ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Князю Всеволоду, во святом Крещении Гавриилу, Псковскому (тропари, кондаки, молитвы и величания)

Тропарь, глас 4:

Измла́да яви́лся еси́, Богому́дpе кня́же Гавpии́ле,/ Боже́ственный сосу́д, избpа́н Бо́гови,/ благоче́стием воспита́н, ве́pу непоpо́чну соблю́д/ и мно́ги святы́я це́pкви устpо́ив,/ изгна́ние пpетеpпе́л еси́ от свои́х,/ я́коже и целому́дpии пpаpоди́тели твои́, от бpа́та убие́ние./ С ни́миже пpедстоя́ Святе́й Тpо́ице,/ моли́ся деpжа́ве Росси́йстей сохpане́нной бы́ти // и всем нам спасти́ся.

Ин тропарь на обретение мощей, глас 4:

Наста́ днесь всечестны́й но́вый пра́здник, / обре́тение честны́х моще́й / блаже́ннаго кня́зя Гаврии́ла, / веселя́щи изря́дно всех благочести́вых мно́жества, / те́мже, вси ве́рнии, / соше́дшеся во святы́й храм Живонача́льныя Тро́ицы, возопие́м: / блаже́нне кня́же Гаврии́ле, / име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу, // моли́ спасти́ся пра́зднующим любо́вию па́мять твою́.

Ин тропарь перенесению мощей, глас 4:

Наста́ днесь всечестны́й но́вый пра́здник, / пренесе́ние честны́х моще́й / блаже́ннаго кня́зя Гаврии́ла, / веселя́щи изря́дно всех благочести́вых мно́жества, / те́мже, вси ве́рнии, / соше́дшеся во святы́й храм Живонача́льныя Тро́ицы, возопие́м: / блаже́нне кня́же Гаврии́ле, / име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу, // моли́ спасти́ся пра́зднующим любо́вию па́мять твою́.

Кондак, глас 8:

Многому́дренно пресели́вся во град Псков, блаже́нне кня́же Гаврии́ле,/ плод благи́й Бо́гови в жи́зни сей был еси́, присноцвету́щ доброде́тельми, и я́коже Дави́д незло́бием:/ того́ ра́ди получи́л еси́ жизнь ве́чную на Небесе́х,/ всегда́ зря Святу́ю Трои́цу./ Моли́ изба́витися нам от вся́ких бед, да зове́м ти́:// ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Ин кондак на обретение мощей, глас 8:

Возвесели́ся, Христо́ва це́рковь, / иму́щи в себе́ исто́чника чудесе́м оби́льна. / Днесь, любо́вию соше́дшеся в тя, лю́дие твои́, / во обре́тение честны́х моще́й блаже́ннаго кня́зя Гаврии́ла, / воспое́м песнь еди́ному Бо́гу в Тро́ице, ра́дующеся, / сподо́бльшаго нас ви́дети пречестно́е сокро́вище, мо́щи его́, / от мног лет сокрове́нны, напосле́док же нам явле́ны. / Я́ко да моли́твами его́ к Бо́гу от всех находя́щих зол изба́вимся / и ра́достною душе́ю и весе́лием се́рдца / благода́рная воспое́м, глаго́люще: // ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Ин кондак перенесению мощей, глас 8:

Возвесели́ся, Христо́ва це́рковь, / иму́щи в себе́ исто́чника чудесе́м оби́льна. / Днесь, любо́вию соше́дшеся в тя, лю́дие твои́, / в пренесе́ние честны́х моще́й блаже́ннаго кня́зя Гаврии́ла, / воспое́м песнь еди́ному Бо́гу в Тро́ице, ра́дующеся, / сподо́бльшаго нас ви́дети пречестно́е сокро́вище, мо́щи его́, / от мног лет сокрове́нны, напосле́док же нам явле́ны. / Я́ко да моли́твами его́ к Бо́гу от всех находя́щих зол изба́вимся / и ра́достною душе́ю и весе́лием се́рдца / благода́рная воспое́м, глаго́люще: // ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Молитва первая

О вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, святы́й благове́рный кня́же Все́володе-Гаврии́ле, гра́да Пско́ва и всея́ держа́вы Росси́йския небе́сный засту́пниче и покрови́телю, и всех нас усе́рдный пред Бо́гом предста́телю и защи́тителю! Предстоя́ Престо́лу Вели́каго Царя́ и Бо́га на́шего, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго и покланя́емаго, ве́лие дерзнове́ние к Нему́ и́мати, я́ко ве́рный раб Его́ и уго́дник. К тебе́ у́бо, я́ко сро́дному нам и многомо́щному пред Го́сподем хода́таю, прибега́ем мы гре́шнии и недосто́йнии, и умиле́нно про́сим тя: моли́ Всеблага́го Бо́га, да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по дела́м на́шим на ны дви́жимый, и презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и спасе́ния. Огради́ моли́твами твои́ми в мире жизнь на́шу, и ко всем благо́е поспеше́ние и вся к животу́ и благоче́стию потре́бная нам дарова́ти испроси́, и я́коже дре́вле град твой Псков от плене́ния и разоре́ния ра́тнаго изба́вил еси́, та́ко и ны́не и нас и вся гра́ды и ве́си страны́ на́шея от вся́ких напа́стей и бед и внеза́пныя сме́рти предста́тельством твои́м изба́ви, и от всех враг ви́димых и неви́димых покро́вом твои́м защити́. Сохрани́ моли́твами твои́ми в ми́ре держа́ву на́шу и будь всей стране́ Росси́йстей кре́пкое огражде́ние; да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дшии, в ве́чный дости́гнем поко́й, и сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О святы́й кня́же Все́володе-Гаврии́ле! К тебе́ у́бо прибега́ем мы, гре́шнии раби́ Бо́жии (имена), и умиле́нно про́сим тя: моли́ Всеблага́го Бо́га, да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно, по дело́м на́шим, на ны дви́жимый, и, презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и спасе́ния. Огради́ молит́вами твои́ми в ми́ре жизнь на́шу и во всем благо́е поспеше́ние и вся к животу́ и благоче́стию потре́бная нам дарова́ти испроси́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́ и сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя/ благове́рный кня́же Гаврии́ле, / и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас // Христа́ Бо́га на́шего.

Ино величание на обретение мощей

Ублажа́ем тя,/ благове́рный кня́же Гаврии́ле,/ и чтим обре́тение честны́х моще́й твои́х,/ и ны́не мо́лиши за нас // Христа́, Бо́га на́шего.


Назад к списку