ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Икона Иерусалимская (тропари, кондак, молитвы и величание)

Тропарь, глас 4:

Богоpа́дованная Влады́чице,/ пpепpосла́вленная Ма́ти Щедpо́т и человеколю́бия,/ всеми́лостивая о всем ми́pе Хода́таице!/ Пpиле́жно pаби́ Твои́ ко Твоему́ пpедста́тельству пpибега́ем,/ и ко пpечу́дному о́бpазу Твоему́ со умиле́нием пpипа́дающе мо́лимся:/ моли́тву те́плую Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему сотвоpи́,/ о Всепе́тая Цаpи́це Богоpо́дице,/ да от вся́ких боле́зней и печа́лей нас Тебе́ pа́ди изба́вит,/ и от гpехо́в вся́ких свободи́в,/ Ца́pствия Своего́ Небе́снаго насле́дники ны пока́жет:/ ве́лие бо и неизpече́нное я́ко Ма́ти к Нему́ деpзнове́ние и́маши,/ и вся от Него́ испpоси́ти мо́жеши, // Еди́на во ве́ки пpеблагослове́нная.

Ин тропарь, глас 3:

Твоего́ предста́тельства увере́ние/ и милосе́рдия Твоего́ явле́ние/ ико́на Иерусали́мская нам, Влады́чице, показа́ся/ пред не́ю же ду́ши на́ша в моли́тве излива́ем/ и ве́рою Тебе́ вопие́м:/ воззри́, Милосе́рдная, на лю́ди Твоя́,/ вся ско́рби на́ша и печа́ли утоли́,/ утеше́ние благо́е в сердца́ на́ша низпосли́ // и спасе́ние ве́чное душа́м на́шим, Пречи́стая, испроси́.

Кондак, глас 5:

Не отри́ни, о Милосе́рдая Ма́ти,/ слез и воздыха́ний на́ших,/ но проше́ния на́ша ми́лостивно прии́мши,/ пред Иерусали́мскою ико́ною Твое́ю/ моля́щихся люде́й ве́ру укрепи́,/ умиле́нием сердца́ их испо́лни,/ и крест земна́го жития́ нести́ им помози́, // ели́ка бо хо́щеши мо́жеши.

Молитва из акафиста первая

О пресвята́я и преблагослове́нная Ма́ти Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, пречи́стая Присноде́во Богоро́дице Мари́е, держа́вная Покрови́тельнице и Засту́пнице на́ша! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред свято́ю и чудотво́рною Иерусали́мскою ико́ною Твое́ю и смире́нно мо́лимся Тебе́, благо́й и милосе́рдной: вонми́ гла́су моли́тв на́ших, от души́ приноси́мых Ти, виждь ско́рби и искуше́ния на́ша и, я́ко вои́стину любвеоби́льная Ма́ти, потщи́ся помощи́ нам, безпомо́щным, уны́лым, во мно́гия грехи́ впа́дающим и при́сно прогневля́ющим Го́спода и Созда́теля на́шего, Его́же умоли́, Влады́чице, да не погуби́т нас со беззако́нии на́шими, но ра́ди Твоего́ предста́тельства да яви́т нам человеколю́бную Свою́ ми́лость. Испроси́ нам, Всеблага́я, здра́вие душе́вное и теле́сное, и́стинное покая́ние во гресе́х, преспе́яние в доброде́телех христиа́нских благода́тное, ми́рное и благоче́стное житие́, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, дожди́ благовре́менны и благослове́ние свы́ше на вся блага́я дела́ и начина́ния на́ша. Град сей [или́: весь сию́, или́: оби́тель сию́] сохрани́, и соблюди́ всех в ми́ре и благоустрое́нии, и споспеши́ всем нести́ и́го Христо́во благо́е и ле́гкое в терпе́нии и смире́нии, во спасе́ние душ на́ших, огражда́ющи нас Ма́терним покро́вом Твои́м от искуше́ний диа́вольских и вся́каго зла.

О Цари́це всепе́тая, Ма́ти Бо́жия всеблага́я, простри́ богоно́снеи ру́це Твои́ на умоле́ние возлю́бленному Сы́ну Твоему́, Го́споду на́шему Иису́су Христу́, и прие́мши сомоли́твенники к Нему́ вку́пе с Тобо́ю на ико́не Твое́й изображе́нныя пра́ведныя роди́тели Твоя́ Иоаки́ма и А́нну, с ни́ми умоли́ Его́ поми́ловати нас и изба́вити от поги́бели ве́чныя. И я́коже иногда́ в ско́рби вели́цей пред се́ю ико́ною Твое́ю моли́вшемуся Ни́лу утеше́ние и обетова́ние благо́е дарова́ла еси́, та́ко и ны́не нас, смире́нных и гре́шных, моля́щихся услы́ши и яви́ нам вели́кия щедро́ты Твоя́: боля́щия исцели́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующия от бед изба́ви, путеше́ствующия и в мо́ре пла́вающия невреди́мы сохрани́ и вся ны сподо́би благоче́стно житие́ на́ше земно́е сконча́ти, Святы́х Та́ин прича́стными благу́ю христиа́нскую кончи́ну получи́ти и Небе́сное Ца́рствие унасле́довати, да во све́те и ра́дости святы́х пое́м и велича́ем милосе́рдие Твое́ и ве́чно сла́вим ро́ждшагося от Тебе́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же со безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва из акафиста вторая

Пресвята́я Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице, упова́ние всех притека́ющих к Тебе́, Засту́пнице печа́льных, Прибе́жище отча́янных, вдов и сиро́т Пита́тельнице! Услы́ши и поми́луй ны, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Твоя́, со умиле́нием ко пречи́стому Твоему́ о́бразу припа́дающия; умоли́, милосе́рдная Влады́чице, Сы́на Твоего́ и Го́спода на́шего Иису́са Христа́, да отврати́т от нас пра́ведный гнев Свой, да прости́т грехи́ и беззако́ния на́ша, я́ко да сподо́бимся благоче́стно сконча́ти житие́ на́ше в покая́нии и получи́ти ми́лость Его́ со все́ми избра́нными Его́, я́ко благослове́на и препросла́влена еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Текст акафиста утвержден для употребления за богослужением и в домашней молитве на заседании Священного Синода 24 августа 2023 года.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.


Назад к списку