́, не ве́дуще Бо́жия Про́мысла, я́ко Бог благоволи́л избра́ти, во е́же тебе́ безбра́чну служи́ти на бра́це Сы́на Его́ Единоро́днаго, и ты, святы́й благове́рный кня́же, предвари́в нас в Ца́рстве благода́ти, привлецы́ и нас свое́ю любо́вию в Ца́рство Небе́сное, бу́ди для нас ору́дием человеколю́бия и бла́гости Бо́жией, отклоня́й от нас и́стинная бе́дствия, утеша́й нас в го́рестех и печа́лех, укрепля́й свои́м предста́тельством у Го́спода си́лы ве́рныя на доброде́лание во сла́ву и́мене Бо́жия и в преспеяние Ца́рства Христо́ва, да процвета́ют здра́вием к благоде́нствию и возраста́ют от си́лы в си́лу и от сла́вы в сла́ву вси наро́ди земли́ Росси́йския, да бу́дут всегда́ одушевле́ни благоче́стием, пра́вдою, му́жеством, пре́данностию оте́честву и все́ми доброде́тельми, да и мы вме́сте с тобо́ю удосто́имся превозноси́ти бла́гость, любо́вь и милосе́рдие Еди́наго, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку