ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Млекопитательница (тропарь, кондак, молитвы и величание)

Тропарь, глас 3:

Без се́мене от Боже́ственнаго Ду́ха,/ во́лею же О́тчею зачала́ еси́ Сы́на Бо́жия,/ от Отца́ без ма́тере пре́жде век су́ща,/ нас же ра́ди из Тебе́ без отца́ бы́вша,/ пло́тию родила́ еси́/ и Младе́нца млеко́м пита́ла еси́,/ те́мже не преста́й моли́ти // изба́витися от бед душа́м на́шим.

Кондак, глас 5:

Душ на́ших чу́вствия очи́стивше,/ у́зрим на ико́не та́инство пресла́вное,/ Творца́ Вселе́нной и Го́спода вы́шних сил,/ во объя́тиих держи́ма и от сосцу́ Твое́ю я́ко Младе́нца пита́ема,/ и, со стра́хом и ра́достию покланя́ющеся Тебе́/ и ро́ждшемуся от Тебе́ Спа́су на́шему, воззове́м: // ра́дуйся, Влады́чице, жи́зни на́шея Пита́тельнице.

Молитва первая

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й ико́не, на рука́х нося́щую и млеко́м пита́ющую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши. Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́, младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви. Да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́. О Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́, и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших. Вознеси́ мольбы́ на́ша к престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и немоще́м на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, милосе́рдую Засту́пницу и ве́рную наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице на́ша Богоро́дице, Небе́сная на́ша Цари́це, млеко́м Христа́ Бо́га на́шего пита́вшая, и нас недосто́йных и многогре́шных Твое́ю бога́тою ми́лостию пита́еши. Спаси́ и изба́ви нас гре́шных рабо́в Твои́х от напра́сныя клеветы́, от вся́кия беды́ и напа́сти и внеза́пныя сме́рти. Поми́луй нас в дневны́х часе́х, во у́тренних и вече́рних и во вся́кое вре́мя сохрани́ нас: стоя́щих, сидя́щих соблюди́ и на вся́ких путе́х ходя́щих и в ночны́х часе́х спя́щих покры́й и заступи́. Защити́ нас, Влады́чице Богоро́дице, от всех на́ших враг ви́димых и неви́димых и от вся́каго зла́го обстоя́ния. На вся́ком ме́сте и на вся́кое вре́мя бу́ди нам, Ма́ти Преблага́я, необори́мая стена́ и кре́пкое заступле́ние, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Млекопита́тельнице Спа́са на́шего,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ от него́же благода́ть исцеле́ния // нам при́сно подае́ши.


Назад к списку