ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Ржевская (Оковецкая) (тропари, кондаки, молитвы и величание)

Тропарь, глас 4:

Предста́тельнице нера́тная, о Одиги́трие гото́вая! Тверския земли́ и гра́да Москвы́ красота́ и сла́ва, днесь в кров Твой вси прибега́ем и уми́льно вопие́м Твоему́ кре́пкому заступле́нию, прося́ще избавле́ния от злых наве́тников правосла́вия, при́сно борю́щих нас, и получи́ти, Богороди́тельнице Чи́стая, то́ки неисчерпа́емых чуде́сных исцеле́ний от Твоея́ пречу́дныя ико́ны моли́твой предстоя́щего пред Тобо́ю Мирлики́йского чудотво́рца Никола́я да усе́рдно вси Твое́ пропове́мы на́ше огражде́ние.

Ин тропарь, глас 4:

Возсия́ нам на дре́ве, я́ко со́лнце светоза́рное, чудотво́рная ико́на Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, озаря́ющи пресла́вно чуде́с сия́нием всех с ве́рою и любо́вию к ней притека́ющих. Небе́сныя Си́лы сему́ ра́дуются и ду́ши пра́ведных духо́вно торжеству́ют, мы же взыва́ем к Тебе́, Пречи́стая: моли́ за ны ро́ждшагося от Тебе́ Христа́ Бо́га на́шего, и ма́терним к Нему́ предста́тельством изба́ви нас от вся́каго зла, неду́ги на́ша исцели́, душе́вныя и теле́сныя о́чи просвети́, печа́ли на́ша утоли́ и насле́дники нас Небе́снаго Ца́рствия яви́, я́ко любвеоби́льная Ма́ти.

Кондак, глас 4:

Я́ко сте́ну необори́мую, исто́чник милосе́рдия, упова́ние земны́м и заступле́ние, Ма́ти вся́ческих Творца́ Всесве́тлая, Тя стяжа́вши, раби́ Твои́ Богоотрокови́це, на мольбу́ на́шу ны́не умилосе́рдися и́же от враго́в правосла́вия наси́лование ско́ро и невозвра́тно разори́ мече́м боже́ственныя Твоея́ и святи́теля Никола́я моли́твами и не оста́ви прославля́ющия лю́ди и стада Твоя́ поги́бнути, я́ко вся возмо́жно Тебе́, чи́стая Богоро́дице Неискусобра́чная и Ма́ти Зижди́теля су́щи и Всепе́тая, да усе́рдно вси Твое́ пропове́мы на́ше огражде́ние.

Ин кондак, глас 4:

Чудотво́рней Твое́й ико́не, Влады́чице Богоро́дице, всеблагогове́йно покланя́емся и лобыза́ем ю: подае́ши бо то́ю исцеле́ния, здра́вие же и кре́пость душа́м и телесе́м, избавля́еши гра́ды и ве́си от вся́каго зла и спаса́еши лю́ди к Тебе́ притека́ющия, Де́во Ма́ти Всепе́тая.

