ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Мученику Иоанну Воину (тропари, кондаки и молитвы)

Тропарь, глас 4:

Всеблага́го Бо́га и Цаpя́/ благове́pный pаб и во́ин яви́лся еси́, Иоа́нне чудоде́телю,/ постpа́дав бо pа́ди ве́pы му́жески,/ блаже́нно же сконча́в тече́ние,/ зpи́ши Всетвоpца́ Го́спода в Небесе́х светле́йше./ От Него́же пpие́м даpова́ние чуде́с,/ стpа́ждущим челове́ком во вся́ких напа́стех помога́еши,/ укpепля́еши во́ины в pа́тех,/ от вpаго́в плене́ния, pан же и внеза́пных смеpте́й и от бед лю́тых изыма́еши./ Те́мже моли́ Влады́ку Хpиста́, пpиснопа́мятне,/ да во вся́ком обстоя́нии сотвоpи́т нам ми́лость,/ и не введе́т нас во искуше́ния,// но спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Ин тропарь, глас 8:

Блаже́нство ева́нгельское возлюби́в, Богому́дре Иоа́нне, / чистоту́ се́рдца де́вством почти́л еси́. / Те́мже суету́ ми́ра сего́ пренебре́г, / устреми́лся еси́ зре́ти Бо́га, / И́же тя просла́ви чудесы́ во врачева́нии разли́чне стра́ждущих. / Сего́ ра́ди мо́лим тя: / проси́ нам у Христа́ Го́спода вся́ких скорбе́й избавле́ния // и получе́ния Ца́рства Небе́снаго.

Кондак, глас 6:

Благочести́ваго во́ина Христо́ва,/ победи́вшаго враги́ душе́вныя и теле́сныя богому́дренно,/ Иоа́нна му́ченика достодо́лжно пе́сньми восхва́лим,/ чудоде́йствуя бо, подае́т оби́льная исцеле́ния стра́ждущим лю́дем/ и мо́лится Го́споду Бо́гу// от вся́ких бед спасти́ правове́рныя.

Ин кондак, глас 3:

Вели́кая ско́рбным лю́дем ра́дость в беда́х обрета́ешися, чудотво́рче Иоа́нне, / вся́кия бо стра́сти моля́щим тя врачу́еши, / исполня́я их проше́ния. / Те́мже и ны́не моли́ Го́спода, // да спасе́т ны в ми́лости Свое́й.

Молитва первая

О му́чениче Христо́в, Иоа́нне во́ине! Хра́брый еси́ во бра́нех, и враго́м прогони́тель, и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном. О вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, Иоа́нне вои́нственниче! Поми́луй нас, гре́шных и недосто́иных, и заступи́ в беда́х и в ско́рбех, и в печа́лех и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка, тебе́ бо дана́ бысть такова́я благода́ть от Бо́га, е́же моли́тися за ны, гре́шныя, в беда́х и напа́стех зле стра́ждущия. Изба́ви у́бо нас от оби́дящих и ненави́дящих, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. О вели́кий побо́рниче, Иоа́нне во́ине! Не забу́ди нас, всегда́ моля́щихся тебе́, прося́щих по́мощи и неоску́дныя ми́лости твоея́, и сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́. Я́ко подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О пресла́вный уго́дниче Христо́в Иоа́нне Вои́нственниче, хра́брый еси́ в ра́тех, враго́м прогони́тель и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, помяни́ нас, гре́шных и недосто́йных рабо́в, в беда́х, ско́рбех и печа́лех, и во вся́цей злей напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка защити́ нас: дана́ бо тебе́ благода́ть от Бо́га моли́тися за нас, гре́шных, зле стра́ждущих. Изба́ви нас от оби́дящих нас, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша, да твое́ю по́мощию и кре́пким предста́тельством и побо́рством посра́мятся вси явля́ющии нам зла́я! О вели́кий побо́рниче, Иоа́нне Вои́нственниче, не забу́ди нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ и прося́щих твоея́ по́мощи и неоску́дныя ми́лости, и сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных рабо́в, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́вана лю́бящим Его́, я́ко подоба́ет Ему́ и вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О, му́чениче Христо́в Иоа́нне Во́ине! Хра́брый во бра́нех, и ско́рый засту́пник правосла́вных христиа́н в беда́х и напа́стях их, по да́нной благода́ти от Бо́га! Бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. Во́инству на́шему на враги́ побе́ду да́руй, да смиря́тся проти́вящиися нам и вразумя́тся, и Бо́га и́стиннаго позна́ют и Святу́ю Его́ Це́рковь Правосла́вную. Мы же, гре́шнии, да сподо́бимся прославля́ти Го́спода Спа́са на́шего во Ца́рствии Его́ вку́пе с тобо́ю во ве́ки. Ами́нь.

Молитва четвертая

О пресла́вный уго́дниче Христо́в Иоа́нне Во́ине! Храбр был еси́ в ра́тех, враго́м прогони́тель и оби́димых засту́пник, ны́не же и всем правосла́вным христиа́ном ско́рый помо́щник явля́ешися. Помяни́ нас, гре́шных и недосто́йных, и заступи́ нас в беда́х и ско́рбех и печа́лех и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка защити́ нас: тебе́ бо дана́ бысть от Бо́га благода́ть моли́тися за ны гре́шныя (имена), зле стра́ждущия. О, вели́кий побо́рниче, враго́в прогони́телю, христолюби́ваго во́инства покрови́телю и оби́димых засту́пниче, Иоа́нне Во́ине! Не забу́ди нас гре́шных, моля́щихся тебе́ и твоея́ по́мощи и неоску́дныя ми́лости прося́щих, и сподо́би ны гре́шныя и недосто́йныя неизрече́нная блага́я от Бо́га получи́ти. Я́ко Тому́ подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва пятая

О вели́кий Христо́в му́чениче Иоа́нне, правове́рных побо́рниче, враго́в прогони́телю и оби́димых засту́пниче! Услы́ши нас, в беда́х и ско́рбях моля́щихся тебе́, я́ко дана́ тебе́ бысть благода́ть от Бо́га печа́льныя утеша́ти, немощны́м помога́ти, непови́нныя от напра́сныя сме́рти избавля́ти и за всех зле стра́ждущих моли́тися. Бу́ди у́бо и нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша, я́ко да твое́ю по́мощию и побо́рством по нас посра́мятся вси явля́ющии нам зла́я. Умоли́ Го́спода на́шего, да сподо́бит ны гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Своя́ получи́ти от Него́ неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Бо́га, всегда́ ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку