ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Козельщанская (тропарь, кондак, молитвы и величание)

Тропарь, глас 4:

Весели́ся, земле́ Полта́вская / и все оте́чество на́ше правосла́вное: / се бо я́ко светоза́рное со́лнце, / яви́ся пречу́дная ико́на Твоя́, Преблагослове́нная Богома́ти, / мир озаря́ющи мно́жеством чуде́с Твои́х, / те́ми у́бо обрета́ем, я́же на земли́, вся блага́я и поле́зная, / и су́щих, я́же на Небеси́, сокро́вищ сподобля́емся. / Сего́ ра́ди вопие́м Ти: / ра́дуйся, Похвало́ на́ша приснопокланя́емая, / спаси́ ны, моля́щияся Тебе́, // еди́ная Наде́ждо и Ра́дование ве́чное пою́щих Тя.

Кондак, глас 3:

Боголе́пно во смире́нии красу́ется оби́тель Красного́рская, / осеня́емая и спаса́емая преди́вным о́бразом Влады́чицы Пречи́стыя, / Небесе́ и земли́ Цари́цы Богоро́дицы, / от него́же исто́чники благода́ти и ча́ша чуде́с оби́льно излива́ются, / и усе́рдно притека́ющии исцеле́ния ве́рою прие́млют, / и неве́рнии ве́рою кре́пкою сердца́ исполня́ют / и мы, раби́ Твои́, Богома́ти, благода́рне вопие́м Ти: // ра́дуйся, Предста́тельство христиа́н непосты́дное и оби́тели Твоея́ красото́ и ра́дование.

Молитва первая

Богоро́дице Де́во Пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, Засту́пнице всего́ ро́да христиа́нскаго! Чудотво́рней ико́не Твое́й благогове́йно предстоя́ще, мо́лим Тя, услы́ши нас, моля́щихся Тебе́: приими́ благодаре́ния на́ша недосто́йная о всех неизрече́нных Твои́х к нам благодея́ниих, в ме́сте сем и во мно́гих ве́сях и гра́дех земли́ Росси́йския явле́нных и явля́емых; Ты бо еси́ больны́х исцеле́ние, скорбя́щих утеше́ние, заблу́ждших исправле́ние и вразумле́ние. Бу́ди всем нам покро́в и утеше́ние, приста́нище от вся́ких зол, бед и обстоя́ний, от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нник, смертоно́сныя я́звы и от злых челове́к озлобле́ния. О Премилосе́рдая Ма́ти, бу́ди при́сно моли́твенница любвеоби́льная о благостоя́нии свята́го хра́ма сего́, о ми́ре и тишине́ жи́тельства общи́ны сея́, укрепи́ и поддержи́ священноде́йствующия и служа́щия во святе́м хра́ме сем. Осени́ вседержа́вным покро́вом Твои́м строи́тели и благотвори́тели святы́я оби́тели сея́, возда́ждь им ве́чными дары щедро́т Твои́х, заступи́ от вся́кия напа́сти и сохрани́ с ве́рою и благогове́нием притека́ющия к чудотво́рной ико́не Твое́й и моля́щияся Тебе́ с любо́вию зде и на вся́ком ме́сте. Вознеси́ моли́твы на́ша, я́ко кади́ло благово́нное, ко Престо́лу Всевы́шняго, да́рующаго нам здра́вие, долгоде́нствие и в труде́х благочести́вых поспеше́ние, да Твои́м окормле́нием управля́еми, и покро́вом Твои́м осеня́еми, просла́вим Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха и Твое́ Ма́тернее о нас заступле́ние, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О Пресвята́я Де́во Влады́чице Богоро́дице, добропослу́шная Боже́ственному Сло́ву, Ма́ти Пречи́стая от всех родо́в избра́нная, на Небеси́ и на земли́ ублажа́емая, приими́ и сие́ благодаре́ние на́ше и всеблагогове́йное поклоне́ние чудотво́рней ико́не Твое́й ю́же я́ко многоцеле́бный исто́чник Твоея́ благода́ти благоизво́лила еси́ яви́ти стране́ на́шей правосла́вней и святе́й оби́тели сей. Арха́нгельский глас вопие́м Ти; Чи́стая, — Обра́дованная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь и Тобо́ю с на́ми! Предста́тельством Твои́м и заступле́нием на Небеси́ у Престо́ла Всеблага́го Бо́га никто́же да изы́дет отсю́да упова́ния своего́ тощ и неуслы́шан. О, Пречу́дная и вы́сшая всех тва́рей небе́сных и земны́х Богома́ти Де́во, благода́рне помина́я пресла́вная чудеса́ от свята́го о́браза Твоего́ дарова́нная, мо́лим Тя, Всеблага́я, не лиши́ от него́ и нас ди́внаго зна́мения во спасе́ние на́ше. Помяни́ щедро́ты Твоя́ дре́вния, в судьбах Оте́чества на́шего явле́нная, и да преста́нем вси от лука́вств свои́х и́миже прогне́вахом Тя в век сей мяте́жный удале́нием от любве́ е́юже возлюби́ и возрасти́ нас Це́рковь Свята́я. О, Прему́драя Небе́сная началоводи́тельнице ко спасе́нию и́нокинь оби́тели и́менем Твои́м нарече́нной ю́же избра́ла еси́ в достоя́ние Свое́ на ме́сте сем Тобо́ю благослове́ннем, яви́ ю́ приста́нище ти́хое всем скорбя́щим и обремене́нным и ча́ющим блаже́нныя ве́чныя жи́зни. Гре́шнии есмы́, Пренепоро́чная Влады́чице, но Твои́ до ве́ка. Озари́ у́бо ду́ши на́ша све́том Боже́ственная благода́ти Твоея́, покры́й нас от вся́каго зла, ско́рби и печа́ли: огради́ от вся́кия напа́сти, клеветы́ челове́ческия и наве́та вра́жия; немощны́м и боля́щим здра́вие да́руй; ка́ющихся гре́шников прости́ и от пле́на страсте́й свободи́; отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя све́том богопозна́ния просвети́ и Святе́й Апо́стольстей Це́ркви причти́. Мо́лим Тя, умиле́нно, сохрани́ и поми́луй па́стырей Це́ркви Правосла́вныя и всех ве́рных чад ея́; утверди́ житие́ на́ше в ми́ре; упра́ви пути́ и сове́ты на́ша в пра́вде, во е́же откры́тися в них Ца́рству Христо́ву: да́руй нам кончи́ну христиа́нскую, безболе́знену, непосты́дну, ми́рну, Боже́ственных Та́ин прича́стну, и Сама́ нам в час той предста́ни и спаси́ посреди́ мыта́рств возду́шных от мра́ка и ско́рби лю́тыя; в стра́шный же день Суда́ сподо́би ны ста́ти одесну́ю Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего. Мо́лим Тя, Де́во Всепе́тая, при́зри благосе́рдием Твои́м на оби́тель сию́ и сохрани́ ю́ до ве́ка це́лу и неврежде́нну, да вы́ну чистото́ю возвыша́ется и сла́вится в ней вели́чество Единосу́щныя Тро́ицы и Твое́ препе́тое и преблагослове́нное и́мя во ве́ки. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку