ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Калужская (тропарь, кондак, молитвы и величание)

Тропарь, глас 4:

Засту́пнице от враг иноплеме́нных Необори́мая Калу́жския земли́ / и Изба́вительнице от смертоно́сныя я́звы Ми́лостивая! / Изба́ви рабы́ Твоя́ от вся́ких бед и боле́зней, / с ве́рою и любо́вию прибега́ющия к чудотво́рней ико́не Твое́й, // и спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 6:

Не и́мамы пе́сней, ниже́ слове́с, / ка́ко досто́йно восхваля́ти Тя, / Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, / явле́ния ра́ди чудотво́рныя ико́ны Твоея́ земли́ Калу́жстей, / то́кмо мо́жем вопи́ти Тебе́: / не отврати́ ми́лости Твоея́ от нас // и низпосли́ ю́ всем притека́ющим к цельбоно́сней ико́не Твое́й.

Молитва первая

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, Ди́вная Цари́це Небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию серде́ц на́ших; при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию предстоя́щих пред чудотво́рною Твое́ю ико́ною и со умиле́нием моля́щихся Тебе́, Влады́чице! Не преда́ждь умале́нию Це́рковь Правосла́вную, помози́ нам, Пресвята́я Богоро́дице, святооте́ческую Правосла́вную ве́ру до конца́ дней на́ших непоро́чно сохрани́ти, во всех за́поведех Госпо́дних неукло́нно ходи́ти и изба́ви ны от па́губных душевре́дных уче́ний. На Твою́, Ди́вная Цари́це Небесе́ и земли́, ми́лость упова́ем, раби́ Твои́: очи́сти умы́ на́ша от грехо́вных по́мыслов, душе́внаго разслабле́ния, обурева́ния страсте́й, от искуше́ний, собла́знов и грехопаде́ний; Ты бо еси́, Влады́чице, кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и и́стинным покая́нием ороси́ изсо́хшая сердца́ на́ша, просвети́ серде́чная очеса́ на́ша ко зре́нию спасе́ния, и прельще́нных бесо́вскою пре́лестию на путь пра́вый наста́ви; вся́кое де́ло зло́е и богопроти́вное разруши́; вся́кому же благо́му и богоуго́дному де́лу научи́ и споспе́шествуй; вложи́, Влады́чице, в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, дух благоче́стия, дух кро́тости, смире́ния, терпе́ния, незло́бия; умягчи́ зла́я сердца́ на́ша и ниспосли́ нам ре́вность о спасе́нии бли́жних на́ших. Вразуми́ и научи́ ны, о Всеми́лостивая Засту́пнице на́ша, ка́ко безгре́шно ходи́ти по пути́ земна́го сего́ жития́: я́ко Ты, Пресвята́я, ве́си ве́ру на́шу, и упова́ние на́ше ви́диши. О Влады́чице ми́ра! Скорбя́щих уте́ши, бе́дствующим помози́; сохрани́ от молниено́снаго гро́ма, тлетво́рных ветр, лю́тых боле́зней, смертоно́сныя я́звы, междоусо́бныя бра́ни, наше́ствия враго́в иноплеме́нных. О Пресвята́я Богоро́дице! Избави́ ны от внеза́пныя и наси́льственныя сме́рти; всем нам да́руй обраще́ние на путь и́стинный и христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, Святы́х Тайн прича́стну. Во вре́мя исхо́да на́шего предста́ни нам, Де́во Богоро́дице, и изба́ви ны от вла́сти бесо́вския, возду́шных го́рьких мыта́рств и огня́ ве́чнаго. Сконча́вшимся внеза́пною сме́ртию ми́лостива бы́ти Сы́на Твоего́ умоли́, и о всех усо́пших, и́же не и́мут сро́дников, о упокое́нии их Сы́на Твоего́ умоля́ющих, Сама́ бу́ди непреста́нная и те́плая Моли́твенница и Хода́таица. Преста́вльшихся же в ве́ре и покая́нии от вре́меннаго жития́ сего́ отцы́, бра́тию, ма́тери и сестры́ на́ша сподо́би Твои́м хода́тайством всели́тися во оби́телех Небе́сных со А́нгелы и со все́ми святы́ми, иде́же непреста́нно гла́сы пра́зднующих и ра́достно сла́вящих Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая (во время крестного хода)

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небеси́ и земли́! К Тебе́ прибега́ем и к Твое́й по́мощи взыва́ем: сохрани́ зе́млю на́шу от наше́ствия враго́в иноплеме́нных, и от вся́кия боле́зни душе́вныя и теле́сныя, и от смертоно́сныя я́звы, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, Пресвяту́ю Богоро́дицу, я́ко благу́ю и Ди́вную Засту́пницу на́шу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание.

Велича́ем Тя, / Богоро́дице Де́во, / и почита́ем чудотво́рную ико́ну Твою́, / е́юже благоволи́ла еси́ спасти́ зе́млю Калу́жскую \ от наше́ствий вра́жиих и всегуби́тельных боле́зней.


Назад к списку