ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Княгине Евдокии, в инокинях Евфpосинии Московской, преподобной (тропари, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 8:

По земне́м вдовстве́ Небе́сному Жениху́ себе́ уневе́стивши/ и в кня́жестем чеpто́зе подви́жнически пожи́вши,/ по́слежде и чеpто́г, и чад твои́х/ Бо́га pа́ди оста́вила еси́, пpеподо́бная Евфpоси́ние,/ и вше́дши во оби́тель, тобо́ю созда́нную,/ во и́ночестем о́бpазе мно́ги по́двиги показа́ла еси́,/ и свято́е твое́ житие́ по благода́ти Бо́жией блаже́нною кончи́ною увеча́ла еси́./ И ны́не, пpедстоя́щи Хpисту́ Бо́гу,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 5:

От ю́ности предызбра́нная Бо́гом уго́днице, / оста́вльши све́тлый черто́г кня́жеский, / уклони́лася еси́ во оби́тель, тобо́ю созда́нную, / и, пучи́ну жите́йскаго мо́ря преплы́вши, / ны́не со А́нгелы песносло́виши Христа́ Бо́га. / Ему́же непреста́нно моли́ся, преподо́бная, / я́ко да сохраня́ет вы́ну оби́тель, тобо́ю созда́нную, // и да́рует нам мир и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Вся кра́сная ми́ра сего́, я́ко су́етная презре́вши,/ и те́ло твое́ посто́м и бде́нием изнури́вши,/ непреста́нными моли́твами Бо́гу угоди́ла еси́,/ преподо́бная Евфроси́ние,/ и, дар исцеле́ний от Него́ прия́ти сподо́бльшися,/ слепо́му прозре́ние, и мно́гим неду́жным исцеле́ние дарова́ла еси́./ Те́мже ра́достно взывае́м, глаго́люще:// сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

Молитва

О преподо́бная княги́не Евфроси́ние, до́брая в жена́х подви́жнице, прехва́льная уго́днице Христо́ва! Приими́ моле́ние о нас, недосто́йных, с ве́рою и любо́вию к тебе́ припа́дающих, и те́плым к Бо́гу хода́тайством испроси́ гра́ду Москве́ и лю́дем от бед и напа́стей сохране́ние, споспеше́ствуй, я́ко чадолюби́вая ма́ти, ча́дом, тобо́ю собра́нным, понести́ и́го Христо́во во благоду́шии и терпе́нии и до́бре подвиза́тися ко исправле́нию жития́ своего́, е́же ко спасе́нию; в ми́ре благоче́стно живу́щим испроси́ у Го́спода в ве́ре тве́рдость, во благоче́стии преспе́яние и всем, с ве́рою прибега́ющим к тебе́ и твоея́ прося́щим по́мощи и заступле́ния, подава́й всегда́ неду́гов исцеле́ние, в ско́рбех утеше́ние и во всем житии́ благопоспеше́ние, наипа́че же умоли́ Го́спода в ми́ре и покая́нии земно́е житие́ преити́ нам, мыта́рств го́рьких и мук ве́чных изба́витися и Ца́рство Небе́сное твои́м хода́тайством получи́ти, иде́же ты со все́ми святы́ми Го́споду предстои́ши, да всегда сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́, Бо́га на́шего.


Назад к списку