ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобномученику Адриану, игумену Пошехонскому, Ярославскому (тропари, кондаки и молитвы)

Тропарь, глас 4:

Христо́ву му́ченику Адриа́ну тезоимени́т был еси́, преподо́бне,/ мно́гия труды́ подъя́л еси́ в жи́зни вре́менней,/ оби́тель и́ноческую созида́я в пусты́ни,/ иде́же пострада́л еси́ да́же до кро́ве от злых разбо́йник/ и му́ченическую смерть от них прия́л еси́,/ Адриа́не сла́вне,/ чуде́с благода́тию обогати́вся,/ предстои́ши всех Царю́, Христу́ Бо́гу,// Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4:

А́ще и сме́ртию ну́ждною у́мерл еси́,/ а́ще и сме́ртная сень внеза́пу на́йде на тя,/ оба́че, я́ко де́ву му́друю, ду́шу твою́ обре́те Христо́с/ и в черто́г Свой Небе́сный введе́,/ и со святы́ми всели́,/ чудесы́ возвели́чив и́мя твое́,/ Адриа́не му́чениче преподо́бне,/ Ему́же моли́тву о нас сотвори́,// па́мять твою́ почита́ющих.

Ин тропарь, глас 4:

Христо́ву му́ченику тезоимени́т был еси́, преподо́бне,/ мно́ги труды́ подъя́л еси́ терпе́нием свои́м,/ и убие́ние от окре́стных и ну́ждную смерть претерпе́л еси́,/ и ны́не, о преподобному́чениче о́тче Адриа́не,/ моли́ душе́вныя и теле́сныя на́ша стра́сти уврачева́ти,/ и́же ве́рою и любо́вию обре́тение честны́х моще́й твои́х почита́ющих// и всечестну́ю па́мять твою́ пра́зднующих.

Кондак, глас 4:

Христа́ ра́ди до́блественне претерпе́л еси́/ и вене́ц нетле́ния от Него́ восприя́л еси́ страда́ния своего́,/ приходя́щим же с ве́рою к тебе́ подае́ши цельбы́,/ о преподобному́чениче Адриа́не, приснопа́мятне,// моли́твениче о душа́х на́ших.

Ин кондак, глас 6:

Жите́йския молвы́ избежа́в, преподо́бне,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и, та́мо оби́тель и́ноков возгради́в,/ последи́ от разбо́йник му́ченически пострада́л еси́,/ и ны́не сия́еши нетле́нием и чудесы́,/ Адриа́не многострада́льне,// моли́твенниче о душа́х на́ших.

Молитва первая

О вели́кий чудотво́рче, святы́й и преподобному́чениче, многострада́льне игу́мене Адриа́не! Услы́ши мя, гре́шнаго раба́ своего́, и и́же к тебе́ моего́ моле́ния, я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, помяни́ мя, да отпу́стятся грехи́ моя́, и Небе́снаго Ца́рствия сподо́би мя, преподобному́чениче, твои́ми моли́твами.

