ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Абалакская (Абалацкая) (тропарь, кондаки, молитвы и величание)

Тропарь, глас 4:

Днесь, я́ко со́лнце незаходи́мое,/ све́тло сия́ет о́браз Твой, Пречи́стая,/ в ве́си Абалакской на возду́се/ вдови́це чу́дне яви́вшийся./ И мы, припа́дающе к нему́,/ Богоро́дице уми́льно вопие́м:/ о, Всепе́тая Влады́чице,/ мир оби́тели Твое́й да́руй// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Ева́нгелия Христо́ва благове́стник Лука́/ о́бразы Твоя́, Пречи́стая, дре́вле изобрази́,/ вдови́ца же, еди́н от них чу́дне узре́вши,/ возвести́ нам повеле́ние Твое́,/ да ве́рнии, к Тебе́ притека́юще, зову́т:/ ра́дуйся, Влады́чице,// Зна́мение ми́лости Твоея́ нам явля́ющая.

Ин кондак, глас 4:

Абалакской ико́не Влады́чицы на́шей Богоро́дицы,/ благогове́йно поклоня́ющеся,/ со умиле́нием взыва́ем:/ спаси́ нас моли́твами Твои́ми,// Пресвята́я Де́во.

Молитва первая

О Всеблагослове́нная Влады́чице, Богоро́дице Де́во, приими́, хода́тайством вели́каго святи́теля и чудотво́рца Никола́я вку́пе с преподо́бною Мари́ею Еги́петскою, сию́ моли́тву, Тебе́ ны́не приноси́мую от нас недосто́йных раб Твои́х, к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ со умиле́нием притека́ющих. Услы́ши моле́ние нас, гре́шных, с ве́рою благода́тныя по́мощи прося́щих. Я́коже дре́вле стра́ждущим лю́дем тобо́льским помогла́ еси́, и небеса́ от мно́гих дождено́сных туч очи́стила еси́, и зе́млю плодоно́сием испо́лнила еси́, си́це и ны́не о́блак неве́рия и вся́каго зла, на страну́ на́шу наше́дший, моли́твами Твоими́ отведи́ и во благоче́стии и ве́ре правосла́вней лю́ди Твоя́ возрасти́, отсту́пльшия же и неве́рныя к Це́ркви Святе́й приведи́, да вси в единомы́слии и бла́зей наде́жди на спасе́ние ве́чное прославля́ем Бо́га в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Текст молитвы (в составе акафиста) утвержден для употребления за богослужением и в домашней молитве на заседании Священного Синода 29 декабря 2022 года (журнал № 130).

Молитва вторая

О, Пресвята́я Госпоже́, Де́во Богоро́дице, вы́шшая Херуви́м и Серафи́м, и всех святы́х Святе́йшая! Ты, Всеблага́я, во Абалаце ико́ну Твою́ многоцеле́бную яви́ти благоволи́ла еси́, и е́ю мно́гая и неизрече́нная чудеса́ соде́лала еси́, и ны́не содева́еши по Твоему́ неизрече́нному к нам милосе́рдию. Тебе́, Преблагослове́нней ро́да на́шего Засту́пнице, припа́даем и мо́лимся, вку́пе со святи́телем Никола́ем и преподо́бною Мари́ею Еги́петскою, да не лиши́мся их хода́тайства и Твоего́ заступле́ния и покро́ва держа́внаго. Спаси́ и защити́ нас, Влады́чице, от разжже́нных стрел лука́ваго, укрепи́ не́мощную волю́ на́шу к де́ланию за́поведей Христо́вых, умягчи́ окамене́нная сердца́ на́ша любо́вию к Бо́гу и бли́жним, да́руй нам сокруше́ние серде́чное и покая́ние и́стинное, да очи́стившеся от скве́рны грехо́вныя и изба́вльшеся от неве́дения и забве́ния, восста́вше от ле́ности и нераде́ния, возмо́жем принести́ Творцу́ благоуго́дныя Ему́ плоды́ до́брых дел и сподо́битися ми́рныя христиа́нския кончи́ны и ответа́ пра́ваго на Стра́шнем и нелицеприя́тнем Суде́ Его́. О, Госпоже́ Всеми́лостивая! В час гро́зный сме́ртный наипа́че яви́ нам Твое́ многомо́щное заступле́ние, ускори́ тогда́ на по́мощь к нам, и держа́вною руко́ю Твое́ю исхити́ нас из вла́сти лю́таго мироде́ржца, и́бо вои́стинну мно́го мо́жет моли́тва Твоя́ пред лице́м Го́спода, и вся возмо́жна суть хода́тайству Твоему́, а́ще то́кмо восхо́щеши. Те́мже на святы́й о́браз Твой умиле́нно взира́юще и пред ним Тебе́ покланя́ющеся, со упова́нием благи́м са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Тебе́ по Бо́зе моли́твенно предае́м и Тя велича́ем с ро́ждшимся от Тебе́ Спаси́телем на́шим, Го́сподом Иису́сом Христо́м, Ему́же, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О, Всеблагослове́нная Влады́чице на́ша, Богоро́дице и Присноде́во Мари́е! Приими́ сию́ моли́тву, Тебе́ ны́не приноси́мую от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ со умиле́нием притека́ющих, и с ве́рою прося́щих благода́тныя по́мощи. О наде́ждо на́ша, Ма́ти Бо́жия, помози́ всем бе́дствующим, оби́димым, больны́м, путеше́ствующим, гла́дствующим, приюти́ си́рот, благослови́ всех дете́й, напра́ви к добру́ вся́ку ю́ность, правосла́вному во́инству спобо́рствуй, укрепи́ в чи́стом житии́ возрастны́х, вся́ку ста́рость соде́лай о́бразом святы́я жи́зни, укрепи́ наде́ждою умира́ющих, всех гре́шников приведи́ к покая́нию, истреби́ тьму язы́чества, неве́рия, ересе́й и раско́лов, просвети́ нас све́том Небе́сным, да́руй мир душа́м на́шим, всех введи́ в позна́ние И́стины Бо́жией, всех напра́ви на путь и́стинный и спаси́ нас. Ами́нь.

Молитва четвертая

О, Пресвята́я Влады́чице на́ша Богоро́дице, милосе́рдия исто́чниче, покро́ве, упова́ние и прибе́жище христиа́н, к Тебе́ прибега́ющих! Тебе́, Всеси́льней Предста́тельнице и Спору́чнице покая́ния и спасе́ния на́шего, мы, гре́шнии раби́ Твои́, вруча́ем ду́ши и телеса́ на́ша, вхо́ды и исхо́ды, ве́ру и упова́ние на́ша, кончи́ну и число́ дней на́ших, глаго́лы и помышле́ния, дела́ и начина́ния. Ты же, Ми́лостивая Ма́ти Бо́жия, на́ми руково́дствуй, покрыва́й, соблюда́й и спаса́й нас от всех ко́зней вра́жеских невреди́мо, да немо́лчно до после́днего издыха́ния взыва́ем Ти: Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная! Ра́дуйся, Свята́я святы́х бо́льшая! Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ его́же земли́ Сиби́рстей// в покро́в и заступле́ние дарова́ла еси́.


Назад к списку