ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Мученику Парфению (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Парфе́ний,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего,/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Благочести́ваго и венцено́снаго му́ченика,/ на враги́ побе́ды взе́мшаго одоле́ние,/ соше́дшеся, досто́йно пе́сньми восхва́лим,/ Парфе́ния превели́каго в му́ченицех,/ чуде́с жа́теля пребога́таго, // мо́лится бо Го́споду о всех нас.

Молитва

О пресла́вный и Бо́гом возлю́бленный му́чениче Христо́в Парфе́ние! Тебе́, облиста́вшему вели́чие Це́ркви Христо́вой му́ченическою кро́вию свое́ю, основа́ние Ея́ утверди́вшему сме́ртию свое́ю, ди́вно спле́тшему по́двиг своего́ испове́дничества со тьмы му́ченик Христо́вых, сораспя́вшихся Искупи́телю ми́ра в воздви́жении Его́ Святы́я Це́ркви к возвеще́нию ева́нгельския И́стины во всей вселе́нней, припа́дающе мо́лимся: я́ко покрови́тель и хода́тай о наро́де на́шем пред Бо́гом, Парфе́ние пречу́дный, вознеси́ моли́твы твоя́ ко Го́споду о всех, с ве́рою и любо́вию к честны́м моще́м твои́м припа́дающих и по́мощи твоея́ Небе́сныя прося́щих. Сотвори́ у́бо, да услы́шана бу́дет пред Бо́гом моли́тва матере́й скорбя́щих о ча́дех свои́х, и чад благосе́рдых о роди́телех их. Да не изнемо́жет пред Го́сподем плач и стена́ние вдов и сиро́т, ниже́ хода́тайство супру́гов ве́рных в ну́ждах их; да уте́шится у ног твои́х всяк в неду́зех душе́вных и теле́сных стра́ждущий, и от клеветы́ челове́ческия напа́ствуемый, и не оты́дет тощ всяк во отча́янии изнемога́яй, в ско́рбех и ну́ждах жите́йских к тебе́ прибега́яй. Изле́й благода́ть твою́, боголюби́ве Парфе́ние, и укрепи́ не́мощи на́ша проти́ву сете́й ду́ха зло́бы поднебе́сныя. Да отлучи́тся от мы́слей на́ших дух не́нависти и злопомне́ния, за́висти и ле́сти, дух боя́зни и уны́ния, дух ра́спрей и раско́лов, дух го́рдости и вся́кия ины́я зло́бы, да не поги́бнем в суете́ жите́йстей, я́коже стра́ха Бо́жия неиму́щии. Еще́ испроси́, уго́дниче Бо́жий, ми́ра Бо́жия всей вселе́нней, во благостоя́ние в бра́тском единомы́слии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и спасе́ния всего́ ро́да христиа́нскаго. Па́стырей Це́ркве Бо́жия и честно́е и́ночество в моли́твах согре́й и поддержи́, и воздыха́ния их о спасе́нии ми́ра благоприя́тны пред лице́м Бо́жиим сотвори́, наро́д же наш в ве́ре Правосла́вней укрепи́. Наипа́че же, умоли́ Го́спода Сил, да не отврати́т ми́лость Свою́ от нас, грех ра́ди на́ших, но я́ко Оте́ц чадолюби́вый, изолье́т ми́лость Свою́ на достоя́ние Свое́, да не постыди́мся во ве́ки. Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку