ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Княгине Анне Кашинской, преподобной (тропари, кондаки, молитва и величание)

Тропарь, глас 3:

Днесь восхваля́ем тя, пpеподо́бная ма́ти,/ вели́кая княги́не и́нокине А́нно:/ я́ко бо лоза́ плодови́та посpеде́ те́pния,/ пpоцвела́ еси́ во гpа́де Ка́шине твои́ми добpоде́тельми,/ и всех удиви́ла еси́ чу́дным твои́м житие́м,/ те́мже Хpисту́ Бо́гу угоди́ла еси́,/ и ны́не, pа́дующися и веселя́щися,/ пpебыва́еши с ли́ки пpеподо́бных жен,/ наслажда́ющися pа́йския кpасоты́ и весе́лия./ Мо́лим у́бо тя:/ моли́ о нас Человеколю́бца Хpиста́, Бо́га на́шего // даpова́ти нам миp и ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 4:

Просвети́вшися Боже́ственною благода́тию, преподо́бная, / и пра́востию у́мною ду́шу твою́ привяза́вши в любо́вь Христо́ву, / тле́нная, и кра́сная, и вре́менная ни во что́же вмени́ла еси́. / Кре́стным зна́мением на мы́сленныя враги́ му́жески вооружи́вшися, / по́стническими по́двиги, посто́м и моли́твами / у́глие страсте́й угаси́ла еси́, достосла́вная А́нно, / и по сме́рти источа́еши благода́ть притека́ющим к моще́м твои́м. / И ны́не, в Небе́снем черто́зе с му́дрыми де́вами предстоя́щи Христу́, // моли́ о нас, почита́ющих святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 4:

Я́ко пресве́тлая звезда́,/ яви́лася еси́ в Росси́йстей земли́, во гра́де Ка́шине,/ преподо́бная ма́ти А́нно,/ во всех благочести́вых и ве́рных жена́х/ а́ки крин процве́ла еси́ чи́стым и непоро́чным твои́м житие́м,/ во и́нокинях же совер­ше́нными твои́ми труды́ и по́двиги,/ и возшла́ еси́ к Вы́шнему гра́ду, ра́дующися и веселя́щися,/ я́ко до́бре соверши́вши твое́ тече́ние,/ и ны́не честны́я твоя́ мо́щи,/ а́ки би́серие драго́е, яви́шася,/ на исцеле́ние все́м, приходя́щим с ве́рою./ Тем и вопие́м ти:/ ра́дуйся, всекра́сная душе́ю,/ и моли́ Христа́ Бо́га // о спасе́нии душ на́ших.

Ин кондак, глас 8:

Скоропослу́шную помо́щницу, вси, су́щии в беда́х, / благоче́стно воспое́м, А́нну святу́ю, / днесь любо́вию соше́дшеся во обре́тение честны́х моще́й ея́. / Воспое́м песнь Еди́ному в Тро́ице Бо́гу, ра́дующеся, / сподо́бльшему нас ви́дети пречи́стое сокро́вище честны́х моще́й ея́: / от мног бо лет сокрове́ны бы́ша, / напосле́док же нам явле́ны / и источа́ют мно́га и разли́чна исцеле́ния. / Я́ко да моли́твами ея́ к Бо́гу / от вся́ких находя́щих зол изба́вимся, / ра́достною душе́ю и весе́лием се́рдца благода́рная воспое́м, глаго́люще: // ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Молитва

О преподо́бная и преблаже́нная ма́ти А́нно! Смире́нно припа́дающе к честны́м моще́м твои́м, мо́лимся со слеза́ми приле́жно: не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. О преблаже́нная вели́кая княги́не А́нно! Не забу́ди присеща́ти чад твои́х, а́ще бо те́лом и преста́вилася еси́ от нас, но и по сме́рти жива́ пребыва́еши и не отступа́еши от нас ду́хом, сохраня́ющи нас от стрел вра́жиих, вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских. Моли́твеннице на́ша усе́рдная! Не преста́й моля́щися за ны ко Христу́, Бо́гу на́шему, а́ще бо моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима вы́ну ви́дима есть, но свята́я душа́ твоя́, со А́нгельскими во́инствы у Престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. К тебе́ у́бо припа́даем, тебе́ мо́лимся, тебе́ ми́ли ся де́ем: моли́ся, преблаже́нная А́нно, Всеми́лостивому Бо́гу на́шему о спасе́нии душ на́ших, е́же испроси́ти нам вре́мя на покая́ние и невозбра́нно прейти́ от земли́ на Не́бо, мыта́рств го́рьких и ве́чныя му́ки изба́витися и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми преподо́бными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же сла́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя, / преподо́бная ма́ти, вели́кая княги́не А́нно, / и чтим святу́ю па́мять твою́, / наста́внице иноки́ням // и собесе́днице А́нгелом.


Назад к списку