ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Грузинская (Красногорская) (тропари, кондаки, молитвы и величание)

Тропарь, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется оби́тель Красного́рская,/ и с не́ю ликовству́ет Раи́фская пу́стыня,/ я́ко зарю́ со́лнечную, от восто́ка возсия́вшую, восприи́мши, Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ е́юже разгоня́еши мглу искуше́ний и бед от вопию́щих ве́рно:/ изба́ви оби́тель на́шу и вся страны́ христиа́нския от всех наве́т вра́жиих // и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдная Засту́пница ро́да христиа́нского.

Ин тропарь, глас 5:

Веселя́тся правосла́внии наро́ди,/ ви́дяще, Влады́чице Де́во Богоро́дице,/ Твою́ пречу́дную и чудотво́рную ико́ну,/ и прие́млют врачевство́ душе́вное и теле́сное Твое́ю ми́лостию всегда́./ Те́мже и мы, покланя́ющеся о́ней, усе́рдно Тебе́ вопие́м:/ поми́луй, Блага́я Ма́ти, смире́нныя рабы́ Твоя́ / и изба́ви нас от вся́каго зла и наве́та вра́жия,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Го́спода Иису́са,/ да, спа́сшеся зде, Небе́сное жи́тельство получи́м // человеколю́бием и благода́тию Его́.

Кондак, глас 8:

Тебе́, Избра́нней от всех родо́в, Бо́жией Ма́тери,/ благода́рственная пе́ния прино́сим,/ прише́ствием честны́я Твоея́ ико́ны, раби́ Твои́, Богоро́дице, озаря́еми,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Ин кондак, глас 6:

А́ще попуще́нием Боже́ственным/ от рук неве́рных честна́я Твоя́, Влады́чице, ико́на/ поруга́нию подве́ржеся/ и копие́м ва́рвар прободе́на быстъ,/ оба́че во стране́ на́шей Правосла́вней/ любоче́стно все́ми прославля́ется/ и благогове́йно почита́ется,/ сего́ ра́ди Тобо́ю явля́ет слепы́м зре́ние,/ глухи́м слы́шание, немы́м глаго́лание,/ хромы́м хожде́ние, разсла́бленным укрепле́ние,/ ско́рбным утеше́ние и отра́ду./ Сих ра́ди мо́лим Тя, Ми́лосердная Ма́ти,// до конца́ проба́ви ми́лости Твоя́ на нас, я́ко Блага́я.

Молитва первая

Приими́, Всеблагомо́щная Пречи́стая Госпоже́, Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ честны́я да́ры от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, к Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й су́щей ту и послу́шающей моле́ния на́ша, подаю́щи с ве́рою прося́щим по коему́ждо проше́нию исполне́ние: скорбя́щим ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленных и неду́жных исцеля́еши, и от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, и наси́луемых спаса́еши, гре́шных проща́еши, прокаже́нных очища́еши, и ма́лых дете́й ми́луеши, и непло́дныя от непло́дства разреша́еши. Еще́, Госпоже́ Влады́чице, от уз и темни́ц свобожда́еши, и вся́кия многоразли́чныя стра́сти исцеля́еши, и о́чныя боле́зни уврачу́еши, и от смертоно́сныя я́звы избавля́еши: вся бо возмо́жна суть хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О Всепе́тая Ма́ти, Пречи́стая Богоро́дице! Не преста́й моли́ти о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, сла́вящих Тя и почита́ющих, и покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́вей, Пресла́вней и Непоро́чней, сла́вящих, и чту́щих, и пою́щих Тя во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

К Тебе́, Богоизбра́нная Отрокови́це, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Небесе́ и земли́ Цари́це, припа́дающе вопие́м: услы́ши моле́ний на́ших глас и не отврати́ лица́ Твоего́ от нас недосто́йных. Приими́, Всеблага́я, от недосто́йных раб Твои́х, чту́щих всечестно́е и́мя Твое́, и с ве́рою покланя́ющихся Тебе́ пред чудотво́рным Твои́м о́бразом, приноси́мое ны́не те́плое моле́ние на́ше: вознеси́ е́ к Престо́лу Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет к непра́вдам на́шим и не возда́ст нам по дело́м на́шим, но да проба́вит щедро́ты Своя́. Ве́мы, я́ко не́смы досто́йни, по грехо́м на́шим, от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты, Влады́чице, умо́лиши Его́ о нас, вся бо мо́жеши испроси́ти у Него́, ма́тернее бо к Нему́ и́маши дерзнове́ние. Сего́ ра́ди к Тебе́, я́ко всемо́щней и всеблаго́й Засту́пнице на́шей прибега́ем, усе́рдно моля́щеся: испроси́ у ро́ждшагося от Тебе́ Единоро́днаго Сы́на Бо́жия, Христа́ Бо́га на́шего, всем нам в святооте́честей Правосла́вней ве́ре тве́рдое, до конца́ дней на́ших пребыва́ние и во всех за́поведех Госпо́дних неукло́нное хожде́ние, да про́чее вре́мя живота́ на́шего пожи́вше во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́бимся ми́рныя христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего и та́ко дости́гнем, под кро́вом Твоея́ по́мощи, живота́ ве́чнаго во Ца́рствии Отца́ Све́тов, Ему́же, ку́пно со Единоро́дным Его́ Сы́ном и Святы́м Ду́хом, подоба́ет сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку