ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Священномученику Игнатию Богоносцу (тропари, кондаки и молитвы)

Тропарь, глас 4:

И нpа́вом пpича́стник,/ и пpесто́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обpе́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ pа́ди сло́во и́стины испpавля́я,/ и ве́pы pа́ди постpада́л еси́ да́же до кpо́ве,/ священному́чениче Игна́тие,/ моли́ Хpиста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4:

Апо́стольских нpа́вов подpажа́телю/ и пpесто́ла их сонасле́дниче,/ ахиеpе́ев удобpе́ние и му́чеников сла́во, Богодухнове́нне,/ на огнь, и меч, и зве́pи деpзну́л еси́, ве́pы pа́ди/ и, слово и́стины испpавля́я,/ до кpо́ве постpада́л еси́,/ священному́чениче Игна́тие,/ моли́ Хpиста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Све́тлых по́двиг твои́х светоно́сный день / предпропове́дует всем в верте́пе рожде́наго: / сего́ бо жажда́я от любве́ наслади́тися, / потща́лся еси́ от звере́й снеде́н бы́ти; // сего́ ра́ди и Богоно́сец наре́клся еси, Игна́тие всему́дре.

Ин кондак, глас 4:

От восто́ка днесь возсия́вый/ и тварь всю просвети́вый уче́ньми,// му́ченичеством украси́ся, Богоно́сный и Боже́ственный Игна́тий.

Молитва первая

О велики́й уго́дниче Христо́в, священному́чениче Игна́тие! При́зри ми́лостивым твои́м о́ком и простри́ ко Го́споду те́плыя твоя́ моли́твы, и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние прегреше́ний. Се бо мы, раби́ Бо́жии (имена), се́рдцем сокруше́нным и ду́хом смире́нным тебе́, хода́тая ми́лостива ко Влады́це и моли́твенника за ны, гре́шныя, призыва́ем, тебе́ у́бо про́сим: не пре́зри нас недосто́йных, твоея́ по́мощи тре́бующих, и исхода́тайствуй нам вся ко спасе́нию поле́зная, я́ко да получи́вше благода́ть и ми́лость, просла́вим всех благи́х Исто́чника и Дарода́теля, Бо́га Еди́наго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О вели́кий святи́телю Богоно́сный Игна́тие! К тебе́ припа́даем и мо́лим тя, при́зри на ны гре́шныя, прибега́ющия к твоему́ заступле́нию! Умоли́ Го́спода, да прости́т нам вся согреше́ния на́ша: ты му́ченически ду́шу твою́ за ве́ру положи́л еси́, да́руй и нам му́жество во всем подража́ти тебе́. Ничто́ в жи́зни не возмогло́ отлучи́ти тя от любве́ ко Го́споду, ни ле́стныя обеща́ния, ни преще́ния, ни угро́зы, ниже́ са́мыя му́ки: ты с ра́достию предста́л пред зверьми́ на смерть лю́тую и, я́ко а́нгел, возлете́л еси́ во оби́тели Отца́ на́шего Небе́снаго; и моли́тва твоя́ мно́го мо́жет пред Го́сподем. Бу́ди же, святы́й уго́дниче, предста́телем у Го́спода: за ны, недосто́йнии рабы́ твоя́; помога́й и всем правосла́вным христиа́ном святы́ми твои́ми моли́твами ко всемогу́щему Бо́гу, да изба́вит ны от гла́да, тру́са, гра́да, бездо́ждия и смертоно́сных боле́зней, и да да́рует нам здр́авие и спасе́ние. Бу́ди же нам помо́щник ско́рый во вся́кой ско́рби, наипа́че в час кончи́ны на́шея яви́ся нам све́тлым защи́тником и хода́таем и умоли́ Го́спода сподо́битися всем нам, тебе́ ны́не те́пле моля́щимся, получи́ти по христиа́нской кончи́не Небе́сное Ца́рствие, иде́же вси святи́и вку́пе с тобо́ю ве́чно сла́вят Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.


Назад к списку