Молитва вторая

Преподо́бне о́тче преблаже́нне Адриа́не, перве́йший пусты́ни Пошехо́нския просвети́телю и мона́шескаго жития́ в ней основа́телю, прише́дый в ню со А́нгелом Госпо́дним, и освети́вый ю́ Пресвяты́я Богоро́дицы чудотво́рною ико́ною и благода́тию, в не́йже и яви́лся еси́ по́двиги твои́ми пресве́тлое целому́дрия зерца́ло, прекра́сный смиренному́дрия о́бразе, одушевле́нный терпе́ния сто́лпе, изве́стное воздержа́ния пра́вило, и́стинный нестяжа́ния и нищеты́ люби́телю и всесоверше́нный Христо́в уго́дниче, се мы гре́шнии, смире́нно припа́дая, мо́лим тя. Приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ я́ на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия. Испроси́ нам предста́тельством твои́м у всеми́лостиваго Бо́га на́шего: мир ми́ру, Це́ркви Святе́й утвержде́ние, согла́сие в ве́ре, преуспе́яние во благоче́стии и доброде́телех христиа́нских, да досто́йны яви́мся щедро́т и ми́лостей благосе́рдаго Бо́га: па́ству твою́ духо́вную, и оби́тель твою́ святу́ю, непреста́нно управля́ти жезло́м му́дрости духо́вныя: подвиза́ющимся помози́, разсла́бленныя укрепи́, па́дающия возста́ви, споспеши́ всем нам и́го Христо́во в терпе́нии и благоду́шии понести́, и всех нас упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш и со упова́нием спасе́ния пресели́тся в блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты ра́достно по труде́х земны́х опочива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Триипоста́снаго Бо́га, Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О свяще́нная и многострада́льная главо́, земны́й А́нгеле и Небе́сный челове́че, преподобному́чениче и чудотво́рче Адриа́не! Припа́даем к тебе́ с ве́рою и любо́вию и мо́лим ти ся приле́жно, яви́ нам смире́нным и гре́шным свято́е твое́ заступле́ние: се бо грех ра́ди на́ших не и́мамы свобо́ды чад Бо́жиих, проси́ти о потре́бах на́ших Го́спода и Влады́ку на́шего, но тебе́ моли́твенника благоприя́тнаго к Нему́ предлага́ем и про́сим тя со усе́рдием мно́гим: испроси́ нам у бла́гости Его́ благопотре́бныя да́ры душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду спасе́ния несомне́нну, любо́вь ко всем нелицеме́рну, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, душ и теле́с здра́вие, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, жите́йских потре́б дово́льство, ми́рное и безмяте́жное житие́, благу́ю христиа́нскую кончи́ну, и до́брый отве́т на стра́шнем суде́ Христо́ве. Не забу́ди, свя́тче Бо́жий, и оби́тель твою́ святу́ю, тобо́ю созда́нную и при́сно тя чту́щую, но соблюди́ ю́ и всех живу́щих и подвиза́ющих в ней и на поклоне́ние в ню приходя́щих невреди́мыми от искуше́ний диа́вольских и вся́кого зла. Ей, преподобному́чениче святы́й! не лиши́ нас по́мощи твоея́ небе́сныя, но моли́твами твои́ми всех нас приведи́ в приста́нище спасе́ния, и насле́дники яви́ нас бы́ти всесве́тлаго Ца́рствия Христо́ва, да пое́м и сла́вим неизрече́нныя щедро́ты человеколю́бца Бо́га Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая

О вели́кий уго́дниче Бо́жий преподобному́чениче и чудотво́рче Адриа́не, при́зри на нас гре́шных, к честне́й ра́це святы́х и многоцеле́бных моще́й твои́х припа́дающих и прося́щих твоего́ заступле́ния и по́мощи, скорбь нас одержи́т и не и́мамы по́мощи и утеше́ния в ми́ре семь скороте́чном, но к тебе́ прибега́ем, многострада́льный уго́дниче Бо́жий, я́ко сострада́ти нам могу́щему и ве́лие дерзнове́ние стяжа́вшему ко Христу́ Бо́гу, к Нему́же многомо́щен предста́тель еси́ о всех с ве́рою к тебе́ прибега́ющих и твоего́ заступле́ния и по́мощи прося́щих. Моли́ у́бо Человеколю́бца Го́спода я́ко да прости́в нам безчи́сленная на́ша прегреше́ния, не отврати́т ми́лость Свою́ от нас, но, я́ко Бла́г и Милосе́рд, яви́т нам безконе́чное Свое́ человеколю́бие и в беда́х и напа́стех всеси́льную Свою́ по́мощь нам пода́ст. Ей уго́дниче Бо́жий, воздви́гни преподо́бныя ру́це твои́ и моли́ Христа́ Бо́га, Ему́же ве́рно послужи́л еси́, да не отри́нет моле́ния на́шего недосто́инства, но яви́т нам благовре́менне по́мощь и ми́лость Свою́, да сла́вим Его́ щедро́ты и твое́ свято́е предста́тельство ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку