ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Князю Михаилу Чеpниговскому и боляpину Феодоpу, святым мученикам и исповедникам (тропари, кондаки, молитвы и величание)

Тропарь, глас 4:

Жизнь ва́шу му́ченически совеpши́вше,/ испове́дания венцы́ укpа́сившеся, к Небе́сным востеко́сте,/ Михаи́ле пpему́дpе с до́блим Фео́доpом,/ моли́те Хpиста́ Бо́га/ сохpани́ти оте́чество ва́ше/ град же и лю́ди,// по вели́цей Его́ ми́лости.

Ин тропарь, глас 3:

Блаже́ннии апо́столом равноче́стнии, / прия́ли есте́ вене́ц от Христа́, / зане́же того́ досто́йни, / Михаи́ле богому́дре и Фео́доре ди́вне, / мир ми́рови испроси́те // и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 8:

Тро́ичнаго Божества́ осия́нием просвети́вся,/ страстоте́рпче вели́кий кня́же Михаи́ле,/ с прему́дрым боля́рином ти Фео́дором,/ самозва́нна к по́двигом устреми́стася,/ сквозе́ огнь не идо́ста,/ кусту́ же и и́долом не поклони́стася, но оплева́ста/ и нечести́ваго царя́ обличи́ста,/ Христа́ же Еди́наго от Тро́ицы Бо́га Су́ща испове́даста./ И того́ ра́ди крове́й свои́х струя́ми обагри́стася, сла́вная./ Те́мже и венца́ от Него́ побе́дная прия́ста,/ и нас свы́ше назира́ета,/ мо́лим вас, святы́я, моли́те Того́,/ я́ко да ва́шими моли́твами изба́вит нас от вся́ких обстоя́щих ны зол/ и пода́ст нам вся блага́я,// и́же Един Сый прославля́емый во святы́х Свои́х.

Кондак, глас 8:

Ца́рство земно́е в ничто́же вмени́в,/ сла́ву я́ко преходя́щую оста́вил еси́,/ самозва́н прише́д к подвиго́м,/ Тро́ицу пропове́дал еси́ пред нечести́вым мучи́телем,/ страстоте́рпче Михаи́ле, с до́блим Фео́дором,/ Царю́ Сил предстоя́ще,/ моли́те без вре́да сохрани́ти Оте́чество ва́ше, град же и лю́ди,// да вас непреста́нно почита́ем.

Ин кондак, глас 2

Ве́рою укре́пльшеся, святи́и, муче́ния претерпе́сте / и кровьми́ свои́ми погаси́сте пла́мень сопроти́вных безбо́жия, / Христа́ же испове́дасте, с Отце́м и Ду́хом, // Михаи́ле и Фео́доре, Его́ моли́те за всех нас.

Ин кондак, глас 2:

Вы́шних и́щуще, ни́жняя оста́вили есте́, / колесни́цу на Небеса́ кровь свою́ сотвори́ли есте́, / тем собесе́дницы первому́чеником бы́сте, / Михаи́ле и Фео́доре, // с ни́миже Христа́ Бо́га моля́ще непреста́нно за вся ны.

Ин кондак, глас 3:

Я́ко свети́ла, в Руси́ возсия́вше, / муче́ния луча́ми сла́вными отрази́сте, / страстоте́рпцы сла́внии,  Михаи́ле и Фео́доре, / тем вопия́сте: // ничто́же нас отлучи́т от любве́ Христо́вы.

Ин кондак глас 5:

Со́лнца мы́сленнаго пра́веднаго — Христа́/ озари́вся сия́нием, пребога́те Михаи́ле,/ ви́димому со́лнцу не поклони́лся еси́/ и тва́ри па́че Творца́ не послужи́л еси́/ и нече́стие обузда́л еси́,/ я́рости царя́ не убоя́вся/ и кро́ве свое́й обагре́нием/ Христо́ви предста́л еси́, ра́дуяся./ И ны́не в пренесе́нии моще́й твои́х/ нас свы́ше назира́й и Христа́ Бо́га моли́,/ мо́лимся я́ко спасти́ся нам/ и Правосла́вию непоколеби́му пребы́ти,/ Оте́честву на́шему соблюсти́ся во всем/ моли́твами твои́ми, свя́те,// по вели́цей Его́ ми́лости.

Молитва первая

О святи́и великому́ченицы Христо́вы кня́же Михаи́ле и боля́рине Фео́доре! Поми́луйте ны, гре́шныя и недосто́йныя (имена), в беда́х и ско́рбех и в печа́лех пребыва́ющая, и от вся́кия злы́я напа́сти, от зла́го же и оби́дящаго челове́ка нас охрани́те, и́бо дана́ вам бысть такова́я благода́ть от Бо́га, е́же моли́тися за нас, гре́шных, в беда́х и напа́стех зле стра́ждущих. Бу́дите у́бо нам побо́рницы кре́пцыи на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. О великому́ченицы кня́же Михаи́ле и боля́рине Фео́доре, предстоя́тели Небе́снаго Царя́! Не отве́ржите моле́ния на́шего от нас приноси́маго, но от настоя́щих бед и скорбе́й и печа́лей, та́же и от бу́дущаго муче́ния изба́вите нас, ве́рно вопию́щих Бо́гу: Аллилу́иа.

Молитва вторая

О великому́ченицы Христо́вы и испове́дницы, благове́рный кня́же Михаи́ле и боля́рине Фео́доре! Хра́брии есте́ в ра́тех и враго́м прогони́тели и оби́димым засту́пницы всем правосла́вным христиа́ном! Поми́луйте нас, гре́шных и недосто́йных раб свои́х, в беда́х и ско́рбех и в печа́лех и во вся́кой злой напа́сти и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка, и́бо дана́ вам бысть такова́я благода́ть от Бо́га моли́тися за нас гре́шных, в беда́х и напа́стех зле стра́ждущих, и изба́вите нас от оби́дящих и ненави́дящих: бу́дите нам побо́рницы кре́пки на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. О великому́ченицы всехва́льнии и испове́дницы ве́ры Христо́вы, кня́же Михаи́ле и боля́рине Фео́доре, предстоя́тели Небе́снаго Царя́! Приими́те моле́ние на́ше от недосто́йных рабо́в свои́х, всех правосла́вных христиа́н, настоя́щих бед и скорбе́й и печа́лей и бу́дущаго муче́ния изба́вите нас, ве́рно вопию́щих к Бо́гу: Аллилу́иа.

Величание

Велича́ем тя,/ благове́рный кня́же Михаи́ле, и с боля́рином твои́м Фео́дором,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ и́же за Христа́ кровь свою́ излия́сте // и ны́не моли́те за нас Христа́, Бо́га на́шего.


Назад к списку