Молитва первая

О Пречи́стая наша Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице и Всеблага́я Богоро́дице Одиги́трие, благодари́м Тя, я́ко сподо́била еси́ нас вели́кой Свое́й ми́лости, твори́ти пресве́тлое торжество́ честна́го Твоего́ о́браза с предстоя́щим Ти святи́телем и чудотво́рцем Никола́ем, явле́нного благоволе́нием Твои́м в светоза́рном сия́нии и приосене́нною мно́гими чудесы́ на брегу́ реки́ Пы́ршни чернори́зцу Стефа́ну и и́же прише́дшим с ним наро́дом в преде́лах Око́вецких, и приноси́ти приле́жное на́шими недосто́йными устна́ми моле́ние Честно́му Животворя́щему Кресту́, всех святы́х Святе́йшему Сло́ву и Тебе́ Ма́тери Всеми́лостиваго и Великодарови́таго Бо́га на́шего. Днесь от усе́рдия на́шего раболе́пно с тре́петом, я́коже рече́ псалмопе́вец Дави́д: "Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтесь Ему́ с тре́петом", пред свято́ю ико́ною Твое́ю припа́дая прося́ напои́ть на́ше немощно́е челове́ческое естество́ живи́тельными и цельбоно́сными струя́ми неприста́нных моли́тв Твои́х и очи́ститися от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха, соверша́я святы́ню в стра́се Бо́жием, и́бо ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва Твоя́ пред Престо́лом Триеди́наго Бо́га. Се мы смире́ныя и гре́шныя, обремене́нии и́гом тя́жких мно́гих беззако́ний на́ших, во умиле́нии глубо́цем про́сим пода́ть исцеле́ние слепы́м, хро́мым, глухи́м и други́м стра́ждущим, одержи́мым мно́гими и разли́чными скорбя́ми и неду́гами, и изба́вити от пра́веднаго наказа́ния пре́жде вре́мене о́бщаго воздая́ния в день стра́шнаго су́да Единоро́дного Сы́на Бо́жия, и́бо мы ве́мы, я́ко ничто́же возмо́жно хода́тайству Твоему́, а́ще то́кмо восхо́щеши. Та́кже про́сим утверди́ть на́шу ве́ру пра́ву, Це́ркви Ру́сстей мир, тишину́ и благострое́ние, укрепи́ть правосла́вные лю́ди в настоя́щую годи́ну испыта́ния и изба́вить от душепа́губных ересе́й, раско́лов и разделе́ний, сподо́бить соблюсти́ всех в единомы́слии и да позна́ют неве́рующие и непоклоня́ющиеся честно́му о́бразу Твоему́, я́ко Ты еси́ несравне́нное на́ше Украше́ние, Сла́ва, Небе́сный и Держа́вный Покро́в, ско́рая Помо́щница, непосты́дная Засту́пница и постоя́нная Хода́таица у Еди́наго Хода́тая Бо́га и челове́ков Иису́са Христа́. Я́ко Тя ра́ди подоба́ет вся́кое благодаре́ние Всеси́льному и Всеблаго́му Соде́телю, Го́споду на́шему Иису́су Христу́ ку́пно со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое́ прии́мет, а́ще не Ты, Пренепоро́чная, Наде́ждо христиа́н и прибе́жище нам гре́шным? Кто па́че Тебе́ в напа́стех защити́т? Услы́ши у́бо стена́ние мое́, и преклони́ у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице Ма́ти Бо́га моего́, и не пре́зри мене́ тре́бующаго Твоея́ по́мощи, и не отри́ни мене́ гре́шнаго. Вразуми́ и научи́ мя, Цари́це Небе́сная, не отступи́ от мене́ раба́ Твоего́, Влады́чице, за ропта́ние мое́, но бу́ди мне Ма́ти и засту́пница. Вруча́ю себе́ ми́лостивому покро́ву Твоему́: приведи́ мя гре́шнаго к ти́хой и безмяте́жней жи́зни, да пла́чуся о гресе́х мои́х. К кому́ бо прибе́гну пови́нный аз, а́ще не к Тебе́, упова́нию и прибе́жищу гре́шных, наде́ждою на неизрече́нную ми́лость Твою́ и щедро́ты Твоя́ окриля́емь? О Влады́чице Цари́це Небе́сная! Ты мне упова́ние и прибе́жище, покро́в и заступле́ние и по́мощь. Цари́це моя́ преблага́я и ско́рая засту́пнице! Покры́й Твои́м хода́тайстом моя́ прегреше́ния, защити́ мене́ от враг ви́димых и неви́димых, умягчи́ сердца́ злых челове́к, возстаю́щих на мя. О Ма́ти Го́спода моего́ Творца́! Ты еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чистоты́. О Богороди́тельнице! Ты пода́ждь ми по́мощь немощству́ющему плотски́ми страстьми́ и боле́знующему се́рдцем, еди́но бо Твое́ и с Тобо́ю Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего и́мам заступле́ние, и Твои́м пречу́дным заступле́нием да изба́влюся от вся́кия беды́ и напа́сти, о Пренепоро́чная и Пресла́вная Бо́жия Ма́ти Мари́е. Те́мже со упова́нием глаго́лю и вопию́: ра́дуйся, Благода́тная; ра́дуйся, Обра́дованная; ра́дуйся, Преблагослове́нная; Госпо́дь с Тобо́ю.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ от него́ же истека́ет благода́тная по́мощь // всем, с ве́рою притека́ющих к нему́.


Назад к списку